Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
20

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Riksarkivet
Box 12541
102 29 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Riksarkivet
Riksdagen har beslutat om Riksarkivets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Riksarkivet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser 2011–2015

Riksarkivet ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

  • 19 januari

  • 5 maj

  • 28 oktober

Regionalt utfall

Riksarkivet ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet 2010 och 2011 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Lokalkostnader

Riksarkivet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Sponsringsintäkter

Riksarkivet ska särredovisa eventuella sponsorintäkter i not till resultatredovisningen.

IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön

Riksarkivet ska redovisa hur myndigheten följt de rekommendationer som regeringen beslutat i IT för en grönare förvaltning - agenda för IT för miljön 2010-2015 (N2010/3482/Tp (delvis)). Återrapportering ska ske i samband med den årliga redovisningen enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår av bestämmelserna i 3 kap. i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

Regional tillväxt

Riksarkivet ska medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013, inklusive tydliggöranden som framgår av regeringens skrivelse 2009/10:221. Sverige ska i slutet av 2012 lämna en uppföljning av denna strategi till Europeiska kommissionen. Riksarkivet ska därför senast den 16 mars 2012 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Kulturdepartementet) redovisa:

  • vilka av den nationella strategins prioriteringar som Riksarkivet har arbetat med fr.o.m. den 1 juli 2009 t.o.m. 2011 och avser att arbeta med under 2012,
  • vilka verksamheter som berörts och vilka resultat som har uppnåtts,
  • insatser i samverkan med andra myndigheter och aktörer samt de organ som har det regionala tillväxtansvaret i länen.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Riksarkivet ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Kunskapsbanken om Estonias förlisning

Riksarkivet ska från den 31 mars 2011 ta över ansvaret för och förvaltningen av kunskapsbanken om Estonias förlisning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Samverkansråd inom ramen för kultursamverkansmodellen

Riksarkivet ska under 2011 delta i det samverkansråd vid Statens kulturråd som ska hantera frågor om statens roll och ansvar inom ramen för kultursamverkansmodellen.

Enhet för samordning av digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet

Riksarkivet får i uppdrag att inrätta ett samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Samordningssekretariatet ska vara organiserat som en fristående enhet vid myndigheten och vara en resurs för det statliga kulturarvsområdet. Närmare inriktning för samordningssekratariatet kommer att formuleras i ett särskilt uppdrag från regeringen till Riksarkivet.

Samarbete med den enskilda arkivsektorn

Riksarkivet ska utreda och ge förslag till hur Riksarkivets framtida samarbete med den enskilda arkivsektorn ska utformas avseende organisation och verksamhet om Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv avvecklas. Riksarkivet ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 30 september 2011.

Kulturella och kreativa näringar

Riksarkivet ska – som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken – under 2011 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

EU:s strukturfonder

Riksarkivet ska i samarbete med Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet och Stiftelsen Svenska Filminstitutet redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram, inklusive de territoriella samarbetsprogrammen, samt hur mycket EU-medel som utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti årligen till och med 2013. Av redovisningen ska framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen av projekt som erhållit stöd samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Statens kulturråd, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

Barn- och ungdomsstrategi

Riksarkivet ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdrag ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:4

Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet9 914
ap.9Riksarkivet (ram)9 914

6:1

Riksarkivet (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet343 653
ap.1Riksarkivet (ram)343 653

Villkor för anslag 6:1

ap.1 Riksarkivet

I anslaget har beräknats medel för restaurering, arkivering och arkivförvaltning av kulturhistorisk, försvarsanknuten film till ett belopp av 464 000 kronor. Medlen utbetalas till föreningen Armé-, Marin- och Flygfilm.

Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv får högst använda 8 451 000 kronor för bidrag till enskilda arkiv.

Av anslagsposten ska 515 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och  digital förmedling av kulturarvet.

8:2

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet352
ap.5Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling (ram)352

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Riksarkivet180
ap.4Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling (ram)180

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:4 Forsknings- och utvecklingsinsatser inom kulturområdet
ap.92973 %0
6:1 Riksarkivet
ap.113 8003 %0
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.50Allt0
10:1 Filmstöd
ap.40Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)133 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)55 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksarkivets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-0385 913
2011-01-251 035
2011-02-251 035
2011-03-1885 913
2011-03-251 035
2011-04-251 035
2011-05-251 035
2011-06-2085 913
2011-06-251 035
2011-07-251 035
2011-08-251 035
2011-09-251 035
2011-10-2485 914
2011-10-251 039
2011-11-2544
2011-12-2548
Summa354 099
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksarkivets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.9Riksarkivet
6:1 ap.1Riksarkivet
8:2 ap.5Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling
10:1 ap.4Samordningssekretariat för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Verksamhet med full kostnadstäckning
Digitalt tillgängliggörande vid SVAR-11 558014 10014 400-300-11 858
Digitaliseringstjänster01 79822 80022 5003002 098
Heraldisk uppdragsverksamhet00909000
Stöd till arkivbildare006 0006 00000
Övrig uppdragsverksamhet008 7008 70000
Summa-11 5581 79851 69051 6900-9 760
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Mottagande, bevarande och vård av arkivhandlingar0015 000015 00015 000
Mottagande, bevarande och vård av enskilda arkiv005 00005 0005 000
Rådgivning till kommuner och enskilda001 00001 0001 000
Tillhandahållande av publikationer, föreskrifter och allmänna råd001 00001 0001 000
Utredningsuppdrag som går utöver serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen (1986:223)002 50002 5002 500
Övrigt001000100100
Summa0024 600024 60024 600
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Riksarkivet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. 

För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksarkivet får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

Särskilt räntekonto för engångsersättning

Riksarkivet får på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret sätta in ersättningar för arkivleveranser från affärsverk, myndigheter som upphört eller där det av andra skäl är lämpligt med engångsersättning, bolagiserade myndigheter och verk samt andra verksamheter som inte är anslagsfinansierade. Den årliga avkastningen, sedan en viss del avsatts för värdesäkring, ska användas till arkivmyndighetens löpande kostnader för bevarande och tillgängliggörande. Riksarkivet ska i årsredovisningen särredovisa intäkter och uppskattade kostnader för denna del av verksamheten.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sophia Laurin
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen Södermanlands län
Statens kulturråd
Samtliga landsting
Stockholms kommun
Region Värmland
Malmö kommun
Gotlands kommun
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Svenska Filminstitutet