Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 11

2009-12-21
Fi2009/7922 (delvis)
Statens bostadskreditnämnd
Box 531
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens bostadskreditnämnd
Riksdagen har beslutat om Statens bostadskreditnämnds verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 18, bet. 2009/10:CU1, rskr. 2009/10:158).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens bostadskreditnämnd (BKN) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Prognoser

BKN ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010.

3

Uppdrag

Garantiorganisationer

För att öka finansieringsmöjligheterna på marknaden ska BKN undersöka förutsättningarna för hur ett antal pilotprojekt skulle kunna byggas upp runt om i landet i syfte att stimulera framväxten av regionala garantiorganisationer inom bygg- och bostadssektorn. De förutsättningar som finns i glesbygden är särskilt intressanta i detta sammanhang. Enligt regeringens bedömning skulle garantiorganisationer kunna fylla en funktion för framför allt mindre aktörer i bygg- och bostadssektorn. Vid utförandet av uppdraget ska BKN eftersträva samverkan med ALMI Företagspartner, som har en stark regional förankring, och med Tillväxtverket, som har tidigare erfarenhet av arbete med garantiorganisationer.

Uppdraget ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 oktober 2010.

Finansiering i utvecklingsländer

Regeringen beslutade i mars 2008 att anta skrivelsen Globala utmaningar – vårt ansvar, Sveriges politik för global utveckling, PGU (skr. 2007/08:89). PGU innefattar ett effektivt bistånd men även en samstämmighetspolitik där alla politikområden, inom ramen för egna områdesspecifika målsättningar, söker vägar för att stärka det svenska bidraget till en rättvis och hållbar global utveckling. Som en del av denna politik ges BKN i uppdrag att vid behov bistå andra svenska myndigheter med sin kunskap vad gäller frågor om bostadsfinansiering i utvecklingsländer. Kostnaderna för uppdraget ska belasta myndighetens förvaltningsanslag med högst 200 000 kronor. 

Uppdatering av de regionala och nordiska rapporterna i promemorian Bostadsfinansiering

Boverket har enligt sitt regleringsbrev för 2010 i uppdrag att kontinuerligt uppdatera vissa statistikuppgifter och analyser som publicerades i promemorian Bostadsfinansiering (Ds 2005:39, avsnitt 2 och 5). BKN ska bistå Boverket inom ramen för detta uppdrag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:1

Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd17 724
ap.1Förvaltningskostnader (ram)17 724

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader

Anslagsposten får användas för förvaltningskostnader, dock inte för sådana kostnader som är hänförliga till de helt avgiftsfinansierade kreditgarantierna. Av anslagsposten beräknas högst 3 miljoner kronor avse utredningsuppdrag inom verksamhetsområdet som initieras från Regeringskansliet. Högst 200 000 kronor av anslagsposten få användas till uppdraget Finansiering i utvecklingsländer.

1:2

Omstrukturering av kommunala bostadsföretag (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd97 500
ap.4Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag (ram)97 500
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.4 Stöd till omstrukturering av kommunala bostadsföretag

Anslagsposten får användas i enlighet med bestämmelserna i förordningen (2002:664) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet och förordningen (1998:666) om statligt stöd för vissa kommunala åtaganden för boendet.

1:3

Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad (Ramanslag)

Disponeras av Statens bostadskreditnämnd50 000
ap.2Stöd ordna bostad - del till BKN (ram)50 000

Villkor för anslag 1:3

ap.2 Stöd ordna bostad - del till BKN

Anslagsposten avser statligt bidrag till kommuner enligt förordningen (2007:623) om statliga bidrag för kommunala hyresgarantier.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens bostadskreditnämnd: Förvaltningskostnader
ap.15323 %0
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.20Inget0
ap.40Inget0
1:3 Stöd för att underlätta för enskilda att ordna bostad
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Omstrukturering av kommunala bostadsföretag
ap.470 00025 00045 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Beloppen som avser infriade förpliktelser är endast indikativa.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)8 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)900
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

Av beloppet avser:

- 3 500 000 kronor låneram i Riksgäldskontoret för investering i anläggningstillgångar som används i verksamheten.

- 5 000 000 kronor låneram i Riksgäldskontoret för förvärv och innehav av fastigheter för vilka statliga garantier utfärdats.

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

BKN har tillgång till räntekonton i Riksgäldskontoret med obegränsad kredit avseende verksamheterna med kreditgarantier för:

- ny- och ombyggnad,

- lån till kooperativa hyresrättsföreningar,

- vissa kommunala åtaganden för boendet,

- avlösen av kommunala borgensåtaganden, samt

- förvärv av bostad.

Övrigt

BKN får ställa ut kreditgarantier för ny- och ombyggnad av bostäder, kreditgarantier för avlösen av kommunala borgensåtaganden samt kreditgarantier för lån som kooperativa hyresrättsföreningar tar upp vid förvärv av fastigheter för ombildning till kooperativ hyresrätt intill ett belopp om högst 10 miljarder kronor, inklusive tidigare gjorda åtaganden.

BKN får ställa ut kreditgarantier för att underlätta förstagångsköpares förvärv av bostad (förvärvsgarantier) intill ett belopp om högst 5 miljarder kronor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens bostadskreditnämnds räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 477
2010-02-251 477
2010-03-251 477
2010-04-251 477
2010-05-251 477
2010-06-251 477
2010-07-251 477
2010-08-251 477
2010-09-251 477
2010-10-251 477
2010-11-251 477
2010-12-251 477
Summa17 724
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens bostadskreditnämnds disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Förvärvsgarantier-1 599-3501350-349-2 298
Avlösen av kommunal borgen156 0001 5001 5005 000-3 500154 000
Lån till kooperativa hyresrättsföreningar000000
Vissa kommunala åtaganden för boendet000000
Kreditgarantier för ny- och ombyggnad2 223 55020 00030 000100 000-70 0002 173 550
Summa2 377 95121 15031 501105 350-73 8492 325 252
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifter och i förekommande fall återvinningar ska tillföras en garantireserv på ett räntekonto i Riksgäldskontoret. Garantireserven får användas till att täcka kostnader inom verksamheten med kreditgarantier. Verksamheten ska finansieras med avgifter och återvinningar. Avgifternas storlek bestäms av BKN i enlighet med riksdagens beslut (bet. 1996/97:FiU1, s. 228-231, rskr. 1996/97:53). Inkomsterna får disponeras av BKN.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

BKN ska inte tillämpa 23 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) inom verksamheten med kreditgarantier.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

BKN undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att redovisa en värdering och analys baserad på resultat av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Mattias Janland
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK REV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/EK
Civilutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: