Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2010-12-16
Ku2010/1995/MFI
(delvis)
Myndigheten för radio och tv
Box 33
121 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Myndigheten för radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för radio och tv:s verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:89).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Myndigheten för radio och tv och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Bedömning av redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB

Granskningsnämnden för radio och tv vid Myndigheten för radio och tv ska årligen bedöma, utifrån redovisningar från Sveriges Television AB, Sveriges Radio AB och Sveriges Utbildningsradio AB, om bolagen har uppfyllt sina uppdrag. Granskningsnämndens bedömningar ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 20 juni 2011.

Prognoser 2011-2015

Myndigheten för radio och tv ska redovisa utgiftsprognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

19 januari 

5 maj

28 oktober 

2

Organisationsstyrning

Samverkan

Myndigheten för radio och tv ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Slutföra avveckling

Myndigheten för radio och tv ska slutföra avvecklingen av Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- och TV-verket. Kostnaderna ska rymmas inom myndighetens förvaltningsanslag.

Uppdrag att bistå Tillväxtverket

Regeringens övergripande mål med förenklingsarbetet är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta och en viktig drivkraft i arbetet ingår målet att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2012 jämfört med 2006. Myndigheten för radio och tv ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:3

Myndigheten för radio och tv (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv25 178
ap.1Myndigheten för radio och tv (ram)25 178

Villkor för anslag 8:3

ap.1 Myndigheten för radio och tv

1. För 2011 anvisas Myndigheten för radio och tv 7 575 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Myndigheten ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Myndigheten för radio och tv. Medlen betalas ut under januari månad från rundradiorörelsens resultatkonto i Riksgäldskontoret efter rekvisition av Myndigheten för radio och tv.

2. Medel under anslagsposten får användas för kostnader hänförbara till avvecklingen av Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- och TV-verket.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Budgetår 2010

8:4

Radio- och TV-verket (Ramanslag)

Disponeras av Radio- och TV-verket0
ap.1Radio- och TV-verket (ram)0
Disponeras av Myndigheten för radio och tv0
ap.3Radio- och TV-verket - del till Myndigheten för radio och tv (ram)0

8:5

Granskningsnämnden för radio och TV (Ramanslag)

Disponeras av Granskningsnämnden för radio och TV0
ap.1Granskningsnämnden för radio och TV (ram)0
Disponeras av Myndigheten för radio och tv0
ap.2Granskningsnämnden för radio och TV - del till Myndigheten för radio och tv (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:3 Myndigheten för radio och tv
ap.1755Inget0
8:4 (2010) Radio- och TV-verket
ap.1 (2010)03 %0
ap.3 (2010)03 %0
8:5 (2010) Granskningsnämnden för radio och TV
ap.1 (2010)03 %0
ap.2 (2010)03 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
8:3 Myndigheten för radio och tv
8:38:3 ap.1100 %
8:4 (2010) Radio- och TV-verket
8:4 ap.1 (2010)8:4 ap.3 (2010)100 %
8:5 (2010) Granskningsnämnden för radio och TV
8:5 ap.1 (2010)8:5 ap.2 (2010)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2011 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 123
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-252 098
2011-02-252 098
2011-03-252 098
2011-04-252 098
2011-05-252 098
2011-06-252 098
2011-07-252 098
2011-08-252 098
2011-09-252 098
2011-10-252 098
2011-11-252 098
2011-12-252 100
Summa25 178
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:3 ap.1Myndigheten för radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsintäkter
Utgivningsbevis00250800-550-550
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offenligrättslig verksamhet
Särskild avgift samt utdömda viten2712000000
Avgifter för analog kommersiell radio945800136 3500136 350136 350
Avgift för ansökan om att sända tv-program samt digital kommersiell radio2552002 35002 3502 350
Summa00138 7000138 700138 700
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen är att uppnå full kostnadstäckning senast för 2012.

Återrapportering

Myndigheten för radio och tv ska redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats. Myndigheten ska även redovisa sitt arbete för att eftersträva full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter för analog kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 Lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och tv-lagen (2010:696) samt utdömda viten med anledning av förelägganden enligt radio- och tv-lagen ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Avgift för ansökan om tillstånd att sända tv-program samt digital kommersiell radio enligt radio- och tv-lagen (2010:696) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, med undertitel 15 Avgift för ansökan om tillstånd att sända tv-program.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Jon Dunås
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Stadsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: