Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:38

2010-12-22
U2010/7682/SAM/F
U2010/7797/F
Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Box 133
221 00 LUND
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Regionala etikprövningsnämnden i Lund
Riksdagen har beslutat om Regionala etikprövningsnämnden i Lunds verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Regionala etikprövningsnämnden i Lund.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)529
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Lunds universitet

Senast uppdaterad: