Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:27

2010-12-22
U2010/7682/SAM/F
U2010/7785/F
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Kungl. biblioteket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket ska redovisa en kortfattad analys av verksamhetens övergripande kostnadsutveckling samt lämna en redogörelse för samarbeten med andra myndigheter och organisationer inklusive internationella organ, och en bedömning av hur länge varje samarbete väntas fortgå.

Kungl. biblioteket ska redovisa vilka samarbetsprogram myndigheten har lämnat ekonomiskt stöd för. Beloppen på eventuellt ekonomiskt stöd för programmen och en analys av resultaten av programmen ska redovisas.

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma kvaliteten och kostnadsutvecklingen för sina respektive verksamheter. Även resultat av de utvecklingsinsatser som har gjorts under året ska redovisas.

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2011–2015 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 19 januari 2011,

– den 23 februari 2011,

– den 5 maj 2011,

– den 1 augusti 2011, och

– den 28 oktober 2011.

3

Uppdrag

Kungl. biblioteket ska utreda effekterna av att verksamheten vid Grängesberg inordnats i Kungl. biblioteket. Myndigheten ska lämna utvärderingen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 15 november 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:7

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket328 330
ap.1Kungl. biblioteket (ram)328 330

Villkor för anslag 3:7

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Av anslaget ska 10 130 000 kronor användas för kompensationsmedel i samband med fjärrlån.

2. Av anslaget ska 500 000 kronor användas för LIBRIS specialdatabas om kvinnoforskning vid Göteborgs universitetsbibliotek.

3. Av anslaget ska 200 000 kronor användas för det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:7 Kungl. biblioteket
ap.19 8503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)31 900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-2527 361
2011-02-2527 361
2011-03-2527 361
2011-04-2527 361
2011-05-2527 361
2011-06-2527 361
2011-07-2527 361
2011-08-2527 361
2011-09-2527 361
2011-10-2527 361
2011-11-2527 361
2011-12-2527 359
Summa328 330
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:7 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret