Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:31

2010-12-22
U2010/7682/SAM/F
U2010/7790/F
Rymdstyrelsen
Box 4006
17104 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende anslagen 3:4 och 3:5 Rymdforskning och Rymdstyrelsen:Avgifter till internationella organisationer
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:4 Rymdforskning och anslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 16, bet. 2010/11:UbU1, rskr. 2010/11:118).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:4

Rymdforskning (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen94 759
ap.1Rymdforskning - del till RS (ram)94 759

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Rymdforskning - del till RS

1. Anslaget ska finansiera projektstöd till svenska forskare för deltagande i nationell och internationell grundforskning inom rymdområdet samt ersättning till vissa samebyar och till samefonden med anledning av verksamheten vid Esrange.

2. Forskningsmedel för nationell verksamhet får utbetalas med högst en tolftedel av anslaget före utgången av varje månad enligt beslut som fattats av Rymdstyrelsen.

3:5

Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen108 791
ap.1RS avg. t. int. org. - del till RS (ram)108 791

Villkor för anslag 3:5

ap.1 RS avg. t. int. org. - del till RS

1. Anslaget ska främst användas för utgifter för avgiften till den europeiska rymdorganisationens (ESA) vetenskapliga program och för Sveriges avtalsbundna andel av det internationella driftbidraget till Esrange.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
3:4 Rymdforskning
ap.14 7383 %0
3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.15 440Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201120122013 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:4 Rymdforskning
ap.1150 00043 000107 0002016
3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer
ap.11 100 000144 000956 0002016
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rymdstyrelsen bemyndigas att under 2011 för ramanslaget 3:4 Rymdforskning besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 150 000 000 kronor under 2012-2016.

Vidare bemyndigas Rymdstyrelsen att under 2011 för ramanslaget 3:5 Rymdstyrelsen: Avgifter till internationella organisationer besluta om bidrag som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 1 100 000 000 kronor under 2012-2016.

På regeringens vägnar
Jan Björklund
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: