Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
1

2010-10-21
Ku2010/1677/MFI
Granskningsnämnden för radio och TV
c/o Myndigheten för radio och tv, Box 33
121 25 STOCKHOLM-GLOBEN
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Granskningsnämnden för radio och TV
Riksdagen har beslutat om Granskningsnämnden för radio och TVs verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:96).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Granskningsnämnden för radio och TV och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser 2010-2014

Granskningsnämnden för radio och TV ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 18 januari 2010

- den 25 februari 2010

- den 6 maj 2010

- den 29 juli 2010

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Granskningsnämnden för radio och TV:s tillgångar och skulder till Myndigheten för radio och tv ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Granskningsnämnden för radio och TV har ansvaret för sina tillgångar och skulder till och med den 31 juli 2010 och Myndigheten för radio och tv övertar ansvaret från och med den 1 augusti 2010.

3

Uppdrag

Uppdraget upphör den 31 juli 2010.

2.

Uppdraget upphör den 31 juli 2010.

Avveckling av myndigheten

Granskningsnämnden för radio och TV ska förbereda och genomföra avvecklingen av myndigheten och överföra verksamheten till Myndigheten för radio och tv. Vid genomförandet av uppdraget ska vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd beaktas. Granskningnämnden för radio och TV ska samråda med utredningen om bildande av Myndigheten för radio och tv (Ku 2010:02). Beslut om frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med utredaren.

Granskningsnämnden för radio och TV ska vidta de åtgärder i övrigt som behövs inför att myndigheten avvecklas den 31 juli 2010. Kostnaderna ska rymmas inom myndighetens förvaltningsanslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:5

Granskningsnämnden för radio och TV (Ramanslag)

Disponeras av Granskningsnämnden för radio och TV6 054
ap.1Granskningsnämnden för radio och TV (ram)6 054

Villkor för anslag 8:5

ap.1 Granskningsnämnden för radio och TV

För 2010 anvisas Granskningsnämnden för radio och TV 7 570 000 kronor från rundradiorörelsens resultatkonto. Nämnden ska redovisa medlen på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9459 Avgifter till Granskningsnämnden. Medlen betalas ut under januari månad från rundradiorörelsens resultatkonto i Riksgäldskontoret efter rekvisition av Granskningsnämnden.

Granskningsnämnden för radio och TV får använda medel under anslagsposten för kostnader som uppstår i samband med avveckling av myndigheten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:5 Granskningsnämnden för radio och TV
ap.13503 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)950
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)485
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Granskningsnämnden för radio och TVs räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25972
2010-02-25972
2010-03-25972
2010-04-25972
2010-05-25972
2010-06-25972
2010-07-25-572
2010-07-301 544
2010-10-28-750
Summa6 054
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Granskningsnämnden för radio och TVs disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:5 ap.1Granskningsnämnden för radio och TV

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Granskningsnämnden för radio och TV behöver inte lämna en resultatredovisning eller sammanställning av väsentliga uppgifter i årsredovisningen enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning behöver lämnas. Granskningsnämnden för radio och TV ska säkerställa att ett underlag med en beskrivning av resultatet av verksamheten under den gångna perioden lämnas så att Myndigheten för radio och tv kan upprätta en resultatredovisning som omfattar hela kalenderåret 2010.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd

Senast uppdaterad: