Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:7

2009-12-21
UF2009/89023/FIM (delvis)
Exportkreditnämnden
Box 3064
103 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Exportkreditnämnden
Riksdagen har beslutat om Exportkreditnämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Exportkreditnämnden (EKN).

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

EKN:s uppgifter anges i förordningen (2007:1217) med instruktion för Exportkreditnämnden. Utöver vad som anges i och följer av förordningen ska följande gälla.

EKN ska främja svensk export genom att garantier utfärdas i samverkan med andra svenska exportfrämjande aktörer och presenteras som en del av Sveriges samlade exportfrämjande. Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja företagsutveckling och internationalisering nationellt, regionalt och lokalt tas till vara. Här avses exempelvis Almi Företagspartner AB, Invest in Sweden Agency (ISA), Sveriges exportråd, AB Svensk Exportkredit (SEK), Swedfund International AB, Tillväxtverket samt handelskamrar och övriga aktörer i det regionala tillväxtarbetet.  

EKN ska satsa ytterligare på garantier till små och medelstora företag och arbeta aktivt med att bredda sin kundbas under 2010.

Återrapportering

EKN ska redovisa hur målet om ökad svensk export uppfyllts. EKN ska redovisa vilka branscher som därmed främjats genom konkurrenskraftiga garantier. 

EKN ska redogöra för samarbetet med andra aktörer som bedriver exportfrämjande med särskild betoning på verksamheten som är riktad mot små och medelstora företag. 

EKN ska redovisa 

- resultatet av sitt arbete med att aktivt bredda sin kundbas och främja små och medelstora företag; 

- vilka specifika satsningar som vidtagits; 

- antalet nya kunder 2010 vid utgången av året; 

- de insatser som vidtagits för att öka kunskapen om verksamheten; 

- antal och volym av förbindelser som ingås under år 2010, även branschvis och

- på vilket sätt EKN:s garantivillkor är utformade jämfört med villkoren i andra jämförbara länder.

Administrativa kostnader

EKN ska redogöra för de administrativa kostnadernas utveckling, i synnerhet lönekostnaderna, samt redovisa vilka åtgärder som under året vidtagits för att rationalisera och effektivisera verksamheten.

Nya riktlinjer för EKN

Regeringen beslutade 2007 om nya riktlinjer för EKN genom en ny förordning om exportkreditgaranti (2007:656). EKN ges utrymme att bevilja garantier för exportrelaterade transaktioner i vilka det finns ett betydande svenskt intresse och EKN ges större flexibilitet i utformningen och utbudet av riskavtäckningstjänster. EKN ska fortsatt rapportera hur de nya riktlinjerna har påverkat affärsverksamheten (inkl. antal affärer och belopp) och senast vid slutet av 2010 lämna en samlad redogörelse för myndighetens arbete med tillämpningen av de nya riktlinjerna.

Utökad exportkreditgarantiram

EKN ska lämna ett underlag med redovisning av hur exportkreditgarantiramen har utnyttjats (inkl. beträffande produkter och branscher) samt hur detta har bidragit till export. En bedömning ska göras avseende behovet av den utökade ramen, även vad gäller EKN:s produkter, i förhållande till marknadsutvecklingen. Vidare bör underlaget redogöra för skadebetalningar och behovet av riskavsättningar. Redovisningen lämnas senast den 15 mars och den 10 augusti 2010 samt den 15 mars 2011.

Rättvis och hållbar global utveckling samt etiska riktlinjer

EKN ska vidareutveckla arbetet med frågor inom ramen för företags sociala ansvar (Corporate Social Responsibility, CSR) såsom mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption i garantigivningen och fortsätta att informera kunderna om verksamheten på UD:s Globalt Ansvar, OECD:s riktlinjer för multinationella företag och de tio principerna i FN:s Global Compact. EKN ska följa de regler som fastställts inom OECD beträffande anti-korruption och miljö/sociala frågor. Vidare ska EKN verka för att bidra till en hållbar skuldsituation och fortsatt speciell hänsyn ska tas vid garantigivning till de skuldtyngda minst utvecklade länderna. I detta avseende ska EKN följa de riktlinjer om hållbar långivning som fastställts gemensamt i OECD och som bygger på det av IMF och Världsbanken utarbetade ramverket för bedömning av ett lands skuldhållbarhet (Debt Sustainability Framework). EKN ska inom ramen för den egna verksamheten och i samarbete med andra aktörer bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling. EKN ska följa upp arbetet med de etiska riktlinjerna för sin verksamhet.

EKN ska senast den 15 december 2010 rapportera om myndighetens verksamhet i dessa avseenden.

3

Uppdrag

Internationella aktiviteter

EKN ska medverka i de internationella aktiviteterna där EKN:s verksamhet berörs.

Särredovisning

Kostnader för och intäkter från myndighetens verksamhet ska redovisas separat dels för den ordinarie verksamheten och dels för Sidas garantiverksamhet.

Redovisning till Riksgäldskontoret

EKN ska för respektive garantityp redovisa garantiåtaganden till Riksgäldskontoret i enlighet med rekommendationerna i RGK:s rapport (2005-03-09, dnr 2004/671) om gemensam kostnads- och riskredovisning för statens myndigheter. Uppgifterna ska även lämnas i samband med delårsrapporten.

Regelförenklingsarbetet 2010

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. EKN ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

EU-kommissionens undantagsklausul om statsstödsregler för kortfristig exportkreditförsäkring

Tillämpningen av en tillfällig ändring av ovanstående klausul innebär att EU:s medlemsländer får ansöka om att utnyttja möjligheten för offentligt stödd exportkreditförsäkring för marknadsmässiga risker hos EU-kommissionen. Med anledning av EU-kommissionens godkännande av EKN:s ansökan, ska EKN senast den 1 oktober 2010 rapportera om volymer och ärenden inom ramen för detta tillfälliga program samt redogöra för hur situationen har utvecklats avseende marknadsmässiga risker och utbudet hos privata aktörer.

FINANSIERING

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)7 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
- varav SPECIAL
Belopp angivna i tkr

Villkor

Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)

EKN har obegränsad låneram hos Riksgäldskontoret för skadeutbetalningar.

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Det ekonomiska målet är att intäkterna från garantiverksamheten ska täcka kostnaderna för verksamheten på lång sikt.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Inkomsterna disponeras av EKN. Avgifternas storlek bestäms av EKN. EKN beviljas att mot avgift sälja riskanalyser efter anmälan enligt gällande bestämmelser.

Villkor för det ordinarie garantisystemet

Verksamheten ska bedrivas med målet att den totalt sett ska vara självbärande över tiden. Premier ska således täcka såväl risken som kostnaderna för administration och erforderliga investeringar. Om EKN bedömer att målet att nå ett balanserat ekonomiskt resultat på sikt inte kan uppfyllas ska regeringen snarast meddelas.

EKN ges obegränsad upplåningsrätt i svensk och utländsk valuta i Riksgäldskontoret för att vid behov användas för utbetalning av skadeersättning. På upplånade medel utgår ränta.

EKN får disponera hela beloppet av den av riksdagen fastställda totala ramen för exportkreditgarantier om 500 miljarder kronor.

EKN får utfärda investeringsgarantier inom en särskild ram om 10 miljarder kronor.

Likvida överskott för garantigivningen i svenska kronor ska reserveras och sättas in på ett räntebärande konto i Riksgäldskontoret. Räntebindningstiden väljs av EKN. Reserverade medel ska användas för reglering av skadefall. Underskott i garantigivning ska finansieras genom räntebärande upplåning.

Likvida överskott för garantier i utländsk valuta ska behållas i de valutor i vilka de erhållits. Dock ska en eventuell riskändring beaktas och växling vid behov ske mellan valutorna så att likvida medel och det bedömda värdet av de utestående fordringarna i princip motsvarar aktuell förlustrisk i utländsk valuta. Underskott i garantigivningen ska finansieras genom räntebärande upplåning.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

EKN undantas från 23 § i kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188).

I det fall EKN förvärvar fast egendom i enlighet med regeringsbeslut den 24 mars 1994 (UDH, nr 11) respektive 12 januari 1995 (Fi94/126), gäller förordningen (1993:527) om förvaltning av statliga fastigheter, m.m. i tillämpliga delar.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

UD RS
UD PLAN
Fi BA
Miljödepartementet
N/ENT
N/FIN
N/MK
N/RT
FA EK
FA INFO
Riksdagen, näringsutskottet
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kammarkollegiet
Sveriges exportråd
AB Svensk Exportkredit
Almi Företagspartner AB
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Västra Götalands landsting (Västra Götalandsregionen)
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Stiftelsen Norrlandsfonden