Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
1:5

2011-03-24
U2011/2074/UH
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Box 22007
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Riksdagen har beslutat om Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Internationella programkontoret för utbildningsområdet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2010:1773) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Redovisning och analys

Myndigheten ska redogöra för vilka åtgärder den har vidtagit för att öka deltagandet i de program och delprogram där det inte råder fullt programutnyttjande. Vidare ska myndigheten redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att öka kvaliteten i ansökningarna. 

Myndigheten ska redovisa och analysera deltagandet i de program som myndigheten ansvarar för i syfte att utveckla programmen och programmens genomslagskraft. 

Främjande

Myndigheten ska redovisa hur man sprider resultat och andra erfarenheter från programmen i syfte att främja en ökad kvalitet inom utbildningsområdet.

Forum för internationalisering

Högskoleverket och Internationella programkontoret för utbildningsområdet alternerar som ordförande i forum för internationalisering. Den myndighet som under året har agerat ordförande ska i sin årsredovisning redogöra för arbetet i forumet. Redogörelsen ska för 2011 särskilt avse de resultat som har uppnåtts till följd av förbättrad samordning i frågor som rör rekrytering och mottagning av utländska studenter.

Användning av medel

Myndigheten ska redovisa hur medlen under följande anslag har använts:

 1. 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagspost 3 Till Statens skolverks disposition,
 2. 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram.

Utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Utgiftsprognoser för 2011 ska lämnas senast: 
den 19 januari 2011,
den 23 februari 2011,
den 5 maj 2011,
den 1 augusti 2011, och
den 28 oktober 2011.

2

Organisationsstyrning

Återrapportering

Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

3

Uppdrag

 1. Myndigheten ska vara förmedlingsorgan för Sveriges förvaltningspartnerskap under 2011. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige (U2009/406/G). 

  I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp förvaltningspartnerskapets insatser. Myndigheten ska även kontinuerligt informera styrgruppen för förvaltningspartnerskapet om hur arbetet inom förvaltningspartnerskapet fortskrider. För uppdraget får myndigheten under 2011 använda högst 800 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 16 för budgetåret 2011 uppförda anslaget 1:5 Utveckling av skolväsendet och annan pedagogisk verksamhet, anslagspost 9. Medlen ska utbetalas av Statens skolverk efter rekvisition. Genom ändring av regleringsbrevet för budgetåret 2009 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet (U2009/3826/IS) tilldelades myndigheten medel för att under 2009 genomföra kompletterande insatser med anledning av förvaltningspartnerskapet. Myndigheten får använda det som återstår av dessa medel för att under 2011 genomföra insatser inom ramen för förvaltningspartnerskapet.

  Myndigheten ska i årsredovisningen för 2011 rapportera utfallet av insatserna. Som ett underlag för beslut av styrgruppen för förvaltningspartnerskapet om insatser för kommande år ska myndigheten föreslå inriktning för insatserna för 2012 senast den 31 oktober 2011.
 2. Myndigheten ska under 2011 utbetala medel till universitet och högskolor för sådana stipendier som avses i förordningen (2010:718) om stipendier för studieavgiftsskyldiga studenter enligt tabellen nedan.

  Vidare ska myndigheten under 2011 utbetala medel till vissa enskilda utbildningsanordnare för stipendier till särskilt kvalificerade studieavgiftsskyldiga studenter för att helt eller delvis täcka dessa studenters studieavgifter enligt tabellen nedan. Medel som utbetalas till enskilda utbildningsanordnare får finansiera stipendier till studieavgiftsskyldiga studenter som inte kan få stipendier från stipendieprogram riktat till studenter från länder med vilka Sverige har ett långsiktigt utvecklingssamarbete. Användningen av medlen ska redovisas till Internationella programkontoret enligt myndighetens instruktioner. 

  Under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet avser regeringen besluta att denna fördelning ska gälla även för första och andra halvåret 2012 samt för första halvåret 2013.

  Medlen för stipendier (30 miljoner kronor) ska utbetalas till myndigheten av Kammarkollegiet och belasta det under utgiftsområde 16 för budgetåret 2011 uppförda anslaget 2:53 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagsposten 8. Av det totala beloppet får under 2011 högst 300 000 kronor användas av Internationella programkontoret för utbildningsområdet för administration av insatserna.
 3. HögskolaStipendiemedel per halvår (tkr)
  Uppsala universitet 1 481
  Lunds universitet 2 127
  Göteborgs universitet 1 283
  Stockholms universitet 1 155
  Umeå universitet 948
  Linköpings universitet 1 930
  Karolinska institutet 200
  Kungl. Tekniska högskolan 5 369
  Luleå tekniska universitet 368
  Karlstads universitet 200
  Linnéuniversitetet520
  Örebro universitet 347
  Mittuniversitetet 232
  Sveriges lantbruksuniversitet 232
  Blekinge tekniska högskola 1 329
  Dans- och cirkushögskolan 200
  Försvarshögskolan200
  Gymnastik- och idrottshögskolan200
  Högskolan i Borås 990
  Högskolan Dalarna 842
  Högskolan på Gotland 200
  Högskolan i Gävle 807
  Högskolan i Halmstad 598
  Högskolan Kristianstad 499
  Högskolan i Skövde 597
  Högskolan Väst 200
  Konstfack200
  Kungl. Konsthögskolan200
  Kungl. Musikhögskolan200
  Malmö högskola 423
  Mälardalens högskola 1 003
  Operahögskolan i Stockholm200
  Stockholms dramatiska högskola200
  Södertörns högskola 200
  Chalmers tekniska högskola AB3 150
  Stiftelsen Högskolan i Jönköping870

  I enlighet med propositionen Konkurrera med kvalitet – studieavgifter för utländska studenter (prop. 2009/10:65) ska stipendiemedel som avser studenter från länder som enligt OECD:s biståndskommitté, Development Assistance Committee (DAC),
  räknas som biståndsländer (Official Development Assistances länder, s.k. ODA-länder) avräknas mot biståndsramen i enlighet med gällande DAC-regler.

  I syfte att avgöra vilka stipendiemedel som ska avräknas biståndsramen utifrån faktiskt utfall ska myndigheten årligen i samband med årsredovisningen redogöra för stipendiemedel som lärosätena tilldelat studenter:
  1. som är medborgare i en stat som enligt biståndskommittén DAC kan vara föremål för bistånd,
  2. vars studier haft en sådan inriktning och karaktär som av ett universitet eller en högskola bedömts ha bäring på problem och frågeställningar som är relevanta för att främja ekonomisk tillväxt och välfärd i ett ODA-land, och
  3. som vid ansökan uppgett att de direkt efter avslutade studier som stipendiet avser inte har för avsikt att bosätta sig eller arbeta i Sverige eller i något annat OECD-land.

  Stipendiemedel som tilldelas studenter som omfattas av 1–3 ska avräknas mot biståndsramen med den begränsningen att högst 25 procent av de medel som avräknas mot biståndsramen får avse studenter som är medborgare i en och samma stat.

  En del av stipendiemedlen klassificeras som bistånd i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) definition. Myndigheten ska sammanställa och redovisa statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:1

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet57 559
ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ram)37 959
ap.2Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område (ram)19 600

Villkor för anslag 4:1

ap.2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område

Anslagsposten får belastas med följande utgifter.

Utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Utgifter för utbetalning av bidrag inom programmet Atlas. Av anslagsposten ska minst 3 500 000 kronor nyttjas för detta ändamål.  

Utgifter för utbetalning av bidrag inom Comenius aktivitet Fortbildningsstipendier. Av anslagsposten får högst 2 000 000 kronor nyttjas för detta ändamål. 

Utgifter för utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Grundtvig, Leonardo da Vinci och Comenius, i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får högst 1 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

Utgifter för den nya programdelen Förberedande besök som införs inom programmet Erasmus Mundus. Av anslagsposten får 300 000 kronor nyttjas för detta ändamål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.11 7273 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.22 0001 500500
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten administrerar utbildningsprogrammet Atlas. Under 2011 ska myndigheten fatta beslut om att utdela stipendier för 2012 för att kunna ge mottagarna rimliga förutsättningar att planera och genomföra verksamheten under 2012.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 163
2011-02-253 163
2011-03-253 163
2011-04-253 163
2011-05-253 163
2011-06-253 163
2011-07-253 163
2011-08-253 163
2011-09-253 163
2011-10-253 163
2011-11-253 163
2011-12-253 166
Summa37 959
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Internationella programkontoret för utbildningsområdets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Åsa Petri
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/USTYR
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/RT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Högskoleverket
Statens Kulturråd
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Tillväxtverket
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem
Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Linnéuniversitetet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Sveriges lantbruksuniversitet
Blekinge tekniska högskola
Dans- och cirkushögskolan
Försvarshögskolan
Gymnastik- och idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan Kristianstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Malmö Högskola
Mälardalens högskola
Operahögskolan i Stockholm
Stockholms dramatiska högskola
Södertörns högskola
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Senast uppdaterad: