Finansdepartementet


Regeringsbeslut


2009-12-17
Länsstyrelsen i Jämtlands län
831 86 ÖSTERSUND
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Länsstyrelsen i Jämtlands län
Riksdagen har beslutat om Länsstyrelsen i Jämtlands läns verksamhet för budgetåret 2010 .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Länsstyrelsen i Jämtlands län och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)6 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Senast uppdaterad: