Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 14

2009-12-17
N2009/8828/FIN
N2009/9750/KLS (delvis)
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rymdstyrelsen inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Medlen till ESA:s program

Rymdstyrelsen ska redovisa omfattningen av resurser till European Space Agency:s (ESA:s) obligatoriska respektive frivilliga program samt resurser till nationella och bilaterala program. Av redovisningen ska framgå programmens tidsperiod, totala resursmässiga omfattning, samt respektive programs huvudsakliga innehåll och mål. Vidare ska, för respektive program, den totala svenska andelen samt utbetalningar under 2010 redovisas. Redovisningen ska ge en helhetsbild av myndighetens totala årliga utnyttjande av anslagen för rymdverksamhet och rymdforskning. 

Svenska företag i rymdindustrin

En särskild redovisning av vissa uppgifter för 2009 gällande företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet ska redovisas senast den 15 april 2010. Redovisningen ska innehålla uppgifter om

– antal verksamma företag,

– företagens totala omsättning samt den andel av omsättningen som är relaterad till rymdområdet,

– antal anställda och utbildningsnivå,

– tekniknivå,

– uppdragstyper, och

– fördelningen mellan försäljning till institutionella och kommersiella kunder.

För samtliga uppgifter ska redovisningen även innehålla förändring i förhållande till tidigare år.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket

den 18 januari,

den 25 februari,

den 6 maj,

den 29 juli, samt

den 28 oktober.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:14

Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen24 371
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)24 371

1:15

Rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen686 748
ap.1Rymdverksamhet - del till RS (ram)686 748

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Rymdverksamhet - del till RS

Anslaget disponeras av Rymdstyrelsen för utgifter för industriutvecklingsprojekt, fjärranalys och forskning, som bedrivs inom ramen för deltagande i internationellt samarbete, framförallt inom det europeiska rymdsamarbetet inom European Space Agency (ESA). Anslaget kan också användas för utgifter för nationella eller bilaterala program. Vidare kan anslaget användas till vissa informationsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader
ap.17313 %0
1:15 Rymdverksamhet
ap.120 6023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:15 Rymdverksamhet
ap.12 000 000596 0001 404 0002014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-252 031
2010-02-252 031
2010-03-252 031
2010-04-252 031
2010-05-252 031
2010-06-252 031
2010-07-252 031
2010-08-252 031
2010-09-252 031
2010-10-252 031
2010-11-252 031
2010-12-252 030
Summa24 371
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Magnus Jonsson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Försvarsdepartementet/MIL, SSK och SI
Utrikesdepartementet/FMR och NIS
Utbildningsdepartementet/F
Miljödepartementet/Mk
Näringsdepartementet/KLS
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Verket för innovationssystem
Vetenskapsrådet
Institutet för Rymdfysik

Senast uppdaterad: