Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:9

2010-02-11
U2010/787/IS
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Box 22007
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Riksdagen har beslutat om Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Internationella programkontoret för utbildningsområdet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska verka för att antalet utresande studenter inom delprogrammet Erasmus ska öka till minst 3 000 och att antalet utresande lärare ska öka till minst 700. Särskilt när det gäller lärarutbildningarna är det väsentligt att en ökad rörlighet beträffande såväl studenter som lärare kommer till stånd.

Myndigheten ska verka för att antalet fortbildningsstipendier ska öka till 500.

Myndigheten ska verka för en jämn spridning av ansökningar om deltagande i programmen från olika aktörer inom utbildning och kompetensutveckling från hela landet.

Återrapportering avseende programmen

Antalet inkomna och beviljade ansökningar samt antalet deltagare i mobilitetsprogrammen eller programdelarna ska delas upp och redovisas i lämpliga grupper. Statistiken ska vara könsuppdelad och när så inte är möjligt ska detta förklaras. Där så är lämpligt ska statistiken visa regional fördelning av ansökningar och deltagare. Förändringar jämfört med de två tidigare åren ska redovisas och analyseras.

Myndigheten ska redogöra för vilka åtgärder den vidtagit för att öka deltagandet i de delar av EU:s program för livslångt lärande där det inte råder fullt programutnyttjande. I de delar fullt programutnyttjande råder ska redovisning göras av åtgärder för att öka kvaliteten i ansökningarna. Myndigheten ska även redogöra för insatser som den genomfört för ökad rörlighet av studenter och lärare inom lärarutbildningarna.

Myndigheten ska redogöra för arbetet med de nya programdelarna inom Grundtvigs decentralicerade delar.

Återrapportering avseende användning av medel

Myndigheten ska redovisa hur medlen under följande anslag har använts:

1. 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, anslagspost 3 Till Statens skolverks disposition,

2. 2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram (endast medel som avser stöd till delprogrammet Leonardo da Vinci),

3. 4:3 Internationella programkontoret för utbildningsområdet, anslagspost 2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område. 

Årsredovisningen ska innehålla en redovisning med kommentarer rörande finansiering och kostnader för respektive program. Av redovisningen ska även framgå dels förvaltningskostnaden, dels totalt beviljade utbetalda medel inom respektive program. Redovisningen ska delas upp på respektive finansieringskälla.

Återrapportering avseende utgiftsprognoser   

Programkontoret ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfälle.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Utgiftsprognoser för 2009 lämnas senast:

- den 19 januari 2009,

- den 26 februari 2009,

- den 7 maj 2009,

- den 30 juli 2009, och

- den 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna för maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa på vilket sätt samverkan sker med andra myndigheter avseende information rörande de program som myndigheten administrerar och informerar om.

Myndigheten ska redovisa hur man arbetar för att tillvarata resultat från programmen i samverkan med andra myndigheter.

Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

3

Uppdrag

  1. På inbjudan av Utbildningsdepartementet (dnr U2008/4073/UH) samlades i juni 2008 representanter för Migrationsverket, Exportrådet, Invest in Sweden Agency, Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete, Svenska institutet, Internationella programkontoret för utbildningsområdet, Högskoleverket, Verket för högskoleservice, Institutet för tillväxtpolitiska studier, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, Sveriges universitets- och högskoleförbund samt Justitiedepartementet respektive Utrikesdepartementet för att diskutera behovet av ökad samordning mellan myndigheter och organisationer i frågor med internationell anknytning i högskolan. Som en följd av detta har ett forum för internationalisering bildats hösten 2008 i syfte att förbättra samordningen mellan myndigheter och organisationer som stödjer universitets och högskolors internationaliseringsarbete. Högskoleverket och Internationella programkontoret för utbildningsområdet ska alternera som ordförande i detta forum. I samband med årsredovisningen för 2009 ska Internationella programkontoret för utbildningsområdet redogöra för arbetet i detta forum.
  2. Myndigheten ska delta i genomförandet av Sveriges EU-ordförandeskap. 

  3. Myndigheten ska samordna genomförandet av det europeiska året för kreativitet och innovation i Sverige. Myndigheten ska arrangera den europeiska avslutningskonferensen för det europeiska året för kreativitet och innovation som ska genomföras i december 2009 under det svenska EU-ordförandeskapet. Genomförandet av det europeiska året och konferensen ske i nära samverkan med Regeringskansliet, Stiftelsen för kunskap och kompetensutveckling och berörda myndigheter, bl.a. Statens skolverk, Högskoleverket, Verket för innovationssystem, Verket för näringslivsutveckling, Ungdomsstyrelsen och Statens Kulturråd.

  4. Fr.o.m. den 1 januari 2009 ska Internationella programkontoret för utbildningsområdet ansvara för uppgiften som ett nationellt informations- och rådgivningsorgan för delptrogrammet Erasmus Mundus. Högskoleverket ska därvid bistå programkontoret i den del av uppgiften som avser granskning av om föreslagna projekt är förenliga med gällande högskolebestämmelser. Myndigheten ska i årsredovisningen redogöra för arbetet som ett nationellt informations- och rådgivningsorgan för delprogrammet.

  5. Internationella programkontoret för utbildningsområdet, som är förmedlingsorgan för Sveriges förvaltningspartnerskap under 2009 (U2009/406/G), ska genomföra kompletterande insatser med anledning av förvaltningspartnerskapet i enlighet med förslagen i myndighetens skrivelse till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), dnr U2009/3307/G. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. Gymnasieskolan, som är förvaltningspartnerskapets målgrupp under 2009, ska stå i fokus även för denna kompletterande satsning. För uppdraget får myndigheten under 2009 använda högst två miljoner kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 16 för budgetåret 2009 uppförda anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, anslagspost 9. Medlen ska utbetalas av Statens skolverk efter rekvisition. Myndigheten ska i årsredovisningen för 2009 rapportera utfallet av de kompletterande insatserna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:3

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet55 168
ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ram)35 868
ap.2Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område (ram)19 300

Villkor för anslag 4:3

ap.2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område

Anslagsposten får belastas med utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Anslagsposten får därutöver belastas med utgifter för utbetalning av bidrag inom programmet Arbetsplatsförlagd (APU) utomlands. Av anslagsposten får minst 3 500 tkr nyttjas för detta ändamål.  

Anslagsposten får därutöver belastas med utgifter för utbetalning av bidrag inom Comenius aktivitet Fortbildningsstipendier. Av anslagsposten får 2 000 tkr nyttjas för detta ändamål. 

Anslagsposten får därutöver belastas med utgifter för utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Grundtvig, Leonardo da Vinci och Comenius i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får maximalt 1 300 tkr nyttjas för detta ändamål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
4:3 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.11 6551 976662
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
4:3 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.23 0002 5005002011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten administrerar utbildningsprogrammet Programkontorets skolstipendier. Myndigheten behöver under 2009 fatta beslut om att utdela stipendier för att kunna ge mottagarna förutsättningar att planera och genomföra verksamhet under 2010.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 989
2009-02-252 989
2009-03-252 989
2009-04-252 989
2009-05-252 989
2009-06-252 327
2009-07-252 989
2009-08-252 989
2009-09-252 989
2009-10-252 989
2009-11-252 989
2009-12-252 989
Summa35 206
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Internationella programkontoret för utbildningsområdets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:3 ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för de medel som betalas ut till myndigheten från anslagen 1:5, ap.3 samt 2:56, ap.7 

De medel som betalas ut till myndigheten från anslagen 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, anslagspost 3 Till Statens skolverks disposition, och 2:56 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m., anslagspost 7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram, ska i första hand användas för åtgärder som syftar till att stärka kvaliteten på ansökningar som avser större multilaterala projekt med förutsättningar att bidra till nationell utveckling. Medlen får även finansiera insatser som syftar till att ta till vara, vidareutveckla och sprida resultat från programmet.

På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Sara Sjölén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/USTYR
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/RT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Högskoleverket
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Verket för näringslivsutveckling (Nutek)
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem
Statens Kulturråd

Senast uppdaterad: