Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
6

2009-11-26
Ku2009/2107/SAM (slutligt)
Statens biografbyrå
Box 7728
103 95 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens biografbyrå
Riksdagen har beslutat om Statens biografbyrås verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens biografbyrå och nedan angivna anslag.

Statens biografbyrå ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1182). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Statens biografbyrå ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna lämnas senast:

- den 19 januari 2009

- den 26 februari 2009

- den 7 maj 2009

- den 30 juli 2009

- den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

11:1

Statens biografbyrå (Ramanslag)

Disponeras av Statens biografbyrå10 892
ap.1Statens biografbyrå (ram)10 892

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
11:1 Statens biografbyrå
ap.12913 %110
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)1 100
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 550
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens biografbyrås räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25808
2009-02-25808
2009-03-25808
2009-04-25808
2009-05-25808
2009-06-25698
2009-07-25808
2009-08-25808
2009-09-25808
2009-10-25808
2009-11-25808
2009-12-25804
2009-12-291 200
Summa10 782
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens biografbyrås disposition enligt detta regleringsbrev är:
11:1 ap.1Statens biografbyrå

6

Avgifter och bidrag

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Granskning av filmer och videogram25226136009 1008 4007001 913
Belopp angivna i tkr

Villkor

Granskning av filmer och videogram

- Statens biografbyrå tar ut avgifter enligt lag för sin granskningsverksamhet. Avgifternas storlek framgår av lagen (1990:886) om granskning och kontroll av filmer och videogram. Inkomsterna får inte disponeras av Statens biografbyrå.

- Statens biografbyrå tar ut avgifter för yttranden i åtalsärenden. Avgifternas storlek bestäms av Statens biografbyrå. Inkomsterna får inte disponeras av Statens biografbyrå.

- Avgifterna för granskning av filmer och videogram samt avgifterna för yttranden i åtalsärenden ska redovisas mot inkomsttitel 2522 Avgifter för granskning av filmer och videogram.

- Övriga inkomster får disponeras av myndigheten och ska särredovisas.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Eva Grönborg
Kopia till

Riksdagen kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: