Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2010-12-16
Länsstyrelsen i Örebro län
Stortorget 22
701 86 ÖREBRO
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Länsstyrelsen i Örebro län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Örebro läns verksamhet för budgetåret 2011 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Länsstyrelsen i Örebro län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 200
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: