Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2010-12-22
Ju2010/9447/DOM
Ju2010/2513/DOM
Revisorsnämnden
Box 24014
104 50 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Revisorsnämnden
Riksdagen har beslutat om Revisorsnämndens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 24, bet. 2010/11:NU1, rskr. 2010/11:132).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Revisorsnämnden.

VERKSAMHET

Revisorsnämndens uppgifter framgår av förordning (2007:1077) med instruktion för Revisorsnämnden. Nämnden ska med utgångspunkt i förordningen samt i de mål och återrapporteringskrav som anges i detta regleringsbrev redovisa i vilken utsträckning som den har fullgjort sina uppgifter och uppnått målen för hur verksamheten ska bedrivas.

1

Mål och återrapporteringskrav

Examinationsverksamhet

Mål

Prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen ska anordnas minst en gång per år.

Återrapporteringskrav

Nämnden ska redovisa hur många gånger prov för revisorsexamen och högre revisorsexamen anordnats under året, hur många som deltagit i proven och hur många som har erhållit godkänt resultat.

Beslut om godkännande, auktorisation och registrering

Mål 1

Beslut i ärenden om godkännande, auktorisation och registrering ska meddelas senast två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Återrapporteringskrav

Nämnden ska redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om godkännande, auktorisation och registrering samt antalet beslut som meddelats senare än två månader från det datum fullständig ansökan inkommit till nämnden.

Mål 2

Beslut i ärenden om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering ska normalt meddelas senast en månad före utgången av pågående period.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om fortsatt godkännande, auktorisation och registrering samt antalet beslut som meddelats senare än en månad före utgången av pågående period.

Tillsyn

Mål 1

Förutom handläggning av disciplinärenden (egeninitierade och baserade på anmälningar) ska tyngdpunkten i verksamheten ligga på den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen. Nämnden ska också inom ramen för sin tillsynsverksamhet bedriva systematiskt uppsökande verksamhet.

Återrapportering

Revisorsnämnden ska redovisa hur många disciplinärenden som väckts under budgetåret, hur många av dessa som utgör egna initiativärenden samt hur många som kan hänföras till den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen respektive den systematiska uppsökande tillsynsverksamheten. Därutöver ska nämnden redovisa under budgetåret öppnade och avslutade ärenden inom ramen för olika projekt inom den systematiska uppsökande tillsynsverksamheten.

Nämnden ska dessutom redovisa antalet öppna tillsynsärenden vid årets slut, fördelade på disciplinärenden och övriga tillsynsärenden.

Mål 2

Minst hälften av alla disciplinärenden som väcks ska vara avgjorda inom ett år från öppningsdagen och minst 90 procent ska vara avgjorda inom två år.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa antalet avgjorda disciplinärenden under året och hur många som haft en handläggningstid överstigande 12 respektive 18 månader. Nämnden ska vidare redovisa hur många av de ärenden som avgjorts under budgetåret som haft en handläggningstid överstigande två år. För varje ärende i vilket handläggningen pågått i mer än två år ska nämnden lämna en förklaring till handläggningstidens längd. Nämnden ska även redogöra för utgången i de disciplinärenden som avslutats under året.

Mål 3

Ansökan om förhandsbesked ska avgöras inom två månader från det datum komplett ansökan inkommit till nämnden.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa antalet inkomna ansökningar och antalet beslut om förhandsbesked samt antalet beslut som meddelats senare än två månader från det datum komplett ansökan inkommit till nämnden.

Internationella kontakter

Mål

Nämnden ska följa och medverka till den internationella utvecklingen av god revisorssed och god revisionssed.

Återrapportering

Nämnden ska redovisa hur man följt och medverkat till den internationella utvecklingen inom revisorsområdet och därvid särskilt ange hur man följt och medverkat i EU:s arbete och i samarbetet med de nordiska länderna.

Övriga mål och återrapporteringskrav

Nämnden ska

  • redovisa hur arbetet med att säkerställa att alla revisorer genomgår regelbunden kvalitetskontroll har genomförts,
  • peka på eventuella speciella problem som kan finnas inom branschen,
  • lämna exempel på hur det egna arbetet kan ha haft effekter på utvecklingen inom revisorsområdet,
  • redogöra för sin bedömning av kvaliteten på den revision som utförs av de kvalificerade revisorerna,
  • redogöra för sådant samarbete med andra myndigheter som har till syfte att motverka ekonomisk brottslighet,
  • vid utformningen av föreskrifter och allmänna råd beakta att myndigheten ska bidra till regeringens mål att minska de administrativa kostnaderna för företagen,
  • vara uppmärksam på om revisorerna har fullgjort sin skyldighet att anmäla brott enligt 9 kap. 42-44 §§ aktiebolagslagen (2005:551),  
  • inom ramen för den periodiskt återkommande kvalitetskontrollen granska om revisorerna har fullgjort sin skyldighet att rapportera till Finansinspektionen enligt 13 kap. 10 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, 10 kap. 8 c § försäkringsrörelselagen (1982:713), 23 kap. 8 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden samt 10 kap. 8 § lagen (2004:46) om investeringsfonder. Uppdraget ska redovisas så snart som möjligt, dock senast den 31 december 2011. Av redovisningen ska framgå vilka slutsatser som kan dras utifrån granskningen och eventuella åtgärder som nämnden har vidtagit.

Budgetutfall

Nämnden ska redovisa utfall i förhållande till beräknad budget för den avgiftsbelagda verksamheten år 2011 samt kommentera och förklara väsentliga avvikelser mellan budget och utfall.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Offentligrättslig verksamhet
Auktorisation, godkännande, examination samt tillsyn över revisorer6193 42033 06533 529-4643 575
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Revisorsnämndens verksamhet ska finansieras med avgifter. Bestämmelser om rätt att ta ut avgifter finns i förordningen (1995:665) om revisorer. Avgiftsintäkterna disponeras av Revisorsnämnden.

Revisorsnämnden får sälja sammanställningar och utdrag ur revisorsregistret. Intäkterna disponeras av nämnden.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Revisorsnämnden undantas från kravet att lämna delårsrapport enligt 8 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Daniel Palm
Kopia till

Statsrådsberedningen, Samordningskanslierna
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt
Justitiedepartementet, Enheten för ledningsstöd och administration
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Finansdepartementet, Enheten för försäkring och redovisning
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Näringsdepartementet, Kansliet för ledning och samordning
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Jämställdhetsenheten
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: