Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:6

2010-12-22
U2010/7807/SAM/SV
U2010/7812/SV
Överklagandenämnden för studiestöd
Box 110
871 23 HÄRNÖSAND
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Överklagandenämnden för studiestöd
Riksdagen har beslutat om verksamheten för Överklagandenämnden för studiestöd för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 15, bet. 2010/11:UbU2, rskr. 2010/11:136).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Överklagandenämnden för studiestöd och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Hantering av överklaganden

En hög servicenivå ska upprätthållas.

Den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut ska vara tydlig och lättillgänglig.

Minst 60 procent av ärendena ska avgöras inom fyra veckor.

Minst 90 procent av ärendena ska avgöras inom nio veckor.

Samtliga ärenden ska avgöras inom sex månader.

Återrapportering

Överklagandenämnden för studiestöd ska redovisa och kommentera hur prestationerna har utvecklats med avseende på volymer, kostnader och kvalitet.

Myndigheten ska redovisa antal överklagandeärenden fördelade på de vanligast förekommande sakfrågorna. En redovisning ska lämnas över antal fattade beslut, andel bifalls- och avslagsbeslut samt andel beslut som har fattats av nämnd och på delegation. Den service som myndigheten ger per telefon, via Internet eller på annat sätt ska beskrivas. Antal mottagna samtal och belastningen på telefonväxeln över året ska redovisas. En fördelning av inkomna ärenden över året samt en genomsnittlig kostnad och handläggningstid per ärende ska redovisas. Vidare ska myndigheten redovisa hur den rättspraxis som utvecklas genom myndighetens beslut görs tydlig och lättillgänglig.

Myndigheten ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att förbättra informationen på myndighetens webbplats genom att utveckla dess struktur och innehåll. Myndigheten ska särskilt beskriva vad som har gjorts för att platsen ska bli informativ för användare med annat modersmål än svenska.

1.2 Prognoser

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

den 19 januari,
den 23 februari,
den 5 maj,
den 1 augusti, och
den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

Risk- och sårbarhetsanalys

Överklagandenämnden för studiestöd undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 15 Studiestöd

1:7

Överklagandenämnden för studiestöd (Ramanslag)

Disponeras av Överklagandenämnden för studiestöd12 060
ap.1Överklagandenämnden för studiestöd (ram)12 060

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Överklagandenämnden för studiestöd

Anslaget får belastas med utgifter för verksamhet enligt förordningen (2007:1348) med instruktion för Överklagandenämnden för studiestöd.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 15 Studiestöd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:7 Överklagandenämnden för studiestöd
ap.13623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Överklagandenämnden för studiestöds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-251 005
2011-02-251 005
2011-03-251 005
2011-04-251 005
2011-05-251 005
2011-06-251 005
2011-07-251 005
2011-08-251 005
2011-09-251 005
2011-10-251 005
2011-11-251 005
2011-12-251 005
Summa12 060
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Överklagandenämnden för studiestöds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Överklagandenämnden för studiestöd

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Överklagandenämnden för studiestöd undantas från kravet att upprätta finansieringsanalys enligt 2 kap. 4 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Marie Mäkk
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Centrala studiestödsnämnden

Senast uppdaterad: