Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:25

2010-12-22
U2010/7783/UH
U2010/7682/SAM/UH
Verket för högskoleservice
Box 24070
10450 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Verket för högskoleservice
Riksdagen har beslutat om Verket för högskoleservices verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Verket för högskoleservice och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Studieadministration

Antagning och studieadministrativ verksamhet

Verket för högskoleservice (VHS) ska redovisa indikatorer för att belysa effektiviteten i arbetet med att biträda universitet och högskolor vid bl.a. antagning, rådgivning och service i fråga om studieadministrativ verksamhet. Större förändringar mellan åren ska analyseras och kommenteras.

VHS ska i årsredosvisningen redovisa vilka universitet och högskolor som använder antagningssystemet fördelat på grundnivå och avancerad nivå samt vilka lärosäten och myndigheter som ger uppdrag till VHS att biträda vid antagning. Den totala kostnaden och kostnaden per sökande ska redovisas för antagningssystemet respektive för VHS biträde med antagning.

Anmälnings- och studieavgifter för studenter från tredjeland

VHS ska i årsredovisningen med anledning av införandet av anmälnings- och studieavgifter för sökande från länder utanför EES och Schweiz redogöra för hur samarbetet med Migrationsverket har fungerat samt för hur anmälningsavgiften hanterats i relation till universitet och högskolor. VHS ska även redovisa tidsplanen för antagningsomgångar som gäller denna grupp av sökande. Vidare ska VHS redogöra för hur väl processen från informationsinsatser till registrerad student fungerar.  

I samband med att ansöknings- respektive antagningsomgångarna stängs ska Verket för högskoleservice lämna statistik gällande sökande respektive antagna i denna grupp vad gäller land, fördelning mellan lärosäten, nivå, fördelning på program eller kurs till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

Bedömning av utländska gymnasiebetyg

Av årsredovisningen ska framgå antalet inkomna ärenden, genomsnittlig handläggningstid och styckkostnad per ärende när det gäller bedömning av utländska gymnasiebetyg. Redovisningen ska omfatta bedömningsärenden utanför antagningsverksamheten.

Av regleringsbrevet för budgetåret 2011 avseende Högskoleverket framgår att Högskoleverket inom ramen för sitt metodutvecklingsarbete ska samverka med andra myndigheter som har kunskap och erfarenhet från bedömning av utländsk utbildning i syfte att förbättra och stärka samordningen av bedömning av utländsk utbildning.

VHS ska samverka med Högskoleverket och övriga berörda myndigheter i fråga om detta uppdrag.

Information om utbildningsutbud

VHS ska svara för att ge information om hela antagningsprocessen från utbildningsutbud till anmälan och antagning samt övriga frågor inom antagningsområdet.

VHS ska förbättra informationen om utbildningsutbud och antagning till sökande, studie- och yrkesvägledare samt till andra berörda målgrupper.

Av årsredovisningen ska framgå vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra informationen om utbildningsutbud och antagning samt resultaten av åtgärderna.

Antalet anmälningar som har gjorts på webben ska redovisas för de tre senaste åren. Större förändringar mellan åren ska kommenteras och analyseras.  

Indikatorer för att belysa användarbarheten av systemet för de sökande ska redovisas. Större förändringar mellan åren ska analyseras och kommenteras.

Utgiftsprognos

VHS ska redovisa utgiftsprognoser för perioden 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 19 januari,
– den 23 februari, 
– den 5 maj,
– den 1 augusti, och 
– den 28 oktober.

3

Uppdrag

Avveckling av upphandlingsverksamhet

Kammarkollegiet gavs genom regeringsbeslut den 6 maj 2010 i uppdrag att i samråd med bl.a. VHS förbereda och genomföra inordnandet av upphandlingsverksamheterna som sker genom ramavtal och som avser statlig inköpssamordning vid vissa myndigheter (Fi2010/2733, Fi2010/2734).

Inom ramen för VHS upphandlingsverksamhet har myndigheten också biträtt sina uppdragsgivare med konsultation. Konsultationsverksamheten är visserligen kopplad till upphandlingsverksamheten men innefattas inte i den verksamhet som ska inordnas i Kammarkollegiet. I samband med att upphandlingsverksamheten flyttas till Kammarkollegiet ska VHS därför avveckla den verksamhet som avser konsultation.

Konsultationsverksamheten ska vara avvecklad senast den 31 december 2011. VHS ska fortlöpande informera Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur arbetet bedrivs och redovisa en slutrapport senast den 31 december 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:2

Verket för högskoleservice (Ramanslag)

Disponeras av Verket för högskoleservice19 957
ap.3Uppdragsverksamhet (ram)12 685
ap.4Bedömning av utländska gymnasiebetyg (ram)7 272

Villkor för anslag 2:2

ap.3 Uppdragsverksamhet

Anslagsposten får användas som bidrag till utgifter för antagningsverksamheten.

ap.4 Bedömning av utländska gymnasiebetyg

Anslagsposten får belastas med utgifter för bedömning av utländska gymnasiebetyg.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
2:2 Verket för högskoleservice
ap.33813 %0
ap.42183 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)182 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)27 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för högskoleservices räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 663
2011-02-251 663
2011-03-251 663
2011-04-251 663
2011-05-251 663
2011-06-251 663
2011-07-251 663
2011-08-251 663
2011-09-251 663
2011-10-251 663
2011-11-251 663
2011-12-251 664
Summa19 957
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för högskoleservices disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:2 ap.3Uppdragsverksamhet
2:2 ap.4Bedömning av utländska gymnasiebetyg

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet22 774-11 082227 665238 965-11 300392
Belopp angivna i tkr

Villkor

Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten vid Verket för högskoleservice består av antagning till högskoleutbildning och systemförvaltning inom det studieadministrativa området.  Avgiftsinkomster från den avgiftsbelagda verksamheten får disponeras av Verket för högskoleservice. Avgifternas storlek bestäms av Verket för högskoleservice.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Verket för högskoleservice medges undantag från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Lars Olof Mikaelsson
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgälden
Migrationsverket
Ekonomistyrningsverket
Statistiska centralbyrån
Statens skolverk
Myndigheten för yrkeshögskolan
Högskoleverket
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Överklagandenämnden för högskolan
Statliga universitet och högskolor inom Utbildningsdepartementets ansvarsområde
Sveriges lantbruksuniversitet
Centrala studiestödsnämnden
Chalmers tekniska högskola AB
Handelshögskolan i Stockholm
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Sveriges förenade studentkårer

Senast uppdaterad: