Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
8

2009-12-10
Jo2009/3226
Fiskeriverket
Box 423
401 26 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Fiskeriverket
Riksdagen har beslutat om Fiskeriverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/2009:1, utg.omr. 23, bet. 2008/2009:MJU2, rskr. 2008/2009:104, prop. 2008/09:99, utg.omr. 23, bet. FiU21, rskr. 2008/09:311, prop. 2009/10:2, utg.omr. 23, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:53).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Fiskeriverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Fiskerverket ska redogöra för hur myndighetens verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision Bruka utan att förbruka med tillhörande inriktningsmål. 

Fiskeriverket ska i återrapporteringen göra en analys av vilka effekter som Fiskeriverkets insatser har haft. Återrapporteringen ska där så är lämpligt ske med hjälp av indikatorer.

Redovisning av verksamhet

Fiskeriverket ska utifrån verksamhetens indelning redovisa årsarbetskrafter, kostnader, intäkter och finansiering fördelat på anslagsmedel, avgifter respektive externa medel samt bidrag. För bidrag redovisas oförbrukade bidrag, de största bidragsgivarna samt bidrag från myndigheter. Detta ska redovisas i not.

Fiskerikontrollen ska effektiviseras bl.a. genom att arbetsmetoder för att förbättra urvalet av kontrollobjekt vidareutvecklas. Fiskerikontrollen ska genomföras i nära samverkan med Kustbevakningen.

Fiskeriverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten har vidtagit för att uppnå en effektivare fiskerikontroll och hur åtgärderna har bidragit till detta. Fiskeriverket ska redovisa prioriteringar i verksamheten och genomförd tillsyn bl.a. genom att ange:

-antalet genomförda kontroller,

-antalet misstänkta brott som lett till åtalsanmälan,

-antalet överträdelser som lett till administrativa sanktioner. 

Fiskeriverket ska redovisa utvecklingen av fiskeflottans kapacitet i relation till tillänglig fiskresurs.  

Fiskeriverket ska redovisa insatser i syfte att stärka det småskaliga fisket och fritidsfisket.

Fiskeriverket ska redovisa arbetet med att utveckla fiskevården.

Fiskeriverket ska redovisa insatser för att öka och sprida kunskap till gagn för ett långsiktigt hållbart yrkesfiske, fritidsfiske, fisketurism och vattenbruk. 

Fiskeriverket ska redovisa vilken samverkan och dialog med berörda institutioner och intressenter som skett för att inom fiskets område bidra till hållbar utveckling.

Fiskeriverket ska senast den 30 juni 2009 rapportera hur samarbetet med Danmark fortskrider avseende översynen och utvecklingen av selektiva redskap i Kattegatt i enlighet med det mandat som föreligger.

Jämställdhet

Fiskeriverket ska analysera effekter avseende jämställdhet mellan kvinnor och män, särskilt avseende Europeiska fiskerifonden (EFF). I detta ligger att redovisa hur medel från fonden fördelar sig mellan kvinnor och män.

Utgiftsprognoser

Fiskeriverket ska redovisa prognoser för 2009-2012 vid prognostillfällena den 19 januari,  den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli samt den 29 oktober. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer

Fiskeriverket ska redovisa användningen av de 28 miljoner kronor, som utbetalas som bidrag från anslaget 1:12 Havsmiljö för nationell medfinansiering av delar av det Operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007 - 2013 i enlighet med kap.9.4 i regeringens proposition 2008/2009:170 En sammanhållen svensk havspolitik.   

Fiskeriverket ska redovisa användningen av de 8 miljoner kronor, som utbetalas som bidrag från anslaget 1:12 Havsmiljö för utveckling av skonsamma fångsmetoder i enlighet med kap.9.5 i regeringens proposition 2008/2009:170 En sammanhållen svensk havspolitik.   

Fiskeriverket ska redovisa användningen av de 8 miljoner kronor, som utbetalas som bidrag från anslaget 1:12 Havsmiljö för genomförandet av den nationella planen för återhämtning av beståndet av europeisk ål, i enlighet med kap. 9.6 i regeringens proposition 2008/2009:170 En sammanhållen svensk havspolitik.

3

Uppdrag

Verksamheten inom GFP

Fiskeriverket ska redovisa en resultatbedömning och de viktigaste effekterna av verksamheten inom EG:s gemensamma fiskeripolitik under 2008. Detta inkluderar en bedömning av genomförda kontrollinsatsers kostnader och effekter, särskilt avseende sådana fisken som berörs av EU:s återhämtningsplaner. Uppdraget ska redovisas senast den 2 mars 2009.

Nationella stöd

Fiskeriverket ska i enlighet med artiklarna 5-6 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2004/C 229/03) och avsnitt 5.1 i gemenskapens riktlinjer för granskning av statligt stöd inom sektorn för fiske och vattenbruk (2008/C 84/06) redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2009.

Regelförenkling

Fiskeriverket ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Fiskeriverket ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen.

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Fiskeriverket t.o.m. 2010 bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader. 

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Fiskeriverket ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför och under genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd andra halvåret 2009 i de frågor som ligger inom verkets ansvarsområde.

Global utveckling

Fiskeriverket ska redogöra för hur den inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer har arbetat för att bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling sedan den 1 april 2008, enligt regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Jordbruksdepartementet) senast den 30 oktober 2009. Detta uppdrag ersätter motsvarande uppdrag i regleringsbrevet för 2008.

Gränsvärden för långlivade miljöföroreningar i fisk från Östersjöområdet

Sveriges nuvarande undantag från gränsvärdena för dioxiner och PCB:er iviss fisk i Östersjöområdet upphör den 31 december 2011. I havspropositionen (2008/09:170) anges att Sverige behöver pröva det fortsatta behovet av ett sådant undantag. Mot den bakgrunden uppdras åt Livsmedelsverket och Fiskeriverket, att efter samråd med Naturvårdsverket, redovisa möjliga handlingsalternativ.

I redovisningen ska bl.a. ingå en kartläggning av halter av dioxiner och PCB:er i fisk från Östersjöområdet, riskvärdering inklusive uppdatering av intagsberäkningar samt en undersökning av kännedomen om kostråden beträffande fiskkonsumtion. Konsekvenserna av identifierade handlingsalternativ ska analyseras. Uppdraget ska slutligt redovisas den 1 mars 2011. En delredovisning ska ske senast den 1 mars 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:14

Fiskeriverket (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket154 546
ap.1Fiskeriverket (ram)154 546
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Fiskeriverket

1. Anslaget ska disponeras för arbetet med att uppnå de av riksdagen fastställda miljökvalitetsmålen Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt levande kust och skärgård och Storslagen fjällmiljö (prop.2000/01:130, bet. 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36 och 2004/05:150, bet. 2005/06: MJU3, rskr. 2005/06:48, rskr. 2005/06:49). Minst 30 000 000 kronor ska användas för arbetet med miljökvalitetsmålen Hav i balans samt levande kust och skärgård, Levande sjöar och vattendrag och Storslagen fjällmiljö.

2. Anslaget ska disponeras för verksamhet förknippad med datainsamlingen enligt rådets förordning (EG) nr 1543/2000 avseende nationella kostnader. Medfinansiering från EU tilldelas under Jordbruksverkets anslag 43:4 Intervention och exportbidrag för jordbruksprodukter.

3. Fiskeriverket ska utbetala 2 550 000 kronor till Livsmedelsverket för en analys av behov och effekter av ett fortsatt undantag från gränsvärdena för dioxiner och PCB:er i viss fisk i Östersjöområdet.

1:15

Strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket28 000
ap.1Strukturstöd till fisket m.m. (ram)0
ap.2Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)28 000

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Strukturstöd till fisket m.m.

1. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

2. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

3. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.

4. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

ap.2 Strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1. Anslaget ska i allt väsentligt disponeras för den statliga svenska andelen i det stöd som finansieras av Europeiska fiskerifonden (EFF) under anslaget 1:16 Från EG-budgeten finansierade stöd till fisket m.m. Anslaget får även disponeras med högst 2 500 000 kronor för svensk medfinansiering av projekt inom Fiskeriverket, som finansieras av EG-budgeten och ligger i linje med Europeiska fiskerifondens målsättning.

2. Anslaget får med beaktande av EG:s statsstödsregler disponeras för stödformer enligt förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen som inte omfattas av gemenskapens medfinansiering.

3. Fiskeriverket fastställer länsvisa planeringsramar för länsstyrelsernas beslut om EG:s stöd avseende de stödåtgärder där länsstyrelsen fattar beslut.

4. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta fiskerilånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån. Vinst eller förlust som uppkommer i samband med att egendom, som utgör säkerhet för fiskerilån, tas i anspråk för att skydda statens fordran ska i enlighet med (prop. 1971:63) Stödåtgärder på fiskets område m.m. angivna grunder föras till respektive täckas av anslagsposten.

5. Influtna amorteringar och räntor avseende det äldre anslaget Lån till fiskerinäringen ska redovisas på inkomsttitlarna 4123 Återbetalning av lån till fiskerinäringen respektive 2314 Ränteinkomster på lån till fiskerinäringen på statsbudgetens inkomstsida. Influtna amorteringar och räntor för tidigare beviljade fiskeredskapslån ska redovisas på inkomsttiteln 4136 Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet respektive 2322 Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet.  

6. Statlig kreditgaranti för lån till fisket får medges i sådan omfattning att det sammanlagda beloppet för utestående garantier uppgår till högst 75 000 000 kronor minskat med belopp som motsvarar förlusterna för garantier inom samma garantisystem under föregående budgetår.

7. Fiskeriverket får, utöver det särskilda beställningsbemyndigandet som finns för anslaget, under 2009 besluta om bidrag som leder till utgifter på högst 12 000 000 kronor under 2010 och 2011. Myndigheten ska föra med sig motsvarande överföringsbelopp till 2010.

1:16

Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket70 000
ap.1Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. (ram)0
ap.2Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013 (ram)70 000

Villkor för anslag 1:16

ap.1 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.

1. Fiskeriverket ska redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttiteln 6211 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 1995-1999 och mot inkomsttitel 6212 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2000-2006

2. Som utbetalningsmyndighet av medel från Fonden för fiskets utveckling (FFU) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

3. Det ankommer på samtliga länsstyrelser att förvalta avskrivningslånen och därvid vidta de åtgärder som behövs för att undvika förlust på grund av utlämnat lån.

ap.2 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m. - Europeiska fiskerifonden (EFF) 2007-2013

1 EG-medlen under anslaget får användas enligt rådets förordning av den 27 juli 2006 (EG) nr 1198/2006 avseende programperioden 2007-2013 enligt kommissionens förordning av den 26 mars 2007 (EG) nr 498/2007 för den Europeiska fiskerifonden (EFF).

2 Fiskeriverket ska redovisa betalningar från EG-budgeten mot inkomsttitel 6213 Bidrag från EG:s fiskefond perioden 2007-2013.

3 Som utbetalningsmyndighet av medel från Europeiska fiskerifonden (EFF) svarar Fiskeriverket för att

- fastställa och godkänna att de belopp som betalas till stödmottagare sker i enlighet med gemenskapsreglerna,

- verkställa och redovisa utbetalningar,

- följa upp och kontrollera att åtgärder och projekt utvecklas i enlighet med programmet och

- felaktiga utbetalda belopp återbetalas till EG-kommissionen.

1:17

Fiskevård (Ramanslag)

Disponeras av Fiskeriverket26 832
ap.1Fiskevård (ram)26 832

Villkor för anslag 1:17

ap.1 Fiskevård

1. Anslaget får disponeras för stöd till fiskevården enligt förordningen (1998:1343) om stöd till fiskevården och ska särskilt främja det svenska miljömålsarbetet.

2. Fiskeriverket ska förmedla bidrag från anslaget efter samråd med länsstyrelserna.

3. För bidrag till Internationella sekretariatet för hållbart fiske disponeras 2 000 000 kronor.

4. Fiskeriverket ska i sin årsredovisning redovisa hur Fiskevårdsanslaget fördelats på olika aktörer.

5. Anslaget får disponeras för insamling av fångststatistik för fritidsfisket.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:14 Fiskeriverket
ap.14 7263 %90
ap.20Allt0
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.20Allt0
1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.10Inget0
ap.20Allt0
1:17 Fiskevård
ap.18053 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:15 Strukturstöd till fisket m.m.
ap.228 00021 0007 0002011
1:16 Från EG-budgeten finansierade strukturstöd till fisket m.m.
ap.295 00070 00025 0002011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)55 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Fiskeriverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2523 758
2009-02-2523 758
2009-03-259 503
2009-04-2511 170
2009-05-2511 170
2009-06-2511 080
2009-07-2510 670
2009-08-2510 670
2009-09-2510 670
2009-10-2510 670
2009-11-2510 670
2009-12-2510 667
Summa154 456
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Fiskeriverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Fiskeriverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Analyser, åldersanalyser, utvärdering/utveckling-6109 3159 3150-61
Kontrollprogram - Provfiske7206 2106 210072
Miljöprogram - Provfiske-10103 6233 6230-101
Utredningar, förordningar, miljöbalksärenden-12203 6233 6230-122
Undersökningsfartyg1305 6655 665013
Summa-199028 43628 4360-199
Tjänsteexport
Swedmar avgifter11208 7988 7980112
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Sanktionsavgifter2714005000500500
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Fiskeriverkets verksamhet inom den avgiftsbelagda verksamheten ska finansieras med avgifter. Avgifternas storlek bestäms av Fiskeriverket, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Inkomsterna disponeras av Fiskeriverket.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Fiskeriverket får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin FoU-verksamhet. För sådan verksamhet som fordrar medfinansiering av Fiskeriverket ska sådan finansiering finnas innan beslut om medverkan fattas. Inkomsterna, som ska särredovisas i årsredovisningen, disponeras av myndigheten.

Övriga bemyndiganden och ekonomiska villkor

Fiskeriverket svarar för förvaltningen av kvarvarande prisregleringsmedel. Medel från prisregleringskassan får balanseras mellan budgetåren. Användningen av prisregleringsmedlen ska särredovisas i verkets årsredovisning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Fiskeriverket ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del sådan verksamhet finansieras av EG-medel.

Fiskerverket ska inte heller finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) till den del sådan verksamhet finansieras av fiskeavgiftsmedel.  

På regeringens vägnar
Eskil Erlandsson
Anna Danielsson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Länsstyrelserna
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Miljödepartementet/Na
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: