Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 13

2009-12-17
N2009/9527/FIN
N2009/9750/KLS (delvis)
Sveriges geologiska undersökning
Box 670
751 28 UPPSALA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sveriges geologiska undersökning inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Sveriges geologiska undersöknings verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Sveriges geologiska undersökning (SGU) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom SGU:s ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Behovstyrd insamling av geologisk information

SGU ska genom en behovsprövad kartering inom landets mest prospekteringsintressanta omården komplettera befintlig geologisk information i SGU:s databaser enligt följande.

Till 2012 ska flyggeofysisk magnetometrisk, radiometrisk och elektromagnetisk information ha samlats in till databas motsvarande 50 procent av ytan inom de områden där information i dag saknas eller behöver uppdateras.

Till 2014 ska berggrundsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för proriterade områden i Norrbottens, Västra Götalands och Södermanlands län.

Till 2015 ska markgeokemisk information enligt regional modell ha samlats in till databas för prioterade områden i Bergslagen och Norrbotten.

SGU ska genom en behovsprövad kartering inom främst landets befolkningstäta och kustnära områden komplettera befintlig geologisk information i SGU:s databaser enligt följande.

Till 2014 ska

-berggrundsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för proriterade områden i Västra Götalands, Värmlands, Stockholms och Hallands län,

-jordartsgeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för prioriterade områden inom Västernorrlands, Västra Götalands, Hallands, Blekinge, Kalmar och Jönköpings län,

-hydrogeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas för de viktigaste grundvattenförekomsterna inom prioriterade grundvattenområden och 

-maringeologisk information enligt lokal modell ha samlats in till databas inom prioriterade områden längs den svenska kustzonen.

Till 2015 ska markgeokemisk information enligt regional modell ha samlats in till databas för prioriterade områden på Öland och Gotland, Västra Götaland-Karlstadregionen samt längs Upplands- och Västernorrlandskusten.

SGU ska i enlighet med överenskommelse i anslutning till Märkesåret 2009 utveckla samarbetet med finländska myndigheter för gemensamma lösningar inom sitt verksamhetsområde. Samarbetet med Finland ska redovisas särskilt.

Övriga återrapporteringskrav

SGU ska redovisa de viktigaste initiativen inom EU-arbetet inom sina verksamhetsområden. SGU ska också redovisa sitt deltagande i detta arbete och i övrigt internationellt samarbete.

SGU ska redovisa de åtgärder som vidtagits inom Bergsstaten och SGU avseende Gällivare, Kiruna och Pajala kommuner.

Prognostillfällen

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna ska redovisas

den 18 januari,

den 25 februari,

den 6 maj,

den 29 juli, samt

den 28 oktober.

2

Organisationsstyrning

IT

Till 2010 ska SGU:s informationshantering effektiviseras genom införande och successivt utvecklande av ett elektroniskt dokumenthanteringssystem. Detta ska medge en säker digital hantering av ostrukturerad information genom hela dess livscykel. SGU ska i sin IT-strategiska handlingsplan planera för införande av automatisk ärendehantering senast 2010.

3

Uppdrag

Marin mätdata

SGU ska överföra äldre marin mätdata som erhållits från oljeprospektering till moderna lagringsmedia/strukturer. Uppdraget ska vara slutfört senast den 31 december 2011.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:8

Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning178 985
ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m. (ram)178 985

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

Anslaget får användas för myndighetsverksamhet inom SGU.

1:9

Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning5 594
ap.1Geovetenskaplig forskning (ram)5 594

Villkor för anslag 1:9

ap.1 Geovetenskaplig forskning

Anslaget får användas för att främja och stödja riktad geovetenskaplig grundforskning och tillämpad forskning.

1:10

Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges geologiska undersökning8 375
ap.1Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet (ram)8 375

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Oljelagringsanläggningar m.m. samt Adak-fältet

Anslaget får användas för att täcka statliga kostnader för efterbehandling av tömda oljelagringsanläggningar och det statliga gruvfältet i Adak, Malå kommun.

Anläggningstillgångar som hänförs till sanerings- och miljösäkringsarbetet får finansieras från anslagsposten.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.15 3703 %0
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.103 %0
1:10 Sveriges geologiska undersökning: Miljösäkring av oljelagringsanläggningar, m.m.
ap.1838Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:8 Sveriges geologiska undersökning: Geologisk undersökningsverksamhet m.m.
ap.16 0002 3003 700
1:9 Sveriges geologiska undersökning: Geovetenskaplig forskning
ap.112 0005 0175 7482012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)23 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges geologiska undersöknings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2514 915
2010-02-2514 915
2010-03-2514 915
2010-04-2514 915
2010-05-2514 915
2010-06-2514 915
2010-07-2514 915
2010-08-2514 915
2010-09-2514 915
2010-10-2514 915
2010-11-2514 915
2010-12-2514 920
Summa178 985
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges geologiska undersöknings disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Geologisk undersökningsverksamhet m.m.

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Uppdragsverksamhet2 707031 00031 00002 707
Tjänsteexport-1304 0004 0000-13
Summa2 694035 00035 00002 694
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Behörighet Inkomsttitlar
Avgifter enligt minerallagen (1991:45)2528012 00012 000012 00024 000
Mineralersättning25280601 25001 2501 310
Försäljning av oljelagringsanläggningar3312000000
Summa012 06013 250013 25025 310
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter enligt minerallagen (1991:45)

Avgifter som uppbärs av SGU enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 001: Avgifter enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Mineralersättning

Influtnen mineralersättning till staten enligt minerallagen (1991:45) ska redovisas mot undertitel 002: Ersättningar enligt minerallagen för inkomsttitel 2528: Avgifter vid Bergsstaten.

Försäljning av oljelagringsanläggningar

Influtna medel från försäljning av oljelagringsanläggningar med tillhörande utrustning m.m. ska redovisas mot inkomsttitel 3312: Övriga inkomster av försåld egendom m.m. Avdrag får göras för direkta försäljningskostnader.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

SGU får åta sig uppdrag i den omfattning som myndighetsverksamheten tillåter. Uppdragsverksamheten ska inte komma i konflikt med SGU:s uppgifter som förvaltningsmyndighet. 

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

 SGU får ta emot bidrag från Naturvårdsverket för:

- färdigställande av databas för vattentäkter och framtagande av hydrogeologiskt underlag för vattenplaneringen i vattendistrikten samt stöd och underlag till vattenmyndigheterna i frågor om nyttjande av landets grundvattenresurser,  

- analys och konvertering av vissa havsmiljödata, 

- överföring av äldre marin mätdata till moderna lagringsmedia/strukturer,

- inventering och genomförande av ansvarsutredningar, nödvändiga undersökningar, åtgärder och efterföljande miljökontroll på områden där staten har ett eget ansvar för avhjälpande och där någon annan myndighet inte kan svara för avhjälpande.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Mattis Loberg
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA och ESA
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/A, Na och Kk
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelserna
Naturvårdsverket

Senast uppdaterad: