Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
5

2009-11-26
Ku2009/2107/SAM
(delvis)
Radio- och TV- verket
Box 33
121 25 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Radio- och TV- verket
Riksdagen har beslutat om Radio- och TV- verkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:84).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Radio- och TV- verket och nedan angivna anslag.

Radio- och TV-verket ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1190). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering - Rapport om medieutvecklingen

Verket ska redovisa en sammanfattande rapport om tillståndet och utvecklingen inom medieområdet senast den 20 maj 2009.

Utgiftsprognoser

Radio- och TV-verket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2009

- den 26 februari 2009

- den 7 maj 2009

- den 30 juli 2009

- den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. 

3

Uppdrag

Uppdrag att bistå i arbetet med mätning av administrativa kostnader

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Radio- och TV-verket bistå Verket för näringslivsutveckling - Nutek (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

8:4

Radio- och TV-verket (Ramanslag)

Disponeras av Radio- och TV- verket12 991
ap.1Radio- och TV-verket (ram)12 991
Disponeras av regeringen800
ap.2Radio/TV-verket - del till regeringens disposition (ram)800

Villkor för anslag 8:4

ap.2 Radio/TV-verket - del till regeringens disposition

Under 2009 tillförs anslaget 2 miljoner kronor i syfte att täcka verkets kostnader för tillståndsgivningsarbetet. Dessa ställs till regeringens disposition.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:4 Radio- och TV-verket
ap.14503 %126
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)542
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Radio- och TV- verkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 083
2009-02-251 083
2009-03-251 083
2009-04-251 083
2009-05-251 083
2009-06-25957
2009-07-251 083
2009-08-251 083
2009-09-251 083
2009-10-251 083
2009-11-251 083
2009-12-251 078
Summa12 865
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Radio- och TV- verkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:4 ap.1Radio- och TV-verket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgift-1 283-300200500-300-1 883
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgift

Avgifter enligt förordningen (2002:916) om avgifter i vissa yttrandefrihetsärenden disponeras av Radio- och TV-verket.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Särskild avgift27122 6771 0001 00001 0004 677
Lokalradioavgifter9458253 656130 645136 2340136 234520 535
Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program25520-902 0002 0000-90
Summa256 333131 555139 2342 000137 234525 122
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att Radio- och TV-verket ska eftersträva full kostnadstäckning för uppgiften att handlägga ärenden om utgivningsbevis för verksamhet enligt 1 kap. 9 § andra stycket yttrandefrihetsgrundlagen.

Återrapportering

Radio- och TV-verket ska redovisa om målet har uppnåtts, hur verksamheten bedrivits samt antalet beslut som fattats. Verket ska även redovisa sitt arbete att eftersträva full kostnadstäckning.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter enligt lagen (1992:72) om koncessionsavgift på televisionens och radions område ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 9458 för lokalradioavgifter.

Särskild avgift enligt radio- och TV-lagen (1996:844) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2712 Bötesmedel.

Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program enligt Radio- och TV-lagen (1996:844) ska redovisas på statsbudgetens inkomstsida under inkomsttitel 2552 Övriga offentligrättsliga avgifter, med undertitel 15 Avgift för ansökan om tillstånd att sända TV-program. 

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagens konstitutionsutskott
Riksdagens kulturutskott
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: