Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
7

2010-12-16
Ku2010/1995/MFI
Presstödsnämnden
Box 26
121 25 STOCKHOLM GLOBEN
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Presstödsnämnden
Riksdagen har beslutat om Presstödsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Presstödsnämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Prognoser 2011-2015

Presstödsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

19 januari 

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Presstödsnämnden ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:1

Presstödsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden6 128
ap.1Presstödsnämnden - del till PSN (ram)6 128

8:2

Presstöd (Ramanslag)

Disponeras av Presstödsnämnden567 119
ap.1Presstöd - del till PSN (ram)567 119

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Presstöd - del till PSN

Anslaget får användas i enlighet med bestämmelserna i presstödsförordningen (1990:524).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:1 Presstödsnämnden
ap.11843 %0
8:2 Presstöd
ap.126 087Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)350
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)767
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Presstödsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-25511
2011-02-25511
2011-03-25511
2011-04-25511
2011-05-25511
2011-06-25511
2011-07-25511
2011-08-25511
2011-09-25511
2011-10-25511
2011-11-25511
2011-12-25507
Summa6 128
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Presstödsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.1Presstödsnämnden - del till PSN
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sofie Berg Cormier
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Stadsrådsberedningen, internrevisionen
Statens kulturråd
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: