Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2010-12-22
S2009/10082/SF (delvis)
S2010/9173/SK (delvis)
Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK
Garnisonen
103 33 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK
.

Regeringen beslutade den 24 september 2009 om direktiv för avvecklingen av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan (dir. 2009:89). I direktivet anges en tidsram för avvecklingen och när avrapportering ska ske.

Avvecklingsmyndigheten för Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan avvecklas den 28 februari 2011.

Utöver vad som anges i direktivet beslutar regeringen att följande ska gälla för avvecklingsarbetet och nedan angivna anslag under 2011.

VERKSAMHET

De kostnader som uppkommer i samband med avvecklingen av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan ska fördelas i enlighet med vad som framgår av direktivet Avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan (dir. 2009:89) och där tillhörande protokoll (S2009/7142/SF). Kostnaderna för utredaren, sekretariatet och deras omkostnader, ska fördelas i enlighet med vad som framgår av samma protokoll. 

Avvecklingsmyndigheten disponerar anslaget 2:1 Pensionsmyndigheten, ap. 2 Avvecklingsmyndigheten för PPM och delar av FK under utgiftsområde 11.

Ersättning från AP-fonderna och premiepensionssystemet hanteras via Pensionsmyndigheten. Ersättningen får användas för engångspremier till Statens tjänstepensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som framgår av direktivet Avveckling av Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan (dir. 2009:89). 

2

Organisationsstyrning

Eventuella tillgångar och skulder och ekonomiska förpliktelser från Avvecklingsmyndigheten för Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan överlåts till Pensionsmyndigheten till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. För de tillgångar och skulder och ekonomiska förpliktelser som Avvecklingsmyndigheten för Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan överlåter till Pensionsmyndigheten, övertar Pensionsmyndigheten ansvaret från och med den 1 mars 2011.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Avvecklingsmyndigheten för Premiepensionsmyndigheten och delar av Försäkringskassan behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Jämförelsetal för resultat- och balansräkning samt noter behöver inte lämnas. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under det gångna året lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen och hur de finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder omhändertagits. Av not till årsredovisningen ska framgå eventuella åtaganden för pensionsersättningar som kan börja betalas ut efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört. Årsredovisningen för 2011 ska lämnas i samband med slutrapporten senast den 1 april 2011.

Av avvecklingsmyndighetens slutrapport ska en separat förteckning över vilka personer som berörs, ingå.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Reavinsten från försäljning av inventarier och utrustning, inklusive ränta, som inte tillhör premiepensionssystemet, ska betalas in på inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet. Reavinst från försäljning av inventarier och utrustning som tillhör premiepensionssystemet, ska inklusive ränta, tillgodoräknas premiepensionssystemet och beaktas vid beräkning av avgifter från premiepensionssystemet.

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och ska därför inte ha någon låneram.

På regeringens vägnar
Ulf Kristersson
Karin Hååg
Kopia till

Justitiedepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/FMA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Finansutskottet
Socialförsäkringsutskottet
Riksrevisionen
Försäkringskassan
Pensionsmyndigheten
Inspektionen för socialförsäkringen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Arbetsgivarverket
Statens tjänstepensionsverk
Statskontoret
Fackförbundet ST
SACO - Sveriges Akademikers Centralorganisation
SEKO - Facket för Service och Kommunikation

Senast uppdaterad: