Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
16

2010-12-16
Fö2010/2164/ESIS (delvis)
Fö2010/1707/MFU
Fö2010/80/ESIS (delvis)
Försvarets materielverk
Banergatan 62
11588 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2011 avseende Försvarets materielverk
Riksdagen har beslutat om Försvarets materielverks verksamhet för budgetåret 2011 (prop. 2010/11:1, utg.omr. 06, bet. 2010/11:FöU1, rskr. 2010/11:103).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2011 för Försvarets materielverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Försvarets materielverks ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Inriktning för materielförsörjning till Försvarsmakten

Materielförsörjningen av förbanden i insatsorganisationen ska ske i enlighet med den inriktning för materielförsörjningen som riksdagen har fastställt. 

Försvarets materielverk ska därvid tillgodose försvarets behov av materiel, som ytterst bestäms av krav på operativ förmåga. Följande principer för materielförsörjningen ska tillämpas: 

a) vidmakthållande och uppgradering av befintlig materiel ska, om det är ekonomiskt försvarbart och operativa krav kan uppnås, väljas före nyanskaffning

b) nyanskaffning ska, när sådan är nödvändig, i första hand ske av på marknaden befintlig, färdigutvecklad och beprövad materiel

c) utveckling ska genomföras först när behoven inte kan tillgodoses enligt ovan. 

För att öka handlingsfriheten i materielförsörjningen ska ledtider för att få system i operativ drift kortas och långsiktiga ekonomiska bindningar i materielförsörjningen minska.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa de åtgärder som vidtagits för att korta ledtider och minska långsiktiga bindningar i materielförsörjningen. Redovisningen ska i möjligaste mån vara jämförbar över tid. 

Vidare ska Försvarets materielverket redovisa andelen materiel som beställts enligt principerna a) vidmakthållande b) anskaffning respektive c) utveckling. Uppdelning ska göras i nya utvecklingsbeställningar respektive fullgörande av äldre utvecklingsbeställningar. Avvikelser från materielförsörjningsprinciperna ska framgå av återrapporteringen. 

2. Leveransförmåga

Försvarets materielverk ska förbättra såväl effektiviteten i genomförandet av kundbeställningar som leveransförmågan gentemot Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa mängden leverantörsbeställningar som verket har lagt under året som svarar mot kundbeställningar från Försvarsmakten. Mängden kundbeställningar som verket har tagit emot från Försvarsmakten ska redovisas. Av redovisningen ska även framgå antalet beställningar från Försvarsmakten vid ingången av året respektive utgången av året - samt en analys av skillnaden däremellan. Redovisningen bör tas fram i samråd med Försvarsmakten.

Försvarets materielverk ska även redovisa vilka överenskomna materielleveranser respektive övriga leveranser till Försvarsmakten som ej har genomförts under året, samt vilka åtgärder som har vidtagits med anledning av detta.

3. Stöd till regeringen inom materielförsörjning

Försvarets materielverk ska inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost   1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. tillhandahålla resurser inom teknik- och materielförsörjning (inklusive forskning) för stöd till regeringen. Närmare inriktning för stödet och former för rapportering utarbetas i samverkan med Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

Föreskrifterna i förordningen (FFS 1985:20) om Sveriges försvarsattachéer ska i tillämpliga delar gälla också för Försvarets materielverks personal vid Sveriges ambassad i USA.

4. Certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter

Försvarets materielverk ska vidare inom ramen för anslaget 1:11 anslagspost 2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter fungera som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter och system inom ramen för CCRA-överenskommelsen, samt ska verka för att uppnå och vidmakthålla internationellt erkännande för utfärdade certifikat. Certifieringsorganet ska samverka internationellt för att effektivisera metodiken för evaluering och certifiering. Certifieringsorganet ska ge stöd och råd vid utnyttjande av standarden Common Criteria för kravspecifikation.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa uppnått resultat avseende certifieringsverksamheten samt redovisa kostnaderna för detta. Myndigheten ska även redovisa intäkterna från sålda certifieringstjänster.

5. Försvarsunderrättelseproduktion

Försvarets materielverk ska genom sin försvarsunderrättelseverksamhet tillgodose regeringens och övriga uppdragsgivares behov av underrättelser för att skapa fullgoda underlag för planering, beslut och genomförande av verksamhet. Verksamheten ska vara förankrad i och styrd av uppdragsgivarens behov och bedrivas så att den snabbt kan anpassas till händelseutvecklingen i omvärlden.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa vilka uppdragsgivare myndigheten har rapporterat till och i vilken utsträckning uppgifterna har kunnat lösas.

6. Civila och militära synergieffekter

Försvarets materielverk ska fortsatt arbeta för att öka civila och militära synergieffekter inom de områden där myndigheten bedömer det som lämpligt. Målet ska vara att öka synergieffekterna. Vidare ska myndigheten verka för att en kontinuerlig och formaliserad dialog förs med sådana myndigheter som för sin verksamhet kan antas ha ett behov av liknande materiel och systemlösningar som Försvarsmakten.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa resultatet av den dialog som har genomförts med de myndigheter som kan antas ha liknande behov av materiel och systemlösningar som Försvarsmakten samt övriga resultat i arbetet med att öka civila och militära synergieffekter. Resultatet ska kommenteras i förhållande till tidigare års civila och militära synergieffekter.

7. Systemintegration, löpande drift och underhåll

Försvarets materielverk ska utöka åtagandena för industrin - bl.a. inom systemintegration, löpande drift och underhåll - i de fall detta bedöms kostnadseffektivt.

Återrapportering

Försvarets materielverk ska redovisa i vilken utsträckning verksamhet överförs till industrin. Redovisningen ska inkludera en bedömning av vilka kostnadseffektiviseringar som åstadkommits genom industrins utökade åtaganden i materielprocessen. Redovisningen ska även innehålla en bedömning av skilda segments konkurrensutsättning inom relevanta områden.

8. Säkerhetsskyddsavtal

Försvarets materielverk ska stödja Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) i dess arbete med förhandlingar om allmänt säkerhetsskyddsavtal med andra länder.

9. Nordiskt samarbete

Försvarets materielverk ska stödja Försvarsmakten i arbetet inom ramen för det nordiska samarbetet (NORDEFCO), i frågor som faller under Försvarets materielverks kompetensområde.

10. Stöd till Försvarsexportmyndigheten

Försvarets materielverk ska på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten stödja svensk försvarsmaterielexport samt försäljning av övertalig materiel. Försvarets materielverk ska inom ramen för dessa uppgifter sluta avtal med industri och underleverantörer på uppdrag av Försvarsexportmyndigheten.

11. Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2011–2015 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

19 januari

23 februari

5 maj

1 augusti

28 oktober.

2

Organisationsstyrning

12. Investeringar

Försvarets materielverk ska i budgetunderlaget för 2012, med stöd av Försvarsmaktens underlag, redovisa behovet av rörelsekapital samt utestående förskott till industrin under perioden 2011-2013.

Följande inriktning ska gälla för Försvarets materielverks investeringsplan för perioden 2011-2013 (belopp angivna i tkr):


 
Prognos 2010Budget 2011Beräknat 2012Beräknat 2013
Anläggnings- tillgångar67 25795 62096 67094 940
Summa investeringar67 25795 62096 67094 940
Lån i Riksgälds- kontoret67 25795 62096 67094 940
Summa finansiering67 25795 62096 67094 940

Försvarets materielverk ska vidare redovisa investeringarnas utfall. I de fall utfallet skiljer sig från planen ska detta kommenteras och motiveras.

13. Effektivitet och god hushållning

Försvarets materielverk ska genom resultatindikatorer, nyckeltal eller på annat sätt visa om myndighetens verksamhet bedrivits effektivt och med god hushållning. Av redovisningen ska om möjligt framgå en jämförelse med de två senast föregående åren. Utvecklingen ska analyseras och kommenteras.

14. Åtgärder inom stödverksamheten

Försvarets materielverk ska avvakta med åtgärder som kan försvåra den reformering av stödverksamheten som Försvarsstrukturutredningen (Fö 2010:01) ska lämna förslag till.

15. Tjänsteexport

Återrapportering

Försvarets materielverk ska i årsredovisningen lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportveerksamheten.

3

Uppdrag

16. Redovisning av undantag från lagen om offentlig upphandling

Försvarets materielverk ska redovisa de undantag från lagen (2007:1091) om offentlig upphandling som myndigheten har fattat beslut om med stöd av 15 kap. 22 § samma lag. Andelen upphandlingar med undantag i förhållande till totala antalet upphandlingar ska redovisas. Motiven till undantagen ska redovisas på en aggregerad nivå och kommenteras.

17. Analys av andelen små- och medelstora leverantörer

Försvarets materielverk ska redovisa hur stor andel av verkets leverantörer som utgörs av små eller medelstora företag. Av redovisningen ska framgå andel av såväl leverantörsbeställningar lagda under året som av den totala leverantörorderstocken.

18. Samråd om signalspaningssystem

Försvarets materielverk ska samråda med Försvarets radioanstalt vid utveckling, anskaffning och driftsättning av system eller utrustning som kan användas för signalspaningsändamål.

19. Överföring av avtal

Försvarets materielverk ska per den 1 januari 2011 överföra ansvaret för avtal till Försvarsexportmyndigheten. De avtal som avses är de som Försvarets materielverk har ingått för staten om försäljning, leasing eller utlåning av materiel i exportstödssyfte. Myndigheterna bemyndigas att närmare besluta och överenskomma om vilka avtal som avses med överföringen. Försvarets materielverk och Försvarsexportmyndigheten ska senast den 1 april 2011 ha vidtagit de åtgärder som följer av att avtalen överförs till Försvarsexportmyndigheten per den 1 januari 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:11

Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarets materielverk78 925
ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m. (ram)65 632
ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter (ram)13 293

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks tillhandahållande av resurser inom teknik- och materielförsörjning (inklusive forskning) för stöd till regeringen. Inom ovan nämnda område får anslaget användas till Försvarets materielverks förvaltningskostnader.

ap.2 Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

Anslagsposten ska disponeras för Försvarets materielverks arbete med en nationell certifieringsordning för säkerhet i IT-produkter och system. Detta innefattar att verka som nationellt certifieringsorgan för säkerhet i IT-produkter samt genomförande av certifieringstjänster.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2011Indrag av anslagsbelopp
1:11 Internationella materielsamarbeten, industrifrågor och exportstöd m.m.
ap.11 9693 %0
ap.23993 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)230 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 500 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarets materielverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2011-01-256 577
2011-02-256 577
2011-03-256 577
2011-04-256 577
2011-05-256 577
2011-06-256 577
2011-07-256 577
2011-08-256 577
2011-09-256 577
2011-10-256 577
2011-11-256 577
2011-12-256 578
Summa78 925
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarets materielverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Internationella materielsamarbeten och industrifrågor m.m.
1:11 ap.2Evaluering och certifiering av IT-säkerhetsprodukter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2009+/- 2010Int. 2011Kost. 2011+/- 2011Ack. +/- utgå. 2011
Avgiftsbelagd verksamhet
Materielförsörjning102 613018 811 00018 811 0000102 613
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Försvarets materielverks verksamhet finansieras till största delen med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Försvarets materielverk, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Försvarets materielverk.

För myndighetens certifiering av IT-produkter ska marknadsmässig debitering ske.

Det ackumulerade överskottet ska kunna användas för att finansiera framtida omställningskostnader med anledning av den reformering som Försvarsstrukturutredningen (Fö 2010:01) ska lämna förslag till. 

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras422
Belopp angivna i tkr

Villkor

1. Under anslaget 1:4 Vidmakthållande, avveckling m.m. av materiel och anläggningar har beräknats 422 000 kronor som av Försvarsmakten ska utbetalas till Försvarets materielverk för tillsyn över efterlevnaden av förordningen (1993:1067) om elektromagnetisk kompatibilitet samt föreskrifter meddelade med stöd av förordningen.

2. Försvarets materielverk får disponera inkomster i form av viten, skadestånd och räntor hänförliga till kommersiella avtal samt inkomster till följd av överenskommelser med industrin i samband med utveckling och anskaffning av materiel (s.k. royalties) om högst 20 000 000 kr för ett enskilt kontrakt mellan Försvarets materielverk och industrin som berättigar till royalty. Inkomster av det senare slaget som överstiger     20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras. Vidare disponeras inkomster till följd av skadestånd med anledning av brott samt inkomster i form av rättegångskostnader från annan part. Inkomster som överstiger 20 000 000 kr ska anmälas till regeringen. Regeringen kommer därefter att fatta beslut om hur dessa inkomster ska disponeras.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Med avsteg från 23 § andra stycket kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) ska myndigheten lämna ett förslag till regeringen om hur hela överskottet ska disponeras om det ackumulerade överskottet samma år uppgår till mer än tre procent av omsättningen under räkenskapsåret. 

2. Regeringen medger med stöd av 24 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) att Försvarets materielverk får redovisa kapitalposten avseende Elektroshopens lager som ej avkastningspliktigt statskapital.

På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Margareta af Geijerstam
Kopia till

Riksdagen, FöU
Riksrevisionen
Finansdepartementet, BA
Näringsdepartementet, FIN
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Försvarsexportmyndigheten
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Sveriges akademikers centralorganisation SACO c/o Sveriges ingenjörer
Facket för service och kommunikation SEKO
Fackförbundet ST
Officersförbundet
Försvarsförbundet
Sveriges reservofficersförbund
Sveriges ingenjörer

Senast uppdaterad: