Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 10

2009-11-19
N2009/8520/FIN
N2009/8907/KLS (delvis)
Rymdstyrelsen
Box 4006
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Rymdstyrelsen inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Rymdstyrelsens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 24, bet. 2008/09:NU1, rskr. 2008/09:99).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Rymdstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Rymdstyrelsen ska redovisa omfattningen av resurser till European Space Agency:s (ESA:s) obligatoriska respektive frivilliga program samt resurser till nationella och bilaterala program. Av redovisningen ska framgå programmens tidsperiod, totala resursmässiga omfattning, samt respektive programs huvudsakliga innehåll och mål. Vidare ska, för respektive program, den totala svenska andelen samt utbetalningar under 2009 redovisas. Redovisningen ska ge en helhetsbild av myndighetens totala årliga utnyttjande av anslagen för rymdverksamhet och rymdforskning. 

En särskild redovisning av vissa uppgifter för 2008 gällande företag med verksamhet som anknyter till rymdområdet ska redovisas senast den 15 april 2009. Redovisningen ska innehålla uppgifter om

- antal verksamma företag,

- företagens totala omsättning samt den andel av omsättningen som är relaterad till rymdområdet,

- antal anställda och utbildningsnivå,

- tekniknivå,

- uppdragstyper, och

- fördelningen mellan försäljning till institutionella och kommersiella kunder.

För samtliga uppgifter ska redovisningen även innehålla förändring i förhållande till tidigare år.

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2009 - 2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Prognoserna ska redovisas

- den 19 januari

- den 26 februari

- den 7 maj

- den 30 juli

- den 29 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:14

Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen23 685
ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS (ram)23 685

1:15

Rymdverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rymdstyrelsen677 731
ap.1Rymdverksamhet - del till RS (ram)677 731

Villkor för anslag 1:15

ap.1 Rymdverksamhet - del till RS

Anslaget disponeras av Rymdstyrelsen för utgifter för industriutvecklingsprojekt, fjärranalys och forskning, som bedrivs inom ramen för deltagande i internationellt samarbete, framförallt inom det europeiska rymdsamarbetet inom European Space Agency (ESA). Anslaget kan också användas för utgifter för nationella eller bilaterala program. Vidare kan anslaget användas till vissa informationsinsatser.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:14 Rymdstyrelsen: Förvaltningskostnader
ap.17113 %232
1:15 Rymdverksamhet
ap.129 0873 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:15 Rymdverksamhet
ap.12 650 000520 0002 080 0002014
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rymdstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-251 974
2009-02-251 974
2009-03-251 974
2009-04-251 974
2009-05-251 974
2009-06-251 742
2009-07-251 974
2009-08-251 974
2009-09-251 974
2009-10-251 974
2009-11-251 974
2009-12-251 971
Summa23 453
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rymdstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:14 ap.1Rymdstyr.: Förvaltn - del till RS

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Rymdstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragsintäkterna disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Magnus Jonsson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Utrikesdepartementet/FMR
Utrikesdepartementet/NIS
Utrikesdepartementet/EP
Försvarsdepartementet/MIL
Försvarsdepartementet/SSK
Försvarsdepartementet/SI
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Utbildningsdepartementet/F
Näringsdepartementet/ENT
Näringsdepartementet/KLS
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Senast uppdaterad: