Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:59

2010-12-16
Ju2010/9393/Å
Ju2010/9489/L6 (delvis)
Datainspektionen
Box 8114
104 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Datainspektionen
Riksdagen har beslutat om Datainspektionens verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 01, bet. 2010/11:KU1, rskr. 2010/11:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Datainspektionen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Datainspektionen ska upptäcka och förebygga hot mot den personliga integriteten. Verksamheten ska främst inriktas på områden som bedöms vara särskilt känsliga ur ett integritetsperspektiv, nya företeelser och användningsområden av teknik samt områden där risken för missbruk eller felaktig användning bedöms vara särskilt stor.  

Datainspektionen ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:975) med instruktion för Datainspektionen. Återrapporteringen ska innehålla en samlad beskrivning och analys av verksamhetens utveckling. Redovisningen ska göras enligt den indelning som myndigheten bestämmer. Vidare ställer regeringen följande särskilda krav på redovisningen.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

E-förvaltning

Datainspektionen ska redovisa vilka insatser myndigheten har gjort för att värna den personliga integriteten i samband med utvecklingen av en elektronisk förvaltning inom den offentliga förvaltningen.

Internationell verksamhet

Datainspektionen ska redovisa myndighetens deltagande i internationellt arbete. Av redovisningen ska även framgå den tid och de resurser som myndigheten använder till denna verksamhet.

Kvalitet och effektivitet i verksamheten

Datainspektionen ska redovisa och analysera de åtgärder som myndigheten har vidtagit för att utveckla kvaliteten och effektiviteten i verksamheten.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011-2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. 

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober

3

Uppdrag

Kursverksamhet

Datainspektionen ska redovisa de ekonomiska aspekterna av den kursverksamhet som myndigheten tar ut avgifter för. Redovisningen ska också omfatta de åtgärder som Datainspektionen behöver vidta för att med stöd av ett eventuellt bemyndigande kunna ta ut avgifter för den angivna verksamheten. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 31 augusti 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:3

Datainspektionen (Ramanslag)

Disponeras av Datainspektionen37 028
ap.1Datainspektionen (ram)37 028

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
6:3 Datainspektionen
ap.11 1113 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 702
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Datainspektionens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-253 086
2011-02-253 086
2011-03-253 086
2011-04-253 086
2011-05-253 086
2011-06-253 086
2011-07-253 086
2011-08-253 086
2011-09-253 086
2011-10-253 086
2011-11-253 086
2011-12-253 082
Summa37 028
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Datainspektionens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:3 ap.1Datainspektionen

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Datainspektionen får ta ut avgifter för varor och tjänster med stöd av 4 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) med belopp motsvarande 10 procent av de totala kostnaderna för myndighetens verksamhet utan hinder av den begränsning som följer av 4 § andra stycket.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Christina Jerreström
Kopia till

Riksdagen/konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: