Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:5

2010-04-22
U2010/2572/F
Kungl. biblioteket
Box 5039
102 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kungl. biblioteket
Riksdagen har beslutat om Kungl. bibliotekets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Kungl. biblioteket och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Kungl. biblioteket ska redovisa en kortfattad analys av verksamhetens övergripande kostnadsutveckling, en redogörelse för samarbeten med andra myndigheter och organisationer även internationellt, inklusive en bedömning av hur länge varje samarbete väntas fortgå.

Kungl. biblioteket ska redovisa vilka samarbetsprogram myndigheten lämnat ekonomiskt stöd till. Beloppen på eventuellt ekonomiskt stöd till programmen och en analys av resultaten av programmen ska redovisas.

Kungl. biblioteket ska analysera och bedöma kvaliteten och kostnadsutvecklingen för sina respektive verksamheter. Även resultat av de utvecklingsinsatser som har gjorts under året ska redovisas.

Prognoser

Kungl. biblioteket ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2010-2014 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 18 januari 2010,

- den 25 februari 2010,

- den 6 maj 2010,

- den 29 juli 2010, samt

- den 28 oktober 2010.

3

Uppdrag

Regeringen uppdrar år Kungl. biblioteket att förbereda och vidta åtgärder för genomförande av inordnande av verksamheten vid Filmarkivet i Grängesberg den 1 januari 2011. Uppdraget ges med förbehåll för riksdagens beslut i nödvändiga delar med anledning av 2010 års ekonomiska vårproposition (prop. 2009/10:100). 

KB ska vid genomförandet av uppdraget beakta 6 b § lagen (1982:80) om anställningsskydd.  

Uppdraget ska genomföras i samråd med Stiftelsen Svenska Filminstitutet. KB ska vidare samråda med Arbetsgivarverket och Statens pensionsverk.  

KB ska fortlöpande informera Regeringskansliet och lämna en delredovisning av uppdraget senast den 15 september 2010. En slutrapport ska lämnas senast den 31 januari 2011.

Bakgrund

Stiftelsen Svenska Filminstitutet är huvudman för Filmarkivet i Grängesberg. Filmarkivet i Grängesberg ska i dialog med forskarsamhället och kulturlivet samt efter samråd med Kungl. biblioteket samla in, vårda, bevara och tillgängliggöra icke fiktiv film som har upptagits på filmbas men som inte är avsedd för biografvisning. I 2010 års ekonomiska vårproposition föreslår regeringen att de ändamål och verksamheter som avser Filmarkivet i Grängesberg överförs från det under utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid uppförda anslaget 10:1 Filmstöd till utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning. Regeringen bedömer i propositionen att den verksamhet som bedrivs vid Filmarkivet i Grängesberg ligger närmare Kungl. bibliotekets verksamhet än Stiftelsen Svenska Filminstitutets.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:5

Kungl. biblioteket (Ramanslag)

Disponeras av Kungl. biblioteket320 090
ap.1Kungl. biblioteket (ram)320 090

Villkor för anslag 3:5

ap.1 Kungl. biblioteket

1. Kungl. biblioteket ska fördela 10 130 000 kronor som kompensationsmedel i samband med fjärrlån.

2. Av anslaget ska 500 000 kronor användas för ansvarsbiblioteket för kvinno-, mans- och genusforskning inom Göteborgs universitetsbibliotek.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:5 Kungl. biblioteket
ap.19 6033 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)38 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)31 800
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungl. bibliotekets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2526 674
2010-02-2526 674
2010-03-2526 674
2010-04-2526 674
2010-05-2526 674
2010-06-2526 674
2010-07-2526 674
2010-08-2526 674
2010-09-2526 674
2010-10-2526 674
2010-11-2526 674
2010-12-2526 676
Summa320 090
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungl. bibliotekets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:5 ap.1Kungl. biblioteket
På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen/internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kulturdepartementet/MFI
Stiftelsen Svenska Filminstitutet