Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:8

2009-12-21
UF2009/89023/FIM (delvis)
Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Box 878
501 15 BORÅS
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll
Riksdagen har beslutat om Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:01, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll (SWEDAC) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

SWEDAC:s uppgifter anges i förordningen (2009:895) med instruktion för Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Utöver vad som anges i och följer av instruktionen ska följande gälla:

Återrapportering av förbättringar och viktigare förändringar i verksamheten vad gäller kvalitet, produktivitet, prisutveckling och service ska ske utifrån de mål som fastställts i myndighetens kvalitetsledningssystem enligt standarden ISO 9001:2000.

Stöd och information angående förordning 765/2008/ EG om ackreditering och marknadskontroll

SWEDAC ska stödja myndigheterna i deras tillämpning av och anpassning till förordning 765/2008/EG om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter.

Regelförenkling

SWEDAC ska se till att myndighetens regelverk och rutiner är kostnadseffektiva och enkla för medborgare och företag.

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. SWEDAC ska inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Samarbete med myndigheter och organisationer

Verksamheten ska bedrivas så att samarbetsmöjligheter med myndigheter och organisationer med uppgift att stödja regelförenkling och lösa handelshinder nationellt, regionalt och lokalt tas till vara.

Utgiftsprognoser

SWEDAC ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

2

Organisationsstyrning

 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:1

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll21 705
ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet (ram)21 705

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet
ap.16513 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 809
2010-02-251 809
2010-03-251 809
2010-04-251 809
2010-05-251 809
2010-06-251 809
2010-07-251 809
2010-08-251 809
2010-09-251 809
2010-10-251 809
2010-11-251 809
2010-12-251 806
Summa21 705
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrolls disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll: Myndighetsverksamhet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll-14505 0004 8551450
Uppdragsverksamhet
Ackrediteringsverksamhet4 640-2 50094 00097 000-3 000-860
Tjänsteexport2 30250033 00032 9001002 902
Summa6 942-2 000127 000129 900-2 9002 042
Belopp angivna i tkr

Villkor

Legal mätteknik och Ädelmetallkontroll

Avgifter för legal mätteknik som tas ut med stöd av 8 § förordningen (1993:1066) om måttenheter, mätningar och mätdon får disponeras av SWEDAC.

Avgifter för ädelmetallkontroll som tas ut med stöd av 10 § lagen (1999:779) om handel med ädelmetallarbeten och 5 § förordningen (1999:780) om handel med ädelmetallarbeten får disponeras av SWEDAC.

Ackrediteringsverksamhet

Enligt 20 § lagen (1992:1119) om teknisk kontroll ska ackrediterade organ samt organ som bedöms enligt 4 § andra stycket nämnda lag betala avgift till SWEDAC för att täcka kostnaderna för ackreditering och tillsyn. Inkomsterna från avgifterna får disponeras av SWEDAC.

På regeringens vägnar
Ewa Björling
Hedvig Forsselius
Kopia till

SB SAM
SB EU
SB REV
UD RS
UD PLAN
UD EKO
Fi BA
N FIN
N MK
N KLS
IJ KO
FA EK
FA INFO
Riksdagen, Näringsutskottet
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen

Senast uppdaterad: