Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 3

2010-09-30
2010N/6066/TE
Sjöfartsverket
Östra Promenaden 7
601 78 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sjöfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om  Sjöfartsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Sjöfartsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Sjöfartsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående tillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informatonssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

-den 18 januari,

-den 25 februari,

-den 6 maj,

-den 29 juli samt

-den 28 oktober

2. Sjöfartsverket ska lämna en separat resultatrapport över samtliga kostnader och intäkter i tjänsteexportverksamheten.

3. Under våren 2010 avser regeringen att lämna en slutredovisning av det regelförenlingsarbete som bedrivits under innevarande mandatperiod. Sjöfartsverket ska mot denna bakgrund inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning. 

4. Sjöfarten ska bidra till att sjöfartens negativa miljöpåverkan minskar och att miljöpolitikens mål och delmål nås. Sjöfartsverket ska inom sitt ansvarsområde redovisa och kommentera måluppfyllelsen.

2

Organisationsstyrning

1. I Sjöfartsverkets ledningsgrupp ska inget kön ha en representation som understiger 40 procent. Sjöfartsverket ska redovisa arbetet med att uppnå jämn könsfördelning internt samt könsfördelningen i de egna ledningsgrupperna.

2. Sjöfartsverket ska vara Regeringskansliet behjälpligt i internationellt arbete och arbetet inom EU.

3. Sjöfartsverket ska betala 2 506 000 kronor till Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

3

Uppdrag

1. Sjöfartsverket ska, i samverkan med Naturvårdsverket och övriga berörda myndigheter inom ramen för bl.a International Hydrographic Organisation (IHO) verka för en ökad standardisering av olika typer havsdata samt ta fram en handlingsplan för hur en översiktlig harmoniserad djupdatamodell över Östersjön skulle kunna utarbetas tillsammans med övriga Östersjöländer, i enlighet med det förslag som redovisades i propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170). Verket ska löpande informera Regeringskansliet (Näringsdepartementet) om arbetet.

2. Sjöfartsverket ska förbereda överförandet av verksamheten rörande långsiktig infrastrukturplanering och riksintressen till den nya myndigheten Trafikverket samt bistå utredaren med uppgift att förbereda och genomföra bildandet av Trafikverket (dir. 2009:75). Sjöfartsverket ska lämna de uppgifter och underlag som utredaren begär.

3. Sjöfartsverket ska svara för utbetalningen av det svenska bidraget till Världsjöfartsuniversitetet (WMU) i Malmö, i enlighet med gällande avtal mellan Sverige och WMU. För medlens användande gäller de allmänna villkor som anges i Standard conditions for contributions by the Swedish government or the government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs. Sjöfartsverket ska rekvirera medel för utbetalning från Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Sjöfartsverket ska även lämna en redogörelse för hur medlen använts senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) inklusive en ekonomisk redogörelse för hur medlen har använts i enlighet med punkten 5 i Standard conditions for contributions by the Swedish Government or the Government Offices of Sweden, Ministry of Foreign Affairs.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:6

Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket143 308
ap.1Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m. (ram)143 308

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Ersättning för fritidsbåtsändamål m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

2. Anslaget används till vissa tjänster inom Sjöfartsverkets ansvarsområde som inte finansieras via handelssjöfarten. Anslaget används för vissa kostnader för sjöräddning, farledsverksamhet, fyrar samt vissa övriga kostnader för fritidsbåtstrafiken och yrkesfisket m.m., vilka inte ska belasta handelssjöfarten.

3. Anslaget får användas till att betala abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

1:7

Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket62 284
ap.1Ersättning till viss kanaltrafik m.m. (ram)62 284

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.

1. Anslaget får disponeras av Sjöfartsverket med en fjärdedel i förskott per kvartal.

Från anslaget utgår bidrag till täckande av underskott för drift av Trollhätte och Säffle kanaler m.m. Anslaget får användas för utredningar med anknytning till kanaltrafiken. Anslaget får även användas som bidrag till huvudmän som fullt ut övertar ansvar för vissa farleder och kanaler som i dag huvudsakligen nyttjas av fritidsbåtar eller nyttotrafik.

1:16

Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk (Ramanslag)

Disponeras av Sjöfartsverket0
ap.4Sjöfartsverket (ram)0

Villkor för anslag 1:16

ap.4 Sjöfartsverket

Villkor återfinns i regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Vägverket. Anslagsposten disponeras av Sjöfartsverket till och med den 31 mars 2010. Från och med den 1 april 2010 avser regeringen att föra över dispositionsrätten över hela det aktuella anslaget och därmed uppgiften att utbetala medel till Trafikverket. Icke förbrukade medel förs vid det tillfället över till Trafikverkets disposition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:6 Ersättning för sjöräddning, fritidsbåtsändamål m.m.
ap.10Inget0
1:7 Ersättning till viss kanaltrafik m.m.
ap.10Inget0
1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
ap.41 976Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:16 Från EU-budgeten finansierade stöd till Transeuropeiska nätverk
1:16 ap.41:16 ap.5100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)335 000
- varav ÖVRIGT335 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet
Offentligrättslig verksamhet474 151-163 0001 208 3001 254 200-45 900265 251
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Sjöfartsverkets ekonomiska mål är följande:

- Målet för räntabilitet är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 3,5 procent av justerat eget kapital under en konjunkturcykel.

- Det långsiktiga målet för soliditeten är att den skall uppgå till minst 25 procent.

- Som restriktion för höjningar av farledsavgifterna gäller att avgifterna får öka med högst nettoprisindex räknat från och med år 2004.

Återrapportering: Sjöfartsverket ska redovisa måluppfyllelsen beträffande de ekonomiska målen.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Regeringens och riksdagens allmänna riktlinje för utdelning från affärsdrivande verksamheter är en tredjedel av resultatet efter skattemotsvarighet (prop. 1997/98:1, utg.omr. 22, bet.1997/98:TU1, rskr.1997/98:104). Utdelningen för Sjöfartsverket för verksamhetsåret 2010 kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat- och balansräkning för detta år.

2. Sjöfartsverket ska för verksamhetsåret 2010, utöver utdelning, inleverera belopp motsvarande bolagsskatt. Beloppet kommer att fastställas av regeringen i samband med fastställandet av verkets resultat och balansräkning för detta år.

3. Sjöfartsverket får disponera det överskott som kvarstår sedan nämnda inleveranser gjorts.

4. Sjöfartsverket får inom en total ram om 335 miljoner kronor uppta lång- och kortfristiga lån. Vid upplåning ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.

5. Av kassamässigt överskott får högst 25 procent placeras på räntebärande konto i bank. Återstoden ska sättas in på räntebärande konto i Riksgäldskontoret.

6. Sjöfartsverket ska utbetala ersättning i enlighet med vad som angetts i av regeringen den 23 maj 1979 godkänt avtal om viss ersättning till Stockholms hamn.

7. Sjöfartsverket ska utbetala Sveriges bidrag för internationell ispatrulleringstjänst i Norra Atlanten.

8. Sjöfartsverket får under år 2010 besluta om och genomföra de investeringar som följer av den investeringsplan som riksdagen godkänt (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

9. Sjöfartsverket ska förvalta de medel som återbetalats till staten från Konsortiet för Estonias övertäckning. Medlen ska efter beslut av regeringen kunna användas för framtida kostnader föranledda av utredningar och andra åtgärder med anknytning till M/S Estonias förlisning inom den kommande treårsperioden.

10. Sjöfartsverket ska erhålla kompensation för belopp, motsvarande ingående skatt enligt mervärdesskattelagen (1994:200), som hänför sig till den del av Sjöfartsverkets verksamhet som utgör myndighetsutövning. Denna kompensation ska ske på det sätt och enligt de grunder som gäller enligt förordningen (2002:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt.

11. Sjöfartsverket får använda avgiftsintäkter härrörande från sjö- och flygräddningen till kostnader för radiokommunikationssystemet Rakel.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sjöfartsverket ska erlägga Transportstyrelsen 147 000 000 kronor av intäkter från farledsledsavgifterna.

7

Övriga inkomster

Villkor

1. För genomförande av en inventering av miljörisker med ägarlösa vrak i enlighet med regeringens uppdrag till Sjöfartsverket (N2009/4683/TR) får Sjöfartsverket under 2010 använda högst 4 500 000 kronor. Medlen för uppdragets genomförande ska rekvireras från Naturvårdsverket. 

2. För arbete med uppdraget att verka för en ökad standardisering av olika typer havsdata samt ta fram en handlingsplan för hur en översiktlig harmoniserad djupdatamodell över Östersjön skulle kunna utarbetas tillsammans med övriga Östersjöländer (uppdrag 1) får Sjöfartsverket rekvirera högst 5 000 000 kronor under 2010 från Naturvårdsverket. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Sjöfartsverket får i enlighet med 16 § förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. besluta om överföring av förvaltningsansvaret mellan Sjöfartsverket och andra fastighetsförvaltande myndigheter i sådana fall där berörda myndigheter är överens om överföringen och om villkoren för överföringen och då marknadsvärdet inte överstiger 10 000 000 kronor.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Jessica Spångberg
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Försvarsdepartementet/CIV
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA, ESA och SF
Internrevisionen/SB
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Arbetsgivarverket
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Kustbevakningen
Naturvårdsverket
Rederinämnden
Riksgäldskontoret
Rikstrafiken
Statens institut för kommunikationsanalys
Transportstyrelsen

Senast uppdaterad: