Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:29

2010-12-22
U2010/7682/SAM/F
U2010/7787/F
Institutet för rymdfysik
Box 812
981 28 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Institutet för rymdfysik
Riksdagen har beslutat om Institutet för rymdfysiks verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Institutet för rymdfysik och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Forskning och utveckling inom rymdfysik

 Institutet ska för de fem senaste åren redovisa

– ämnesuppdelad årlig publiceringsstatistik och citeringsanalys, 

– antalet forskare och övrig personal inom institutets olika forskningsprogram, och

– respektive programs intäkter och kostnader, antal publikationer samt antal avlagda doktorsexamina per år.

Vidare ska institutet redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för en jämnare könsfördelning inom myndigheten.

Prognoser

Institutet för rymdfysik ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2011–2015 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

– den 19 januari 2011,

– den 23 februari 2011,

– den 5 maj 2011,

– den 1 augusti 2011, och

– den 28 oktober 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:6

Institutet för rymdfysik (Ramanslag)

Disponeras av Institutet för rymdfysik47 793
ap.1Institutet för rymdfysik (ram)47 793

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:6 Institutet för rymdfysik
ap.11 4343 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)5 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 400
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Institutet för rymdfysiks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 983
2011-02-253 983
2011-03-253 983
2011-04-253 983
2011-05-253 983
2011-06-253 983
2011-07-253 983
2011-08-253 983
2011-09-253 983
2011-10-253 983
2011-11-253 983
2011-12-253 980
Summa47 793
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Institutet för rymdfysiks disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:6 ap.1Institutet för rymdfysik

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Undervisning002501 000-750-750
Drift av EISCAT mottagarstation002 1002 430-330-330
Lokalhyror003 0003 00000
Drift av personalmatsal00350700-350-350
Summa005 7007 130-1 430-1 430
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för varor och tjänster i fråga om de verksamheter som anges under 6.1 ovan utan den begränsning som följer av 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).

För drift av European Incoherent Scatter (EISCAT) mottagarstation medges undantag från 5 § avgiftsförordningen. Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter och bestämma grunden för samfinansiering av personal- och driftskostnader efter överenskommelse med EISCAT Scientific Association.

Institutet för rymdfysik får ta ut avgifter för drift av personalmatsal. För denna verksamhet medges undantag från 5 § avgiftsförordningen.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: