Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2010-12-16
Länsstyrelsen i Uppsala län
Hamnesplanaden 3
75186 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Länsstyrelsen i Uppsala län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Uppsala läns verksamhet för budgetåret 2011 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Länsstyrelsen i Uppsala län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: