Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 6

2010-09-30
N2010/6101/TE
Rikstrafiken
Box 473
851 06 SUNDSVALL
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rikstrafiken inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Rikstrafikens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Rikstrafiken och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rikstrafiken ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari,

den 25 februari,

den 6 maj,

den 29 juli samt,

den 28 oktober.

Ekonomisk redovisning

Överlåtelse av Rikstrafikens tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot ska ske till bokfört värde den 31 december 2010 enligt 5 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Trafikverket övertar ansvaret för nämnda tillgångar, skulder/kapital och ställning på räntekontot från och med den 1 januari 2011.

De avtal som Rikstrafiken ingått ska överföras till Trafikverket. 

2

Organisationsstyrning

Styrelsen för Rikstrafiken har efter tidpunkten för entledigandet ett fortsatt ansvar för att lämna en slutlig redovisning för verksamhetsåret 2010. Redovisningen ska lämnas till regeringen med kopior enligt Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 1 kap. 3 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag och skrivas under av den avgående styrelsen. Styrelsens ansvar omfattar även hantering av revisionsberättelse och rapporter från Riksrevisionen med anledning av den slutliga redovisningen.

3

Uppdrag

Regeringen gör bedömningen att Rikstrafikens verksamheter i sin helhet bör föras över till Trafikverket den 1 januari 2011. Under förutsättning att riksdagen fattar beslut i nödvändiga delar har regeringen för avsikt att avveckla Rikstrafiken som myndighet den 31 december 2010. Rikstrafiken ska förbereda avvecklingen av myndigheten samt bistå Trafikverket i dess uppdrag att förbereda för inordnandet av de verksamheter som bedrivs inom Rikstrafiken. Beslut i viktiga frågor av långsiktig karaktär ska ske i samråd med Trafikverket.

Rikstrafiken ska vid genomförandet av uppdraget beakta vad som sägs i 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.

Rikstrafiken ska senast den 15 oktober 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur förberedelserna för avvecklingen fortskrider.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:11

Rikstrafiken: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Rikstrafiken27 983
ap.1Rikstrafiken: Administration (ram)27 983

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Rikstrafiken: Administration

Anslaget ska användas för Rikstrafikens förvaltningskostnader för ledning, ekonomi- och personaladministration och andra interna kostnader. Vidare kan anslaget användas för konsulttjänster samt utredningsverksamhet och andra kostnader som går att hänföra till Rikstrafikens uppgifter.

1:12

Trafikavtal (Ramanslag)

Disponeras av Rikstrafiken831 000
ap.1Trafikupphandling (ram)831 000

Villkor för anslag 1:12

ap.1 Trafikupphandling

Anslaget ska användas för statens trafikavtal rörande transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik. Vidare får anslaget användas för tillfällig juridisk, ekonomisk eller annan expertis vid ingående av nya avtal samt för vissa förvaltningskostnader som är direkt hänförliga till trafikavtal.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 Rikstrafiken: Administration
ap.18393 %0
1:12 Trafikavtal
ap.183 10019 5320
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:12 Trafikavtal
ap.13 500 000793 4412 164 4032022
Belopp angivna i tkr

Villkor

Rikstrafiken bemyndigas att under 2010 för ramanslaget 1:12 Trafikavtal ingå ekonomiska förpliktelser i samband med tjänstekoncessioner, samverkansavtal och upphandling av transportpolitiskt motiverad interregional kollektiv persontrafik, som inklusive tidigare gjorda åtaganden medför behov av framtida anslag på högst 3 500 000 000 kronor under perioden 2011-2022.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 800
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 770
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rikstrafikens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 332
2010-02-252 332
2010-03-252 332
2010-04-252 332
2010-05-252 332
2010-06-252 332
2010-07-252 332
2010-08-252 332
2010-09-252 332
2010-10-252 332
2010-11-252 332
2010-12-252 331
Summa27 983
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rikstrafikens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:11 ap.1Rikstrafiken: Administration
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Jessica Spångberg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA och SF
Internrevisionen, SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Näringsdepartementet/KLS
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Handisam
Statens järnvägar
Trafikverket

Senast uppdaterad: