Finansdepartementet


Regeringsbeslut
III 15

2010-12-22
Fi2010/5790 (delvis)
Fortifikationsverket
631 89 ESKILSTUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Fortifikationsverket
Riksdagen har beslutat om Fortifikationsverkets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 02, bet. 2010/11:FiU2, rskr. 2010/11:139).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Fortifikationsverket.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Fastigheterna ska förvaltas så att god resurshushållning och hög ekonomisk effektivitet uppnås. Vid bedömningen av kostnadseffektiviteten ska beaktas dels statens kostnad för det tillförda kapitalet, dels inflations- och ränterisk, samt dels drifts- och underhållsinsatser.

Fastigheternas värden ska bevaras på en för ägaren och brukaren långsiktigt lämplig nivå och om möjligt ökas. Neddragning av underhållet på fastigheterna ska inte ske för att frigöra medel för hyresgästen.

Fortifikationsverket ska i sin verksamhet uppnå ett resultat efter finansiella poster motsvarande en avkastning på genomsnittligt myndighetskapital om 5,9 procent. Avkastningskravet beräknas utifrån statens avkastningsränta och utlåningsränta för 2011 och riskpremie vid given soliditet och är baserat på prissättningsmodellen Capital Asset Pricing Model (CAPM).

Fortifikationsverket ska inom ramen för verksamhetsmålen anpassa sin verksamhet till av statsmakterna beslutade förändringar rörande försvaret.

Myndigheten ska vidare:

- tillhandahålla ändamålsenliga och konkurrenskraftiga lokaler, mark och anläggningar åt hyresgästen och ska uppfattas som en serviceinriktad hyresvärd,

- genom samverkan bidra till att det svenska samhällets behov av skydds- och anläggningsteknisk kompetens säkerställs,  

- medverka till att de statliga målen för arkitektur, formgivning och design uppnås, och

- verka för att de nationella miljökvalitetsmålen uppnås.

Hänsyn till miljö- och kulturvärden ska i tillämpliga delar motsvara vad som gäller för andra stora fastighetsförvaltare.

Återrapportering

Fortifikationsverkets insatser för att uppnå målen för fastighetsbeståndet ska redovisas och kommenteras. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa:

- totalkostnader för drift, underhåll och administration (av redovisningen ska framgå vilka kostnader som ingår i drift, underhåll och administration),

- de effektiviseringsprocesser som initierats under året eller pågår sedan tidigare,

- intäkter och kostnader för avyttringar som genomförts till följd av försvarsbeslut 1996, 2000 och 2004, varvid det totala bokförda värdet för avyttringarna ska anges (alla avyttringar för vilka marknadsvärdet överstiger 10 000 000 kronor ska redovisas separat),

- antalet överföringar av förvaltningsansvaret där fastighetens marknadsvärde ligger på mellan 10 000 000 kronor och 20 000 000 kronor,

- avkastning i procent,

- soliditet,

- driftsnetto i kr/kvm i det öppna beståndet,

- direktavkastning i det öppna beståndet,

- andel uthyrd area i procent i det öppna beståndet,

- hyresintäkter i kr/kvm i det öppna beståndet,

- mediaförbrukning i kWh/kvm i det öppna beståndet,

- driftkostnader i kr/kvm i det öppna beståndet,

- underhållskostnader i kr/kvm i det öppna beståndet, samt

- administration i kr/kvm i det öppna beståndet.

Fortifikationsverket ska i sin årsredovisning redovisa avslutade investeringar som beräknas överstiga 20 000 000 kronor och dessa investeringars andel av den totala avslutade investeringsvolymen.

Fortifikationsverket ska återrapportera de försäljningar av fast egendom som överstiger 10 000 000 kronor. I återrapporteringen ska antalet försålda fastigheter samt respektive fastighets försäljningspris framgå.

Fortikationsverkets resultaträkning och finansieringsanalys ska utformas på ett sätt som möjliggör jämförelser med andra fastighetsförvaltande myndigheter och statliga fastighetsförvaltande aktiebolag.

Fortikationsverkets delårsrapport ska, utöver vad som anges i 8 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, även innehålla en finansieringsanalys och en resultatredovisning samt lämpliga nyckeltal för att belysa verkets finansiella utveckling. Även de två senaste årens nyckeltal ska redovisas. Rapporten ska innehålla en kort sammanfattning av de avyttringar som genomförts under det första halvåret. Vidare ska intäkter och kostnader uppdelade på förvaltning, uppdrag och avyttring redovisas samt en prognos för helåret lämnas.

2

Organisationsstyrning

Kundundersökning - Nöjd Kund Index

Målet är att Fortifikationsverkets hyresgäster ska vara nöjda med fastighetsförvaltningen och att myndigheten i kundundersökningen ska uppnå ett Nöjd-kund-index (NKI) om minst 65.

Fortifikationsverket ska redovisa resultatet av kundundersökningen i samband med årsredovisningen för 2011.

3

Uppdrag

1. Investeringsplan för 2012-2014

Fortifikationsverket ska i samband med att budgetunderlaget avseende budgetåren 2012–2014 lämnas redovisa en investeringsplan för denna treårsperiod avseende påbörjade och planerade byggnadsprojekt. Objekt där investeringskostnaden överstiger 20 000 000 kronor ska redovisas i underlaget, mindre objekt får behandlas samlat. 

2. Redovisning av hyresgästernas behov av investeringar

Fortifikationsverket ska efter samråd med Försvarsmakten och andra hyresgäster redovisa hyresgästernas behov av nybyggnation, ombyggnation och liknande som innebär investeringar inom Fortifikationsverkets verksamhet för 2012–2014. Redovisningen av uppgifterna ska ske enligt bilaga som bifogats regeringsbeslutet den 4 oktober 2007 om uppdrag till Fortifikationsverket m.fl (dnr Fi2007/7855). Vidare ska Fortifikationsverket efter samråd med Försvarsmakten redovisa de enskilda projekt som bedöms överstiga 10 miljoner kronor. Dessa ska beskrivas kortfattat med uppgifter om ort, förband/verksamhet, typ av anläggning, om det är ny- och/eller ombyggnad samt bakgrunden till behovet. Redovisning ska ske i samband med att budgetunderlaget för 2012–2014 lämnas. En avvikelserapportering mot den redovisning som lämnats i samband med budgetunderlaget ska inges till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 23 juni 2011. 

3. Oljelagringsanläggning i två kommuner

Fortifikationsverket ska fortsätta förvalta och förbereda avveckling av en oljelagringsanläggning i två kommuner.

4. Investeringsutfall

Fortifikationsverket ska i samband med att budgetunderlaget lämnas samt senast den 23 juni och den 3 oktober 2011 redovisa investeringsutfallet jämfört med investeringsplanen för 2011–2013. Avvikelser från planen för objekt där investeringen överstiger 20 000 000 kronor ska kommenteras.

5. Hantering av camper

Fortifikationsverket ska i samband med delårsrapporten redovisa arbetsläget i det fortsatta samarbetet mellan Fortifikationsverket och Försvarsmakten gällande byggande, förvaltning och avveckling av camper för Försvarsmaktens internationella fredsfrämjande insatser.

6. Underhållsplaner

Fortifikationsverket ska upprätta särskilda underhållsplaner. I detta arbete ska Fortifikationsverket samverka med Försvarsmakten.

7. Förhandlingsdelegation

Fortifikationsverket får i uppdrag att leda en förhandlingsdelegation i syfte att utveckla och fördjupa samarbetet med Kina inom området Skydd av samhällsviktig infrastruktur t.ex. oljelagringsanläggningar. Uppdragets kostnader får inte belasta Försvarsmaktens hyreskostnader. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast i december 2011.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)140 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)100 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)9 700 000
- varav INVESTERING9 700 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Förvaltning002 481 7472 379 924101 823101 823
Uppdrag00720 155707 35612 79912 799
Avyttring00259 150133 720125 430125 430
Summa003 461 0523 221 000240 052240 052
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fortifikationsverkets verksamhet ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fortifikationsverket, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna från verksamheten disponeras av myndigheten. 

Fortifikationsverket ska den 13 maj, 16 september respektive 15 november 2011 betala in en fjärdedel av det prognostiserade avkastningskravet. Den fjärde inbetalningen, vilken ska utgöra skillnaden mellan det belopp som motsvarar avkastningskravet för året och gjorda inbetalningar, ska betalas i samband med budgetårets slut och senast när årsredovisningen levererats till regeringen. Inbetalningen ska redovisas mot inkomsttitel 2215 Överskott av fastighetsförvaltning, Undertitel 002 Överskott från Fortifikationsverket. 

Upplåtelse av mark och lokaler till Försvarsmakten ska ske enligt överenskommelsen Hyresmodell 2006.

Medel motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Ränta om 6 procent utgår på belopp motsvarande av- och nedskrivningar på invärderat fastighetsbestånd som inte levereras in till statskassan under budgetåret från och med den 1 januari 2012 till dess att betalning sker. Räntan ska betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 2394 Övriga ränteinkomster. Fortifikationsverket ska skriva ned det avkastningspliktiga kapitalet med ett belopp som motsvarar amorteringen. 

Vid försäljning av fastigheter (utöver de som säljs till följd av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004) ska belopp motsvarande tillgångens bokförda värde (nedskrivningen) betalas in på statens centralkonto och redovisas under inkomsttitel 5121 Amorteringar på statskapital. Fortifikationsverket ska skriva ned statskapitalet med samma belopp. Fortifikationsverket ska leverera in eventuellt överskott mot inkomsttitel 3125 Fortifikationsverkets försäljning av fastigheter. 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fortifikationsverket får ta emot bidrag från Statens energimyndighet för faktiska kostnader för förvaltning och för att förbereda avveckling av en oljelagringsanläggning. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. De intäkter som uppstår vid försäljning av försvarsfastigheter i enlighet med statsmakternas fattade försvarsbeslut (prop. 1996/97:4, 1996/97:FöU1, rskr. 1996/97:36, prop. 1999/2000:30, bet. 1999/2000:FöU2, rskr. 1999/2000:168, prop. 1999/2000:97, bet. 1999/2000:FöU7, rskr. 1999/2000:250, bet. 1999/2000:FöU8, rskr. 1999/2000:251, prop. 2004/05:5, prop. 2004/05:43, bet. 2004/05:FöU4, bet. 2004/05:FöU5, rskr. 2004/05:143) får Fortifikationsverket disponera för att betala sådana kostnader som uppstår till följd av avveckling av lokaler, mark och anläggningar. Överskottet får inte användas för att bekosta den miljösanering som Försvarsmakten enligt miljöbalken är skyldig att bekosta i egenskap av verksamhetsansvarig.  

Fortifikationsverket ska leverera in återstående överskott av försäljningar med anledning av försvarsbesluten 1996, 2000 och 2004 till statens centralkonto och redovisa dessa under inkomsttitel 3125 Försäljning av Försvarsfastigheter. Överskottet/underskottet ska redovisas i balansräkningen som en egen post. Som sluttidpunkt för avräkning mot inkomsttitel räknas det datum då det sista objektet är avyttrat. 

Fortifikationsverket får sätta ned statskapitalet vid utgången av respektive upplåtelsetid med det bokförda värdet på respektive objekt som ska avyttras med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut. Nedsättningen ska ske på så sätt att det bokförda värdet för de berörda försvarsfastigheterna minskas på balansräkningen med samma belopp som nedsättningen minskar statskapitalet på balansräkningen. För sådan fast egendom som har karaktären av verksamhetstillbehör, och som Fortifikationsverket övertar till bokfört värde från Försvarsmakten, får nedsättning ske med det bokförda värdet. Nedsättning av statskapital får ske, oberoende av finansieringssätt, för objekt som sägs upp med anledning av tidigare nämnda försvarsbeslut, om de ursprungligen har invärderats eller anskaffats efter den 1 juli 1994.

2. Fortifikationsverket får behålla överskott från försäljningar av övnings- och skjutfält inklusive byggnadsobjekt, överskott av skogsbruk och arrenden, samt uthyrning och övriga nyttjanderätter av övnings- och skjutfält under avveckling för att bekosta:

  • avveckling av fält som varken kan avyttras eller användas,
  • avveckling av riskarrenden eller inlösen av mark, t.ex. inom inarrenderade riskområden,
  • avveckling och förvaltning av fält som är under försäljning,
  • förädling och avyttring av fält, samt
  • metod- och teknikutveckling för hantering av oexploderad ammunition.

3. Med undantag från vad som anges i 10 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter m.m. får Fortifikationsverket, inom ramen för sitt förvaltningsuppdrag och inom ramen för de ekonomiska resurser som myndigheten förfogar över, besluta om investeringar och förvärv när den beräknade utgiften för anskaffningen inte överstiger   20 000 000 kronor per projekt och detta är redovisat i investeringsplanen. Om den beräknade utgiften överstiger överstiger 20 000 000 kronor ska verket lämna över frågan till regeringen för prövning. 

4. Med undantag från vad som anges i 16 § förordningen om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. får Fortifikationsverket besluta om överföring av förvaltningsansvaret till andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och dess villkor och då marknadsvärdet på fastigheten inte överstiger 20 000 000 kronor. Fortifikationsverket ska i årsredovisningen för 2011 ange de fastigheter för vilka förvaltningsansvaret förts över till en annan myndighet samt värdet på dessa fastigheter och skälen för varje överföring.

5. Med undantag från vad som anges i 13 § första stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får Fortifikationsverket öppna flera konton i Riksgäldskontoret för placering av likvida medel.

På regeringens vägnar
Stefan Attefall
Anna Skytt
Kopia till

Försvarsdepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/MFI
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Näringsdepartementet/E
Finansutskottet
Riksrevisionen
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statsrådsberedningen

Senast uppdaterad: