Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:21

2010-12-22
U2010/7777/UH
Linnéuniversitetet
39182 KALMAR
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har beslutat om Linnéuniversitetets verksamhet för budgetåret 2011 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Linnéuniversitetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Universitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet som deltagit i denna utbildning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet958 670
ap.1Linnéuniversitetet: Grundutbildning (ram)944 833
ap.2Fortbildning för journalister (ram)9 637
ap.3Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)4 200

Villkor för anslag 2:23

ap.1 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 35.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet266 652
ap.1Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning (ram)266 652

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning
ap.1010 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)116 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25102 110
2011-02-25102 110
2011-03-25102 110
2011-04-25102 110
2011-05-25102 110
2011-06-25102 110
2011-07-25102 110
2011-08-25102 110
2011-09-25102 110
2011-10-25102 110
2011-11-25102 110
2011-12-25102 112
Summa1 225 322
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1Linnéuniversitetet: Grundutbildning
2:23 ap.2Fortbildning för journalister
2:23 ap.3Utrustning till sjöbefälsutbildning
2:24 ap.1Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätena får ta ut och disponera avgifter för den verksamhet vid optikercentralerna, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.