Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:62

2010-12-16
Ju2010/9527/Å
Ju2010/9448/Å (delvis)
Åklagarmyndigheten
Box 5553
114 85 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Åklagarmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Åklagarmyndighetens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153, prop. 2010/11:2, utg.omr. 04, bet. 2010/11:FiU11, rskr. 2010/11:68).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Åklagarmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Kvaliteten och effektiviteten i brottsutredningsverksamheten och processföringen ska förbättras. Detta ska leda till ökad lagföring.

Återrapporteringskrav

Åklagarmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivet mål samt till de uppgifter som myndigheten ska utföra enligt lag och annan författning. Återrapporteringen ska innehålla en sammanhållen beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. 

Redovisningen ska göras enligt den statistikindelning som myndigheten använder.

Regeringen ställer följande särskilda krav på redovisningen:  

- Redovisningen ska innehålla uppgifter om antalet och andelen misstänkta personer som har lagförts samt antalet och andelen brottsmisstankar som har lett till lagföring.

- Redovisningen ska innehålla uppgifter om antalet och andelen beslut i åtalsfrågan uppdelat på beslut varigenom åtal väckts, åtalsunderlåtelse meddelats, strafföreläggande utfärdats, åtal inte väckts på grund av att brott inte kan styrkas respektive åtal inte väckts av andra skäl.

- Där det är relevant ska skillnader i verksamhetsresultat mellan olika åklagarkammare beskrivas och analyseras.

- Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller verksamheten under året samt åtgärder som har vidtagits för att undanröja hinder mot måluppfyllelsen ska ägnas särskild uppmärksamhet.

- Kostnaderna för samt antalet årsarbetskrafter vid riksåklagarens kansli, utvecklingscentrumen och åklagarkamrarna ska redovisas.

Övriga återrapporteringskrav

Häktningar och restriktioner

Åklagarmyndigheten ska redovisa

  • det totala antalet häktade personer under år 2010
  • antal häktade i åldersgruppen 15-17 år
  • antal häktade i åldersgruppen 18-21 år
  • den tid som personerna har varit häktade redovisat i lämpliga tidsintervall (åldersgrupperna 15-17 år respektive 18-21 år ska särredovisas).

Av redovisningen ska också framgå

  • hur många av de häktade under år 2010 som har varit ålagda restriktioner
  • hur många av de häktade i åldersgrupperna 15-17 år respektive 18-21 år som har varit ålagda restriktioner
  • den tid som de häktade har varit ålagda restriktioner redovisat i lämpliga tidsintervall (åldersgrupperna 15-17 år respektive 18-21 år ska särredovisas).

Påtagliga skillnader mellan olika delar av landet när det gäller användningen av restriktioner eller i hur länge restriktioner åläggs häktade personer ska beskrivas utförligt. Orsakerna till de eventuella skillnaderna ska analyseras, bl.a. baserat på den information som inhämtas från berörda åklagarkammare.

Brottsutbytesfrågor

Åklagarmyndigheten ska redovisa och analysera hur arbetet med brottsutbytesfrågor har bedrivits och utvecklats.

Utbildning i EU-rätt

Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att integrera utbildning i EU-rätt i utbildningsinsatser för åklagare enligt resolution från rådet och företrädarna för medlemsstaternas regeringar, församlade i rådet, om utbildning av domare, åklagare och övrig personal inom domstolsväsendet i Europeiska unionen (2008/C 299/01). 

Prognoser

Åklagarmyndigheten ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari 

25 februari 

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Effektiv intern styrning

Åklagarmyndigheten ska följa upp och vid behov vidareutveckla sina insatser med anledning av Ekonomistyrningsverkets rapport Åklagarmyndighetens interna styrning och kontroll (2009:7) i de delar som avser ansvar och befogenheter, den interna styrningens tydlighet och genomslag samt förmågan att bedöma och prognostisera resursåtgång. Uppdraget innebär att Åklagarmyndigheten ska redovisa vilka konkreta åtgärder som har vidtagits och göra en analys av på vilka sätt åtgärderna bidrar till att öka produktiviteten och effektiviteten vid myndigheten. Åklagarmyndigheten ska också bedöma vilka ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas för att säkerställa en effektiv intern styrning av organisationen och en framgångsrik implementering av enmyndighetsreformen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 30 juni 2010.

Analys av inkomna brottsmisstankar

Åklagarmyndigheten ska beskriva och analysera inflödet av brottsmisstankar till myndigheten. Av redovisningen ska framgå vilka brottskategorier som ökar mest och hur många brottsmisstankar som är av enkel respektive mer komplicerad karaktär. Med brottsmisstankar av enkel karaktär avses sådana misstankar där polisen leder förundersökningen och brottsmisstankar som är av samma beskaffenhet men där åklagare ändå av olika skäl leder förundersökningen samt brottsmisstankar där förundersökning inte behöver genomföras. Tidsåtgången och kostnaden för Åklagarmyndighetens hantering av de enkla respektive mer komplicerade brottsmisstankarna ska också uppskattas. I uppdraget ligger att Åklagarmyndigheten ska utarbeta en modell för att löpande ta fram denna typ av uppgifter. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 15 maj 2010.

Rättsväsendets informationsförsörjning (RIF)

Åklagarmyndigheten ska som ett led i arbetet med rättsväsendets informationsförsörjning (RIF) i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården senast den 31 december 2011 ha infört ett strukturerat elektroniskt informationsflöde framåt i rättskedjan. Samverkan ska även ske med Brottsförebyggande rådet. För att säkerställa att myndigheternas RIF-arbete samordnas ska Åklagarmyndigheten anpassa sin planering och prioritering av IT-baserad verksamhetsutveckling till RIF-gemensamma ställningstaganden.

Pågående uppdrag

Rättsväsendets kapacitetsbehov

Åklagarmyndigheten ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Domstolsverket och Kriminalvården samordna och utveckla prognos- och analysarbetet för att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Myndigheterna ska lämna en gemensam årlig rapport i samband med budgetunderlaget. Brottsförebyggande rådet ska stödja myndigheterna i detta arbete.

Effektiv samverkan och handläggning av mängdbrott

Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket har fått i uppdrag att gemensamt vidta åtgärder för att öka effektiviteten och förbättra samverkan vid handläggningen av mängdbrott (Ju2009/3950/Å). Uppdraget ska slutredovisas gemensamt av myndigheterna till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 28 maj 2010.

Nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor

Ekobrottsmyndigheten har fått i uppdrag att i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten bilda en myndighetsgemensam nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor (Ju2008/8737/Å). Uppdraget ska vara slutfört och redovisat av Ekobrottsmyndigheten till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 maj 2010. Ekobrottsmyndigheten ska också redovisa en utvärdering av den gemensamma funktionen senast den 31 maj 2012.

Mäns våld mot kvinnor

Rikspolisstyrelsen har fått i uppdrag att ytterligare intensifiera sitt arbete för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer (IJ2007/349/JÄM, IJ2007/2249/JÄM). Uppdraget ska genomföras i samråd med Åklagarmyndigheten och slutredovisas senast den 28 februari 2010.

Barnahus

Rikspolisstyrelsen har i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen fått i uppdrag att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott samt låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott (Ju2008/8573/KRIM). Den del som avser gemensamma nationella riktlinjer redovisades hösten 2009 och den del som avser utvärderingen ska redovisas senast den 15 december 2010.

Prostitution och människohandel

Rikspolisstyrelsen och Åklagarmyndigheten har fått i uppdrag att förstärka insatserna mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål (Ju2008/7403/PO). En delredovisning av hur arbetet fortskrider ska lämnas senast den 20 februari 2010. Uppdraget ska slutredovisas senast den 20 februari 2011. För uppdraget tillför regeringen Åklagarmyndigheten medel från anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13.     

Utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel

Brottsoffermyndigheten har fått i uppdrag att i samråd med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten, Domstolsverket och Migrationsverket utforma och genomföra ett utbildningsprogram i frågor som rör prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Uppdraget ska vara redovisat och slutfört senast den 15 december 2010 (Ju2008/7290/KRIM).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:3

Åklagarmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Åklagarmyndigheten1 138 482
ap.1Åklagarmyndigheten (ram)1 138 482

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Åklagarmyndigheten
ap.134 1853 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)115 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)113 948
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Åklagarmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2594 957
2010-02-2594 957
2010-03-2594 957
2010-04-2594 957
2010-05-2594 957
2010-06-2594 957
2010-07-2594 957
2010-08-2594 957
2010-09-2594 957
2010-10-2594 957
2010-11-2594 957
2010-12-2594 955
2010-12-29-1 000
Summa1 138 482
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Åklagarmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:3 ap.1Åklagarmyndigheten
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Domstolsverket
Ekobrottsmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden
Kriminalvården
Brottsförebyggande rådet
Rättsmedicinalverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: