Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2010-12-22
N2010/7457/FIN
N2010/8185/KLS
(delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Behovsstyrd insamling av geologisk information

SGU ska genom en behovsprövad kartering inom landets mest prospekteringsintressanta områden komplettera befintlig geologisk information i SGU:s databaser enligt följande.

Till 2012 ska flyggeofysisk magnetometrisk, radiometrisk och elektromagnetisk information ha samlats in till databas motsvarande 50 procent av ytan inom de områden där information i dag saknas eller behöver uppdateras.

Till 2014 ska berggrundsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för prioriterade områden i Norrbottens, Västra Götalands och Södermanlands län.

Till 2015 ska markgeokemisk information enligt regional modell ha samlats in till databas för prioriterade områden i Bergslagen och Norrbotten.

SGU ska genom en behovsprövad kartering inom främst landets befolkningstäta och kustnära områden komplettera befintlig geologisk information i SGU:s databaser enligt följande.

Till 2014 ska

-berggrundsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för prioriterade områden i Västra Götalands, Värmlands, Stockholms och Hallands län,

-jordartsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för prioriterade områden inom Västernorrlands, Västra Götalands, Hallands, Blekinge, Kalmar och Jönköpings län,

-hydrogeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för de viktigaste grundvattenförekomsterna inom prioriterade grundvattenområden och 

-maringeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas inom prioriterade områden längs den svenska kustzonen.

Till 2015 ska markgeokemisk information enligt regional modell ha samlats in till databas för prioriterade områden på Öland och Gotland, Västra Götaland-Karlstadregionen samt längs Upplands- och Västernorrlandskusten.

Övriga återrapporteringskrav

SGU ska i enlighet med överenskommelsen i anslutning till Märkesåret 2009 utveckla samarbetet med finländska myndigheter för gemensamma lösningar inom sitt verksamhetsområde. Samarbetet med Finland ska redovisas särskilt.

SGU ska redovisa de åtgärder som vidtagits inom Bergsstaten och SGU avseende Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner.

SGU ska redovisa de viktigaste initiativen inom EU-arbetet inom sina verksamhetsområden. SGU ska också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

SGU ska mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets direktiv 94/22/EG av den 30 maj 1994 om villkoren för beviljande och utnyttjande av tillstånd för prospektering efter samt undersökning och utvinning av kolväten redovisa andra länders planer på och utvinning av olja och gas i anslutning till svensk kontinentalsockel och vid behov underrätta Regeringskansliet (Näringsdepartementet).

Prognostillfällen

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 19 januari,

den 23 februari,

den 5 maj,

den 1 augusti, samt

den 28 oktober.

3

Uppdrag

Marin mätdata

SGU ska överföra äldre marin mätdata som erhållits från oljeprospektering till moderna lagringsmedia/strukturer. Uppdraget ska vara slutfört senast den 31 december 2011.

Svensk mineralstrategi

SGU ska senast den 1 april 2011 lämna förslag till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) hur arbetet med en svensk mineralstrategi bör läggas upp. I detta sammanhang ska SGU ta tillvara erfarenheter från motsvarande arbete i Norge och Finland. SGU ska också redovisa förslag till myndighetens fortsatta roll i arbetet med en svensk mineralstrategi.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning180 334
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)180 334

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget får användas för myndighetsverksamhet inom SGU.

1:9

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 673
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 673

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning8 501
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)8 501

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.15 4103 %0
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.103 %0
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.18505750
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.16 0002 3003 7002014
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.19 3003 7205 5802014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)20 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2515 028
2011-02-2515 028
2011-03-2515 028
2011-04-2515 028
2011-05-2515 028
2011-06-2515 028
2011-07-2515 028
2011-08-2515 028
2011-09-2515 028
2011-10-2515 028
2011-11-2515 028
2011-12-2515 026
Summa180 334
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet3 50650023 00023 00004 006
Tjänsteexport55-20011 00011 0000-145
Summa3 56130034 00034 00003 861
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528015 00015 000015 00030 000
Mineralersättning2528581713000300529
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Summa5815 17115 300015 30030 529
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influten mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten ska inte komma i konflikt med SGU:s uppgifter som förvaltningsmyndighet. 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

 SGU får ta emot bidrag från Naturvårdsverket för:

- färdigställande av databas för vattentäkter och framtagande av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten samt stöd och underlag till vattenmyndigheterna i frågor om nyttjande av landets grundvattenresurser,

- analys och konvertering av vissa havsmiljödata,

- överföring av äldre marin mätdata till moderna lagringsmedia/strukturer,

- att inventera samt, i enlighet med den gällande prioritetsordningen, genomföra ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och där ingen annan myndighet kan svara för avhjälpande.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Mattis Loberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Statsrådsberedningen/SAM
Justitiedepartementet/PO
Utrikesdepartementet/FMR
Försvarsdepartementet/SSK och MFI
Finansdepartementet/BA och ESA
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/A, Na, Kk, H, R och F
Näringsdepartementet/KLS
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I 10, 2010-12-22

Diarienummerförteckning

N2010/7457/FIN
N2010/8185/KLS
(delvis)
N2010/1721/FIN
(slutligt)

Senast uppdaterad: