Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut


2010-10-28
Linnéuniversitetet
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Linnéuniversitetet
Riksdagen har beslutat om Linnéuniversitetets verksamhet för budgetåret 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Linnéuniversitetet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Särskilda åtaganden

Universitetet ska varje läsår erbjuda fortbildning av journalister.

Återrapportering
Av årsredovisningen ska framgå antalet som deltagit i denna utbildning.

2

Organisationsstyrning

Avveckling av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar

Linnéuniversitetet ska från och med den 1 januari 2010 ansvara för att genomföra avvecklingen av Växjö universitet och Högskolan i Kalmar. Linnéuniversitet ska även ha arbetsgivaransvaret för övertalig personal till följd av organisationsförändringen.   

I uppdraget ingår att
- fullfölja de avvecklingsplaner som redovisades till regeringen den 1 oktober 2009

- hålla kontakt med berörda arbetstagarorganisationer,
- hålla kontakt med berörda studentorganisationer,
- fullgöra arbetsgivarens uppgifter enligt trygghetsavtalet och så långt som möjligt aktivt medverka till att den övertaliga personalen kan få ett nytt arbete eller finna annan acceptabel lösning i enskilda fall,
- utnyttja tillgängliga stödresurser, framför allt Trygghetsstiftelsen och den offentliga arbetsförmedlingen, men även t.ex. Riksrevisionen, Ekonomistyrningsverket, Arbetsgivarverket, Statens pensionsverk, företagshälsovården, samt i fråga om arkivet Riksarkivet, och
- vidta övriga administrativa åtgärder, t.ex. beträffande utrustning, slutförande av matriklar för berörd personal samt avslutande av  kontrakt eller andra åtaganden.

Avveckling av arkiv

Växjö univerisitets och Högskolan i Kalmars arkiv för perioden 1977-2009 ska enligt Riksarkivets beslut och anvisningar behållas i ordnat och förtecknat skick vid Linnéuniversitetet. Öppna ärenden och personalakter ska införlivas i Linnéuniversitetet. 

Hantering av avtal och licenser

Kvarvarande gällande avtal inkluderat eventuella tvister kopplade till dessa ska övertas av Linnéuniversitetet.   

Organisationsförändring

Styrelserna för Växjö universitet respektive Högskolan i Kalmar har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en årsredovisning för 2009. Årsredovisningen ska lämnas till regeringen med kopior enligt  Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen. Respektive styrelses ansvar omfattar även hanteringen av revisionsberättelse och rapport från riksrevisionen med anledning av årsredovisningen.   

En delredovisning av avvecklingsinsatserna inom ramen för sammanslagningen med hänsyn till det ekonomiska och verksamhetsmässiga resultatet ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet)  senast den 30 juni 2010 och en slutlig redovisning ska lämnas i Linnéuniversitetets årsredovisning.     

Kostnader och redovisning

Överlåtelse av tillgångar och skulder till Linneuniversitetet ska ske till ett bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Kostnaderna för avvecklingen ska täckas av de 20 mkr som har anvisats Linnéuniversitet enligt riksdagens beslut med anledning av budgetpropositionen för 2010, utgiftsomr. 16.  anslag 2.54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m. (prop 2009/10:1, bet. 2009/10:UbU4, rskr. 2009/10:126). Utgifter och kostnader för särskilda åtgärder och ersättningar till personal som är föremål för avveckling, utöver dem som finansieras av Trygghetsstiftelsen eller som gäller enligt gällande kollektivavtal, får inte finansieras från anslaget. Kostnaderna för avvecklingsinsatserna ska särredovisas per den 30 juni 2010 och en slutlig redovisning ska lämnas i samband med Linnéuniversitetets årsredovisning.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

2:23

Linnéuniversitetet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet959 394
ap.1Linnéuniversitetet: Grundutbildning (ram)945 588
ap.2Fortbildning för journalister (ram)9 616
ap.3Utrustning till sjöbefälsutbildning (ram)4 190

Villkor för anslag 2:23

ap.1 Linnéuniversitetet: Grundutbildning

Anvisningar för avräkning av helårsstudenter och helårsprestationer finns i bilaga 38.

2:24

Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Linnéuniversitetet262 170
ap.1Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning (ram)262 170

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2009

2:23

Växjö universitet: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Växjö universitet0
ap.1Takbelopp (ram)0
Disponeras av Linnéuniversitetet0
ap.2Växjö uni:GU - del till Linnéuniversitetet (ram)0

2:24

Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Växjö universitet0
ap.3Basresurs (ram)0
Disponeras av Linnéuniversitetet0
ap.1Växjö uni:FoU - del till Linnéuniversitetet (ram)0

2:33

Högskolan i Kalmar: Grundutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Kalmar0
ap.1Takbelopp (ram)0
ap.3Fortbildning av journalister (ram)0
ap.4Utrustning till sjöbefälsutbildningen (ram)0
Disponeras av Linnéuniversitetet0
ap.2Högsk Kalmar:GU - del till Linnéuniversitetet (ram)0

2:34

Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning (Ramanslag)

Disponeras av Högskolan i Kalmar0
ap.3Basresurs (ram)0
Disponeras av Linnéuniversitetet0
ap.1Högsk Kalmar:FoU - del till Linnéuniversitetet (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:23 Linnéuniversitetet: Grundutbildning
ap.10Allt0
ap.20Allt0
ap.30Allt0
2:23 (2009) Växjö universitet: Grundutbildning
ap.1 (2009)010 %0
ap.2 (2009)0Allt0
2:24 Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning
ap.10Allt0
2:24 (2009) Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning
ap.1 (2009)0Allt0
ap.3 (2009)0Allt0
2:33 (2009) Högskolan i Kalmar: Grundutbildning
ap.1 (2009)010 %0
ap.2 (2009)0Allt0
ap.3 (2009)03 %0
ap.4 (2009)03 %0
2:34 (2009) Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning
ap.1 (2009)0Allt0
ap.3 (2009)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:23 (2009) Växjö universitet: Grundutbildning
2:23 ap.1 (2009)2:23 ap.2 (2009)100 %
2:24 (2009) Växjö universitet: Forskning och forskarutbildning
2:24 ap.3 (2009)2:24 ap.1 (2009)100 %
2:33 (2009) Högskolan i Kalmar: Grundutbildning
2:33 ap.1 (2009)2:33 ap.2 (2009)100 %
2:33 ap.3 (2009)2:33 ap.2 (2009)100 %
2:33 ap.4 (2009)2:33 ap.2 (2009)100 %
2:34 (2009) Högskolan i Kalmar: Forskning och forskarutbildning
2:34 ap.3 (2009)2:34 ap.1 (2009)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)175 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)115 781
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Linnéuniversitetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25101 797
2010-02-25101 797
2010-03-25101 797
2010-04-25101 797
2010-05-25101 797
2010-06-25101 797
2010-07-25101 797
2010-08-25101 797
2010-09-25101 797
2010-10-25101 797
2010-11-25101 797
2010-12-25101 797
Summa1 221 564
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Linnéuniversitetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:23 ap.1Linnéuniversitetet: Grundutbildning
2:23 ap.2Fortbildning för journalister
2:23 ap.3Utrustning till sjöbefälsutbildning
2:24 ap.1Linnéuniversitetet: Forskning och forskarutbildning

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Linnéuniversitetet får i anslutning till optikerutbildningen driva en optikercentral där studenterna kan genomföra synundersökningar samt tillpassa och tillhandahålla synhjälpmedel. Lärosätena får ta ut och disponera avgifter för den verksamhet vid optikercentralerna, som bedrivs för utbildning och kompetensutveckling i anslutning till optikerutbildningen, samt för att tillförsäkra utbildningen ett allsidigt patientunderlag.

Senast uppdaterad: