Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 25

2010-06-23
N2010/4390/TE
Rederinämnden
Box 11125
404 23 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rederinämnden inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Rederinämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Rederinämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rederinämnden ska för anslaget 1:9 Rederinämnden: Administration redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari, 

den 25 februari,

den 6 maj, 

den 29 juli samt

den 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Rederinämnden: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län2 126
ap.1Rederinämnden: Administration (ram)2 126

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Rederinämnden: Administration

Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län för utbetalning av Rederinämndens administrationskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:9 Rederinämnden: Administration
ap.164Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25266
2010-02-25266
2010-03-25266
2010-04-25266
2010-05-25266
2010-06-25266
2010-07-25266
2010-08-25264
Summa2 126
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Rederinämnden: Administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Administrativ service
Avgiftsinkomster0090090000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Rederinämnden får för administrationskostnader disponera de avgifter som nämnden ska ta ut för ärendehanteringen.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Jessica Spångberg
Likalydande till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Internrevision/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Sjöfartsverket
Transportstyrelsen

Senast uppdaterad: