Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 24

2010-12-22
N2010/7766/MK
N2010/8185/KLS (delvis)
Patentbesvärsrätten
Box 24160
10451 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Patentbesvärsrätten inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Patentbesvärsrättens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Patentbesvärsrätten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Målet för Patentbesvärsrättens verksamhet är att medverka till ett effektivt och ändamålsenligt system för immateriella skyddsrätter samt att avgöra de mål domstolen har att handlägga på ett effektivt och rättssäkert sätt.

Patentbesvärsrätten ska redovisa utgiftsprognoser åren 2011 – 2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också månadsfördelas för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Redovisningen av prognoserna ska ske 

– den 19 januari 2011,

– den 23 februari 2011,

– den 5 maj 2011,

– den 1 augusti 2011, och

– den 28 oktober 2011.

2

Organisationsstyrning

Patentbesvärsrätten ska hålla en hög servicenivå och bör därvid utnyttja informationsteknikens möjligheter till snabb och effektiv informationshantering. Vidare ska Patentbesvärsrätten se över vilka elektroniska tjänster myndigheten kan erbjuda allmänhet och företag.

Återrapportering

Patentbesvärsrätten ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och vilka åtgärder som planeras för att förbättra servicenivån samt för att effektivisera verksamheten.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:11

Patentbesvärsrätten (Ramanslag)

Disponeras av Patentbesvärsrätten18 250
ap.1Patentbesvärsrätten (ram)18 250

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:11 Patentbesvärsrätten
ap.15483 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 700
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Patentbesvärsrättens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 521
2011-02-251 521
2011-03-251 521
2011-04-251 521
2011-05-251 521
2011-06-251 521
2011-07-251 521
2011-08-251 521
2011-09-251 521
2011-10-251 521
2011-11-251 521
2011-12-251 519
Summa18 250
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Patentbesvärsrättens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Patentbesvärsrätten
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Elisabeth Kristensson
Kopia till

Näringsutskottet, Riksdagen
Justitiedepartementet
Finansdepartementet /BA och F
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Patent- och registreringsverket

Senast uppdaterad: