Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
3

2010-10-21
Ku2010/1679/MFI
Myndigheten för radio och tv
Box 33
12125 STOCKHOLM-GLOBEN
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Myndigheten för radio och tv
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för radio och tv:s verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:115, bet. 2009/10:KU25, rskr. 2009/10:331) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Myndigheten för radio och tv och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Resultatredovisning

Resultatredovisning ska lämnas för hela kalenderåret 2010 och även avse den verksamhet som bedrivits samt resultatet av de åtgärder som vidtagits vid Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- och TV-verket. Myndigheten för radio och tv är dock inte ansvarig för den del av redovisningen som avser tiden fram till och med den 31 juli 2010.

Utgiftsprognos 2010-2014

Myndigheten för radio och tv ska lämna utgiftsprognos för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfälle. Prognosen ska kommenteras i förhållande till budgeten. Prognosen lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognosen ska lämnas senast den 28 oktober 2010.

2

Organisationsstyrning

  1. Myndigheten för radio och tv ska överta ansvaret för Granskningsnämnden för radio och TV:s och Radio- och TV-verkets tillgångar, skulder, kapital och ansvarsförpliktelser den 1 augusti 2010. Överlåtelsen ska ske till bokfört värde per den 31 juli 2010.
  2. Myndigheten för radio och tv ska från och med den 1 augusti 2010 ha arbetsgivaransvaret för den personal som eventuellt sägs upp av Granskningsnämnden för radio och TV och Radio- och TV-verket som en följd av att myndigheterna avvecklas den 31 juli 2010.

3

Uppdrag

Avsluta avveckling

1. Myndigheten för radio och tv ska avsluta avvecklingen av Granskningnämnden för radio och TV och Radio- och TV-verket. Kostnaderna ska rymmas inom myndighetens förvaltningsanslag. En slutredovisning av avvecklingen samt en redovisning av kostnaderna ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 december 2010.

2. Myndigheten för radio och TV ska 2010 lämna minst en rapport till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) om radio- och tv-företagens programverksamhet.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:4

Radio- och TV-verket (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv4 876
ap.3Radio- och TV-verket - del till Myndigheten för radio och tv (ram)4 876

Villkor för anslag 8:4

ap.3 Radio- och TV-verket - del till Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för radio och tv får använda medel under anslagsposten för kostnader som uppstår i samband med avveckling av Radio- och TV-verket.

8:5

Granskningsnämnden för radio och TV (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för radio och tv5 606
ap.2Granskningsnämnden för radio och TV - del till Myndigheten för radio och tv (ram)5 606

Villkor för anslag 8:5

ap.2 Granskningsnämnden för radio och TV - del till Myndigheten för radio och tv

Myndigheten för radio och tv får använda medel under anslagsposten för kostnader som uppstår i samband med avveckling av Granskningsnämnden för radio och TV.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:4 Radio- och TV-verket
ap.3204Inget0
8:5 Granskningsnämnden för radio och TV
ap.2192Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 123
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för radio och tvs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-08-01572
2010-09-012 640
2010-10-012 640
2010-10-28-325
2010-11-012 640
2010-12-012 315
Summa10 482
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för radio och tvs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.3Radio- och TV-verket - del till Myndigheten för radio och tv
8:5 ap.2Granskningsnämnden för radio och TV - del till Myndigheten för radio och tv

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsintäkter
Utgivningsbevis-1 736-300112448-336-2 372
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offenligrättslig verksamhet
Särskild avgift2712000000
Lokalradioavgifter94580061 317061 31761 317
Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program2552000000
Summa0061 317061 31761 317
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet för uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen är att uppnå full kostnadstäckning senast för 2011.

Återrapportering

Myndigheten för radio och tv ska redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats. Myndigheten ska även redovisa sitt arbete för att eftersträva full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 för lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och TV-lagen (1996:844) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program enligt radio- och TV-lagen (1996:844) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, med undertitel 15 Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret