Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
15

2010-12-09
Ku2010/1951/RS (slutligt)
Statens biografbyrå
Box 7728
103 95 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens biografbyrå
Riksdagen har beslutat om Statens biografbyrås verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens biografbyrå och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2010-2014

Statens biografbyrå ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna lämnas senast:

- den 18 januari 2010

- den 25 februari 2010

- den 6 maj 2010

- den 29 juli 2010

- den 28 oktober 2010

Åtgärdsplan samt rapporter i anslutning till prognoserna

Statens biografbyrå ska upprätta en åtgärdsplan för att uppnå en anslagsförbrukning som håller sig inom tilldelade medel 2010. Åtgärdsplanen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 29 januari 2010. Statens biografbyrå ska, i samband med prognoserna, lämna rapporter till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i vilka prognoserna ska kommenteras, både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Rapporterna ska även innehålla en beskrivning av vidtagna åtgärder för att uppnå en anslagsförbrukning som håller sig inom tilldelade medel 2010, samt resultatet av dessa åtgärder.

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Statens biografbyrås tillgångar och skulder till Statens medieråd ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Statens biografbyrå har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 december 2010 och Statens medieråd övertar ansvaret från och med den 1 januari 2011.

3

Uppdrag

Förbereda avveckling av myndigheten

Statens biografbyrå ska förbereda och genomföra avvecklingen av myndigheten och överföra verksamheten till Statens medieråd. Vid genomförandet av uppdraget ska vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Statens biografbyrå ska vidta de åtgärder i övrigt som behövs för att myndigheten avvecklas den 31 december 2010. Statens biografbyrå ska samråda med den utredare som tillkallats för bildande av Statens medieråd (Ku 2010:03). Beslut om frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredaren.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:1

Statens biografbyrå (Ramanslag)

Disponeras av Statens biografbyrå9 840
ap.1Statens biografbyrå (ram)9 840

Villkor för anslag 11:1

ap.1 Statens biografbyrå

Statens biografbyrå får använda medel under anslagsposten för de kostnader som uppstår i samband med avveckling av myndigheten. Dessa kostnader ska särredovisas. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
11:1 Statens biografbyrå
ap.14913 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 100
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 454
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens biografbyrås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25820
2010-02-25820
2010-03-25820
2010-04-25820
2010-05-25820
2010-06-25820
2010-07-25820
2010-08-25820
2010-09-25820
2010-10-25820
2010-11-25820
2010-12-25820
Summa9 840
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens biografbyrås disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:1 ap.1Statens biografbyrå

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Granskning av filmer och videogram2522009 4009 40000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Granskning av filmer och videogram

- Statens biografbyrå tar ut avgifter enligt lag för sin granskningsverksamhet. Avgifternas storlek framgår av lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Inkomsterna får inte disponeras av Statens biografbyrå.

- Statens biografbyrå tar ut avgifter för yttranden i åtalsärenden. Avgifternas storlek bestäms av Statens biografbyrå. Inkomsterna får inte disponeras av Statens biografbyrå.

- Avgifterna för granskning av filmer och videogram samt avgifterna för yttranden i åtalsärenden ska redovisas mot inkomsttitel 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram.

- Övriga inkomster får disponeras av myndigheten och ska särredovisas.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Statens biografbyrå behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning av väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska dock en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas liksom en detaljerad särredovisning av kostnaderna för avvecklingen samt hur övertalig personal resp. tillgångar och skulder omhändertagits.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Pia Kjellander
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: