Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
III 10

2010-12-22
N2010/8025/TE
N2010/8200/KLS (delvis)
Luftfartsverket
601 79 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Luftfartsverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 2010/11:138).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Luftfartsverket.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Ny förvaltning för vissa statliga tjänsteexporterande bolag på infrastrukturområdet

Luftfartsverket ska överföra samtliga aktiebrev i LFV Aviation Consulting AB till Kammarkollegiet, eftersom bolaget efter riksdagens beslut ska förvaltas av Regeringskansliet (prop. 2010/11:1, utg. omr. 22, bet. 2010/11:TU1, rskr. 138). Vidare ska Luftfartsverket att vara Regeringskansliet, eller den regeringen utser, behjälplig i förberedelserna med att sammanföra LFV Aviation Consulting AB och Swedish National Road Consulting Aktiebolag samt att aktivt medverka i regeringens arbete för att inrätta en ny organisation för vissa statliga tjänsteexporterande bolag på infrastrukturområdet.

Flygtrafiktjänst för civil och militär luftfart

Luftfartsverket ska i samverkan med Försvarsmakten redovisa till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet och Näringsdepartementet) hur Luftfartsverket avser att säkerställa tillhandahållandet av flygtrafiktjänst för militär och civil luftfart över tiden i enlighet med 1 och 4 §§ förordningen (2010:184) med instruktion för Luftfartsverket.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)1 500 000
- varav ÖVRIGT1 500 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål avseende räntabiliteten är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 4 procent av eget kapital.

Luftfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål avseende soliditeten är att att denna ska uppgå till minst 15 procent.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  1. Den skattemotsvarighet som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2011 fastställs av regeringen i samband med fastställandet av 2011 års resultat- och balansräkning.
  2. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 miljoner kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument.
  3. Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy.
  4. Luftfartsverket får under år 2011 besluta om och genomföra de investeringar som framgår av den investeringsplan som riksdagen godkänt.
  5. I treårsplan för perioden 2012-2014 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.
  6. Luftfartsverket ska för 2011 inte lämna någon utdelning.
  7. Luftfartsverket får placera kassamässigt överskott i bank, räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägt av staten med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägt av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.
  8. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till 60 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.
  9. Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.
  10. Luftfartsverket ska kunna använda och samverka med det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Luftfartsverket ska betala totalt 835 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för detta system. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

På regeringens vägnar
Catharina Elmsäter-Swärd
Erik Bromander
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Trafikverket
Transportstyrelsen
Trafikanalys
Sveriges Kommuner och Landsting

Senast uppdaterad: