Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 9

2009-12-10
N2009/9128/TR
N2009/8907/KLS (delvis)
Rederinämnden
Box 11125
404 23 GÖTEBORG
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Rederinämnden inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
Riksdagen har beslutat om Rederinämndens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 22, bet. 2008/09:TU1, rskr. 2008/09:126, prop. 2009/10:2, utg.omr. 22, bet. 2009/10:FiU11, rskr. 2009/10:52).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Rederinämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rederinämnden ska för anslaget 1:9 Rederinämnden: Administration redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV.

- den 19 januari 

- den 26 februari

- den 7 maj 

- den 30 juli

- den 29 oktober 

Prognoserna vid prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

1:9

Rederinämnden: Administration (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län2 092
ap.1Rederinämnden: Administration (ram)2 092
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition - utgiftsbegränsning (ram)0

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Rederinämnden: Administration

Anslaget disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län för utbetalning av Rederinämndens administrationskostnader.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:9 Rederinämnden: Administration
ap.1453 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25187
2009-02-25187
2009-03-25187
2009-04-25187
2009-05-25187
2009-06-25187
2009-07-25187
2009-08-25183
2009-12-25300
2010-01-25300
Summa2 092
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Rederinämnden: Administration

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Administrativ service
Avgiftsinkomster0090090000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Rederinämnden får för administrationskostnader disponera de avgifter som nämnden ska ta ut för ärendehanteringen.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Yosef Belachew
Likalydande till

Länsstyrelsen i Västra Götalands län
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/ RK Ekonomi
Internrevision/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Sjöfartsverket

Senast uppdaterad: