Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
35

2010-12-16
Ku2010/2028/SAM (delvis)
Riksutställningar
Box 1033
621 21 VISBY
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Riksutställningar
Riksdagen har beslutat om Riksutställningars verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 17, bet. 2010/11:KrU1, rskr. 2010/11:113).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Riksutställningar och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, kulturarv för framtiden samt förbättrade villkor för den nyskapande kulturen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prioriteringar

Riksutställningar ska i sin verksamhet prioritera dels barn och ungdomar, dels den samtida konsten.

Återrapportering

Riksutställningar ska redovisa måluppfyllelse samt en analys av resultatet gällande arbetet med att prioritera den samtida konsten.

En utvecklande funktion

Riksutställningar ska i samverkan med museer och andra utställningsaktörer utarbeta former för en ökad samverkan som rör utåtriktat och pedagogiskt arbete. Arbetet ska vara inriktat på utveckling av utställningsområdet genom att bedriva nationell och internationell omvärldsanalys, kunskapsutveckling och ge tekniskt stöd till aktörer inom utställningsområdet. En redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Samverkan och tillgänglighet

Riksutställningar ska redovisa

  • genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter, utbildnings- och forskningsinstitutioner samt övriga aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället,
  • antalet samproducerade utställningar/vandringsutställningar,
  • antalet turnédagar samt bokningstillfällen,
  • antalet arrangörer respektive utställningar i mobila rum,
  • genomförda insatser för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Digital förmedling av kulturarv

Riksutställningar ska samla och sprida kunskap om digital förmedling av kulturarvet som ett led i en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande. Detta ska främst ske i samverkan med det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet.

Regionalt utfall

Riksutställningar ska kartlägga, kommentera och redovisa det regionala utfallet av sin verksamhet 2010 och 2011 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd.

Utställningsersättning

Riksutställningar ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Lokalkostnader

Riksutställningar ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2011 enligt följande:

  • hyra
  • el och uppvärmning
  • reparationer och underhåll
  • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Prognoser 2011–2015

Riksutställningar ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast

19 januari

5 maj

28 oktober

Sponsring

Riksutställningar ska särredovisa eventuella sponsringsintäkterna i not till resultaträkningen.

Resultatredovisning

Utöver vad som framgår i bestämmelserna i 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska myndigheten lyfta fram de kvalitativa aspekterna vid redovisningen av verksamhetens resultat.

2

Organisationsstyrning

Samverkan med andra myndigheter och aktörer

Riksutställningar ska i årsredovisningen lämna en samlad redovisning av genomförda insatser och en bedömning av resultatet av samverkan med andra myndigheter och aktörer, däribland ideella organisationer och andra delar av det civila samhället.

3

Uppdrag

Barn- och ungdomsstrategi

Riksutställningar ska utforma en strategi för sin barn- och ungdomsverksamhet för åren 2012–2014. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:4

Riksutställningar (Ramanslag)

Disponeras av Riksutställningar43 071
ap.1Riksutställningar (ram)43 071

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Riksutställningar

Av anslaget ska 1 000 000 kronor användas för ersättning till fler nu aktiva bildkonstnärer för vilka avtalet om medverkan och ersättning vid utställning av konstverk är tillämpligt.

Av anslagsposten ska 65 000 kronor finansiera det nationella samordningssekretariatet för digitalisering, digitalt bevarande och digital förmedling av kulturarvet. Dessa medel faktureras av och betalas till Riksarkivet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
8:4 Riksutställningar
ap.11 2923 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 725
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksutställningars räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 589
2011-02-253 589
2011-03-253 589
2011-04-253 589
2011-05-253 589
2011-06-253 589
2011-07-253 589
2011-08-253 589
2011-09-253 589
2011-10-253 589
2011-11-253 589
2011-12-253 592
Summa43 071
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksutställningars disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Riksutställningar

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Försäljning av varor41312402496
Uppdragsverksamhet2687563063406
Övrigt000000
Summa30910687087502
Belopp angivna i tkr

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksutställningar får ta emot och disponera bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer, samt medel från mellanstatliga organ såsom EU, FN och Nordiska ministerrådet. Av årsredovisningen ska fördelningen av bidragsintäkterna mellan statliga bidrag, bidrag från mellanstatliga organ respektive icke-statliga bidrag framgå.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Karin von Hedenberg
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksarkivet

Senast uppdaterad: