Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 13

2010-12-22
N2010/8027/TE
N2010/8200/KLS (delvis)
Sjöfartsverket
Östra Promenaden 7
601 78 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Sjöfartsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informatonssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

-den 19 januari 2011,

-den 23 februart 2011,

-den 5 maj 2011,

-den 1 augusti 2011 samt

-den 28 oktober 2011 

2. Sjöfartsverket ska lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

3. Sjöfarten ska bidra till att sjöfartens negativa miljöpåverkan minskar och att miljöpolitikens mål och delmål nås. Sjöfartsverket ska inom sitt ansvarsområde redovisa och kommentera måluppfyllelsen.

4. Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Sjöfartsverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

2

Organisationsstyrning

1. Sjöfartsverket ska vara Regeringskansliet behjälpligt i internationellt arbete och arbetet inom EU.

2. Sjöfartsverket bör kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Sjöfartsverket ska betala 2 506 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för systemet. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

3. Sjöfartsverket ska föra kvarvarande medel per den 31 mars 2011 som finns i övertäckningsfonden för Estonia till inkomsttitel 2811 "Övriga inkomster av statens verksamheter".

3

Uppdrag

1. Sjöfartsverket ska, i samverkan med Naturvårdsverket och övriga berörda myndigheter inom ramen för bl.a. International Hydrographic Organisation (IHO) verka för en ökad standardisering av olika typer av havsdata samt ta fram en handlingsplan för hur en översiktlig harmoniserad djupdatamodell över Östersjön skulle kunna utarbetas tillsammans med övriga Östersjöländer, i enlighet med det förslag som redovisades i propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170). Verket ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om arbetet.

2. Sjöfartsverket ska lämna en redogörelse för hur det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitet (WMU) har använts senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inklusive en ekonomisk redogörelse för hur medlen har använts i enlighet med punkten 5 i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs.

3. Sjöfartsverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar innefattande tydliggörandena i regeringens skrivelse 2009/10:221. Sjöfartsverket ska senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa:

- vilka av den nationella strategins prioriteringar som Sjöfartsverket utgått från under perioden 2009-2011 samt vilka av myndighetens verksamheter som berörts eller kommer att beröras av insatserna samt

- planerade och genomförda insatser med andra myndigheter samt med de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:4

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket143 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)143 308

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslaget används till vissa tjänster inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten. Anslaget används för vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, fyrar samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte ska belasta handelssjöfarten.

3. Anslaget får användas till att betala abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

1:5

Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 1:5

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

Från anslaget utgår bidrag till täckande av underskott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler m.m. Anslaget får användas för utredningar med anknytning till kanaltrafiken. Anslaget får även användas som bidrag till huvudmän som fullt ut övertar ansvar för vissa farleder och kanaler som i dag huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar eller nyttotrafik.

1:8

Viss internationell verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket25 085
ap.2Viss intern. verks. - del till Sjöfartsverket (ram)25 085

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Viss intern. verks. - del till Sjöfartsverket

Från anslaget betalas kostnader för Sveriges förpliktelser som värdland för Världssjöfartsuniversitetet (World Maritime University, WMU). Sjöfartsverket ska svara för utbetalningen av det svenska bidraget till Världssjöfartsuniversitetet i Malmö i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU. För medlens användande gäller de allmänna villkor som anges i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs. Sjöfartsverket ska rekvirera medel för utbetalning från Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
ap.10Inget0
1:5 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.10Inget0
1:8 Viss internationell verksamhet
ap.2752Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)335 000
- varav ÖVRIGT335 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet488 934-23 9001 350 0001 345 0005 000470 034
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditeten är att den skall uppgå till minst 25 procent.

- Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet. 1997/98:TU1, rskr. 1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2011 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2011, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 335 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden ska sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

7. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

8. Sjöfartsverket får under år 2011 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).

9. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

10. Sjöfartsverket får använda avgiftsintäkter härrörande från sjö- och flygräddningen till kostnader för radiokommunikationssystemet Rakel.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sjöfartsverket ska erlägga Transportstyrelsen 16 500 000 kronor av intäkter från farledsavgifterna.

7

Övriga inkomster

Villkor

1. För arbete med uppdraget att verka för en ökad standardisering av olika typer havsdata samt ta fram en handlingsplan för hur en översiktlig harmoniserad djupdatamodell över Östersjön skulle kunna utarbetas tillsammans med övriga Östersjöländer (uppdrag 1) får Sjöfartsverket rekvirera högst 5 000 000 kronor under 2011 från Naturvårdsverket.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sjöfartsverket får i enlighet med 16§ förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Svärd
Magnus Oldenburg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/SSK
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA, ESA och SF
Internrevisionen/SB
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Kustbevakningen
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
Transportstyrelsen
Trafikanalys

Senast uppdaterad: