Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 7

2010-03-25
N2010/2576/TE
N2010/2303/TE
Luftfartsverket
601 79 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Luftfartsverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Luftfartsverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Luftfartsverket.

VERKSAMHET

3

Uppdrag

Luftfartsverket ska upprätta en slutrapport till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) avseende bildandet av Swedavia AB per den 1 april 2010. Rapporten ska bland annat belysa erfarenheter och konsekvenser avseende ekonomi, regelverk, krav på styrning. Det ska särskilt redovisas om det mot bakgrund av vunna erfarenheter finns förslag till förändringar av styrning eller regelverk. Rapporten ska lämnas senast den 31 oktober 2010

Luftfartsverket ska i årsredovisningen redovisa den fortsatta utvecklingen av det internationella harmoniseringsarbetet. Av särskilt intresse i detta sammanhang är utvecklingen av NUAC-samarbetet. Luftfartsverket ska också i årsredovisningen redovisa uppnådda och förväntade effekter av pågående effektiviseringar.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)1 500 000
- varav ÖVRIGT1 500 000
Belopp angivna i tkr

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Luftfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål avseende räntabiliteten är att resultatet efter skattemotsvarighet ska uppgå till 4 procent av eget kapital.

Luftfartsverkets långsiktiga ekonomiska mål avseende soliditeten är att att denna ska uppgå till minst 15 procent.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  1. Den skattemotsvarighet som Luftfartsverket ska inbetala för verksamhetsåret 2010 fastställs av regeringen i samband med fastställandet av 2010 års resultat- och balansräkning.
  2. Luftfartsverket får använda derivatinstrument för att skydda sig mot ränte- och valutakursväxlingar i enlighet med av verket fastställd finanspolicy. Luftfartsverket får härvid inom en total ram på 2 000 miljoner kronor lämna likvid säkerhet vid utställandet av derivatinstrument.
  3. Luftfartsverket ska informera regeringen om eventuella ändringar i verkets finanspolicy av den 10 juni 2008.
  4. Luftfartsverket får under år 2010 besluta om och genomföra de investeringar som framgår av den investeringsplan som riksdagen godkänt.
  5. I treårsplan för perioden 2011-2013 ska Luftfartsverket, utöver vad som framgår av förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag, särskilt redovisa större investeringsobjekt under treårsperioden på över 50 000 000 kronor med kostnad och tidsplan.
  6. Luftfartsverket ska för 2010 inte lämna någon utdelning.
  7. Luftfartsverket får placera kassamässigt överskott i bank, räntebärande konto hos Riksgäldskontoret, i statsgaranterade skuldebrev, i certifikat hos motpart som är helägt av staten med kreditvärdighet motsvarande kategori K1 och i obligationer hos motpart som är helägt av staten eller med kreditvärdighet A (S&P) och A2 (Moody's). Vid placeringar ska Riksgäldskontoret ges möjlighet att lämna anbud.
  8. Luftfartsverket får teckna borgensförbindelser för krediter upp till 60 000 000 kronor till förmån för LFV Holding AB avseende finansiella åtaganden i bolagsgruppen.
  9. Luftfartsverket får teckna aktier eller ge aktieägartillskott till LFV Holding AB inom en ram på 175 000 000 kronor.
  10. Luftfartsverket ska i samband med den ordinarie kvartalsrapporteringen till regeringen redovisa omfattningen av placeringar.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Erik Bromander
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Finansdepartementet/BA
Miljödepartementet
Näringsdepartementet/KLS
Ekonomistyrningsverket
Försvarsmakten
Riksgäldskontoret
Naturvårdsverket
Kemikalieinspektionen
Banverket
Vägverket
Transportstyrelsen
Statens institut för kommunikationsanalys
Sveriges Kommuner och Landsting
Arlandabanan Infrastructure AB
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB

Senast uppdaterad: