Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
8

2010-11-25
Jo2010/3155
Fiskeriverket
Box 423
401 26 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Fiskeriverket
Riksdagen har beslutat om Fiskeriverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 23, bet. 2009/10:MJU2, rskr. 2009/10:130, prop. 2009/10:99, utg.omr. 23, bet. 2009/10:FiU21, rskr. 2009/10:348).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Fiskeriverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Fiskeriverket ska redogöra för hur myndighetens verksamhet har bidragit till att uppfylla regeringens vision bruka utan att förbruka med tillhörande övergripande mål. 

Fiskeriverket ska i återrapporteringen göra en analys av vilka effekter som Fiskeriverkets insatser har haft. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Redovisning av verksamhet

Fiskeriverket ska utifrån verksamhetens indelning redovisa årsarbetskrafter, kostnader, intäkter och finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa medel samt bidrag. För bidrag redovisas oförbrukade bidrag, de största bidragsgivarna samt bidrag från myndigheter. Detta ska redovisas i not.

Fiskerikontrollen ska effektiviseras bl.a. genom att arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt vidareutvecklas. Fiskerikontrollen ska genomföras i nära samverkan med Kustbevakningen.

Fiskeriverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att uppnå en effektivare fiskerikontroll och hur åtgärderna har bidragit till detta. Fiskeriverket ska redovisa prioriteringar i verksamheten och genomförd tillsyn bl.a. genom att ange

-antalet genomförda kontroller,

-antalet misstänkta brott som lett till åtalsanmälan och 

-antalet överträdelser som lett till administrativa sanktioner. 

Fiskeriverket ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillänglig fiskresurs.  

Fiskeriverket ska redovisa insatser i syfte att stärka det småskaliga fisket och fritidsfisket.

Fiskeriverket ska redovisa arbetet med att utveckla fiskevården.

Fiskeriverket ska redovisa insatser för att öka och sprida kunskap till gagn för ett långsiktigt hållbart yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk. 

Fiskeriverket ska redovisa vilken samverkan och dialog med berörda institutioner och intressenter som skett för att inom fiskets område bidra till hållbar utveckling.

Fiskeriverket ska senast den 30 juni 2010 rapportera hur samarbetet med Danmark fortskrider avseende översynen och utvecklingen av selektiva redskap i Kattegatt i enlighet med det mandat som föreligger.

Fiskeriverket ska redovisa arbetet med Östersjöstrategin.

Jämställdhet

Fiskeriverket ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet. Myndigheten ska i beslut som rör individen utgå från kvinnors respektive mäns villkor och behov samt aktivt analysera konsekvenserna för kvinnor respektive män av de beslut som fattas. Individbaserad statistik ska genomgående presenteras och analyseras med kön som övergripande indelningsgrund om det inte finns särskilda skäl mot detta.

Prognoser

Fiskeriverket ska redovisa prognoser för perioden 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

Prognoser avseende anslag för förvaltningsändamål ska lämnas i kostnadstermer.

Havspropositionen

Fiskeriverket ska redovisa användningen av de 28 000 000 kronor, som utbetalas som bidrag från anslaget 1:12 Havsmiljö, utgiftsområde 20, för nationell medfinansiering av delar av det Operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 i enlighet med kap. 9.4 i regeringens proposition 2008/2009:170 En sammanhållen svensk havspolitik.   

Fiskeriverket ska redovisa användningen av de 8 000 000 kronor, som utbetalas som bidrag från anslaget 1:12 Havsmiljö, utgiftsområde 20, för utveckling av skonsamma fångstmetoder i enlighet med kap. 9.5 i regeringens proposition 2008/2009:170 En sammanhållen svensk havspolitik.   

Fiskeriverket ska redovisa användningen av de 8 000 000 kronor, som utbetalas som bidrag från anslaget 1:12 Havsmiljö, utgiftsområde 20, för genomförandet av den nationella planen för återhämtning av beståndet av europeisk ål, i enlighet med kap. 9.6 i regeringens proposition 2008/2009:170 En sammanhållen svensk havspolitik.

Statsstödsrapportering

Fiskeriverket ska i enlighet med artiklarna 5-6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2004/C 229/03) och avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2008/C 84/06) redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas senast den 28 maj 2010.

3

Uppdrag

Verksamheten inom den gemensamma fiskeripolitiken (GFP)

Fiskeriverket ska redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EG:s gemensamma fiskeripolitik under 2009. Redovisningen ska inkludera en analys av den långsiktiga utvecklingen i biologiska och ekonomiska termer av bestånd som är föremål för svenskt fiske mot bakgrund av försiktighetsreferenspunkter. Dessutom ska en bedömning inkluderas av genomförda kontrollinsatsers kostnader och effekter, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 2 mars 2010.

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Fiskeriverket ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Fiskeriverket ska se till att dess föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument är utformade på ett sådant sätt att de är kostnadseffektiva och enkla för samhällsaktörer. Fiskeriverket ska även i sin verksamhet i övrigt underlätta samhällsaktörernas kontakter med myndigheten.

Fiskeriverket ska även analysera och redovisa, i syfte att bidra till regeringens mål avseende regelförenkling, vilka befintliga regler och krav på företagare inom fiskeområdet som är detaljstyrda av EU:s regelverk och vilka regler och krav som Sverige nationellt kan förändra. Fiskeriverket ska därtill analysera vilka EU-regler som är mest angelägna att förenkla ur ett regelförenklingsperspektiv för de enskilda företagen. Analysen och redovisningen ska vara Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) tillhanda senast 30 april 2010.

Global utveckling

Fiskeriverket ska redogöra för hur den inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling sedan den 1 april 2009, enligt regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 29 oktober 2010. Detta uppdrag ersätter motsvarande uppdrag i regleringsbrevet för 2009.

Förberedelser för avveckling av Fiskeriverket i samband med inrättandet av ny myndighet för havs- och vattenmiljöfrågor

I 2010 års ekonomiska vårproposition( prop. 2009/10:100, bet.2009/10 FiU20, rskr. 2009/10:348) har regeringen aviserat att den nya myndigheten för havs- och vattenmiljöfrågor ska inrättas.

Av direktivet Inrättande av en myndighet för havs- och vattenmiljö (dir. 2010:68) framgår att den nya myndigheten ska kunna inleda sin verksamhet den 1 juli 2011. Som en konsekvens av detta kommer Fiskeriverket att avvecklas den 30 juni 2011.

Fiskeriverket ska förbereda och påbörja avvecklingen av Fiskeriverket. Fiskeriverket ska bistå den särskilda utredaren som förbereder inrättande av en ny myndighet för havs- och vattenmiljö (dir. 2010:68). Fiskeriverket ska lämna de uppgifter och underlag som utredaren begär. Beslut om frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredaren samt med de berörda myndigheterna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

1:14

Fiskeriverket (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket168 359
ap.1Fiskeriverket (ram)168 359

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Fiskeriverket

1. Anslaget ska disponeras för arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö (prop.2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36 och 2004/05:150, bet. 2005/06: MJU3, rskr. 2005/06:48, rskr. 2005/06:49). Minst 30 000 000 kronor ska användas för arbetet med miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag och Storslagen fjällmiljö.

2. Anslaget ska disponeras för verksamhet förknippad med datainsamlingen enligt rådets förordning (EG) nr 1543/2000 avseende nationella kostnader. Medfinansiering från EU tilldelas under Jordbruksverkets anslag 1:12 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter.  

1:15

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket28 000
ap.1Strukturstöd till fisket m.m. (ram)343
ap.2Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)27 657

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Strukturstöd till fisket m.m.

1. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

2. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

3. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

4. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

ap.2 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget ska i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. Anslaget får även disponeras med högst 2 500 000 kronor för svensk medfinansiering av projekt inom Fiskeriverket, som finansieras av EG-budgeten och ligger i linje med Europeiska fiskerifondens målsättning.

2. Anslaget får med beaktande av EG:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Fiskeriverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EG:s stöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

6. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

1:16

Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket70 000
ap.1Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (ram)0
ap.2Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)70 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1. Fiskeriverket ska redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttiteln 6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995-1999 och mot inkomsttitel 6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000-2006

2. Som utbetalningsmyndighet av medel från Fonden för fiskets utveckling (FFU) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet samt

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

3. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

ap.2 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. EG-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordning av den 27 juli 2006 (EG) nr 1198/2006 avseende programperioden 2007-2013 enligt kommissionens förordning av den 26 mars 2007 (EG) nr 498/2007 för den Europeiska fiskerifonden (EFF).

2. Fiskeriverket ska redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttitel 6213 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2007-2013.

3. Som utbetalningsmyndighet av medel från Europeiska fiskerifonden (EFF) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

1:17

Fiskevård (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket24 832
ap.1Fiskevård (ram)24 832

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Fiskevård

1. Anslaget får disponeras för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och ska särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

2. Fiskeriverket ska förmedla bidrag från anslaget efter samråd med länsstyrelserna.

3. För bidrag till Internationella sekretariatet för hållbart fiske disponeras 2 000 000 kronor.

4. Fiskeriverket ska i sin årsredovisning redovisa hur fiskevårdsanslaget fördelats på olika aktörer.

5. Anslaget får disponeras för insamling av fångststatistik för fritidsfisket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:14 Fiskeriverket
ap.15 0513 %0
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.20Allt0
1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.22 100Allt0
1:17 Fiskevård
ap.1745Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/apAnslagstyp
1:14 Fiskeriverket
ap.2ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.223 00016 1006 9002012
1:16 Från EU-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.297 00069 90027 1002012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)65 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fiskeriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2524 051
2010-02-2512 026
2010-03-2512 026
2010-04-2512 026
2010-05-2512 026
2010-06-2512 026
2010-07-2512 026
2010-08-2512 026
2010-09-2512 026
2010-10-2512 026
2010-11-2524 048
2010-12-2512 026
Summa168 359
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fiskeriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Fiskeriverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Analyser, åldersanalyser, utvärdering/utveckling-5109 6419 6410-51
Kontrollprogram - Provfiske10606 4276 4270106
Miljöprogram - Provfiske-11803 7493 7490-118
Utredningar, förordningar, miljöbalksärenden-7703 7493 7490-77
Undersökningsfartyg-15607 6527 6520-156
Summa-296031 21831 2180-296
Tjänsteexport
Swedmar avgifter32509 1059 1050325
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714005000500500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fiskeriverkets verksamhet inom den avgiftsbelagda verksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fiskeriverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Fiskeriverket.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fiskeriverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin FoU-verksamhet. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Fiskeriverket ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, vilka ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Fiskeriverket svarar för förvaltningen av kvarvarande prisregleringsmedel. Medel från prisregleringskassan får balanseras mellan budgetåren. Användningen av prisregleringsmedlen ska särredovisas i verkets årsredovisning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Fiskeriverket ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del sådan verksamhet finansieras av EG-medel.

Fiskeriverket ska inte heller finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del sådan verksamhet finansieras av fiskeavgiftsmedel.  

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Helena Ewenfält
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Internrevisionen SB
Försvarsdepartetmentet/SSK
Försvarsdepartementet/EPS
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SF
Miljödepartementet/Na
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Länsstyrelserna

Senast uppdaterad: