Socialdepartementet


Regeringsbeslut
lll:1

2009-11-26
S2009/9137/ST
Statens institutionsstyrelse
Box 16363
103 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens institutionsstyrelse
Riksdagen har beslutat om Statens institutionsstyrelses verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 09, bet. 2008/09:SoU1, rskr. 2008/09:127).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens institutionsstyrelse och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Övriga mål och återrapporteringskrav

SiS ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att systematiskt införa jämställdhetsintegrering i myndigheten.

SiS ska i särskild rapport senast den 1 mars 2010 sammanfatta resultat och slutsatser av den forskning som erhållit stöd av SiS och som redovisats under år 2009. Myndigheten ska i en bilaga till årsredovisningen redovisa vilka forskningsprojekt som erhåller medel samt syftet med dessa projekt.

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

19 januari 

26 februari

7 maj

30 juli

29 oktober

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

2

Organisationsstyrning

Mål

SiS ska verka för en långsiktig och god personalförsörjning med för verksamheten ändamålsenlig kompetens.

Återrapporteringskrav

SiS ska lämna en särskild redovisning för vilka insatser myndigheten vidtar i syfte att minska sjukfrånvaron bland kvinnor och män vid myndigheten.

SiS ska redogöra för medel som använts under verksamhetsåret för personalutveckling.

3

Uppdrag

Nya uppdrag

SiS ska stödja en förstärkt vårdkedja inom missbrukarvården under 2009. Uppdraget om en förstärkt vårdkedja gavs i regeringsbeslut den 22 december 2004 och avsåg åren 2005-2007. Myndigheten får använda 30 miljoner kronor av rekvirerade medel för uppdraget. Resterande medel, inklusive de ränteintäkter som rekvirerade medel har genererat under perioden 2005-2008, ska återbetalas till regeringen senast den 1 mars 2009.

Statens institutionsstyrelse ska senast den 30 juni 2009 till regeringen (Socialdepartementet) rapportera om etableringen av ett särskilt ungdomshem i Kristinehamn.

 Icke slutredovisade uppdrag

Uppdrag enligt regeringsbeslut (S2008/8418/ST) den 16 oktober 2008 att i myndighetens verksamhet förstärka arbetet med vuxna missbrukare och ungdomar som har varit, är eller riskerar att bli utsatta för prostitution eller människohandel för sexuella ändamål. Myndigheten ska inkomma till Regeringskansliet med en delredovisning av uppdraget den 31 december 2009 och slutredovisning senast den 1 mars 2011.

SiS ska årligen och senast den 1 oktober under perioden 2008-2010 inkomma med en lägesbeskrivning för de delar av myndighetens ansvarsområde som berörs av målen i de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna (prop. 2005/06:30).

Uppdrag enligt regeringsbeslut den 29 juni 2006 att utveckla och pröva en förstärkt vårdkedja inom ungdomsvården. Uppdraget skall slutredovisas senast den 1 april 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

6:1

Statens institutionsstyrelse (Ramanslag)

Disponeras av Statens institutionsstyrelse791 607
ap.1Statens institutionsstyrelse (ram)791 607

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
6:1 Statens institutionsstyrelse
ap.179 1613 %69 530
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
6:1 Statens institutionsstyrelse
ap.12 0002 000
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)99 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)220 604
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens institutionsstyrelses räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-02120 607
2009-02-0261 000
2009-03-0261 000
2009-04-0161 000
2009-05-0461 000
2009-06-0161 000
2009-06-25-69 530
2009-07-0161 000
2009-08-0361 000
2009-09-0161 000
2009-10-0161 000
2009-11-0261 000
2009-12-0161 000
Summa722 077
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens institutionsstyrelses disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:1 ap.1Statens institutionsstyrelse

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet 2006
Missbrukarvård8 35568360 600572 280-211 680-203 257
Ungdomsvård14 852120849 4001 450 720-601 320-586 348
Summa23 2071881 210 0002 023 000-813 000-789 605
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

- Intäkterna disponeras av SiS. Avgifternas storlek bestäms av SiS, dock ej i de fall som avses i 15 § Avgiftsförordningen (1992:191).

- SiS ska finansiera de kostnader som ej täcks av ramanslaget för verksamhetsgrenarna ungdomsvård och missbrukarvård genom att ta ut vårdavgifter och genom intäkter som uppkommer vid försäljning av varor och tjänster som myndigheten i övrigt tillhandahåller inom ramen för myndighetens instruktion.

- SiS ska fastställa differentierade vårdavgifter utifrån de riktlinjer som anförs i prop. 2004/05:1.

- Vid prissättning av varor och tjänster som framställs inom ramen för behandlingsarbetet gäller inte kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket i Avgiftsförordningen (1992:191).

- I mån av ledig kapacitet får SiS tillgodose sådana stöd- eller vårdinsatser som kommunala huvudmän efterfrågar inom ramen för en planerad vårdkedja till självkostnad.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras15 000
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Jonas Rydström
Kopia till

Justitiedepartementet
Finansdepartementet/Budgetavdelningen
Finansdepartementet/Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK ekonomi
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: