Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 9

2009-12-21
Fi2009/7941 (delvis)
Konjunkturinstitutet
Box 3116
103 62 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Konjunkturinstitutet
Riksdagen har beslutat om Konjunkturinstitutets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Konjunkturinstitutet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Prognoser och medelfristiga kalkyler för den ekonomiska utvecklingen ska vara tillförlitliga som beslutsunderlag.

Konjunkturinstitutet ska:
- redovisa och kommentera prognosprecisionen,
- analysera prognosavvikelser,
- redovisa hur prognoserna görs tillgängliga, och
- redovisa hur prognosmetoderna dokumenteras.

2. Prognoser och medelfristiga kalkyler ska inkludera analyser av finans- och penningpolitikens inriktning.

3. Den förda finanspolitikens effekter ska redovisas. Särskild tonvikt ska läggas vid hur de offentliga finanserna förhåller sig till budget- och finanspolitiska mål. 

4. Metoder och modeller ska underhållas och utvecklas så att kvaliteten på prognoser, kalkyler och analyser kontinuerligt förbättras. Inom utvecklingsarbetet ska särskild vikt läggas vid utveckling av metoder och modeller för känslighetsanalyser, medelfristiga kalkyler och miljöekonomi.

Konjunkturinstitutet ska redovisa metodutvecklingsinsatserna och särskilt redovisa insatser och resultat när det gäller utveckling av metoder och modeller för känslighetsanalyser, medelfristiga kalkyler och miljöekonomi.

5. Konjunkturinstitutet ska producera kvalificerade samhällsekonomiska analyser som förbättrar beslutsunderlaget för svensk miljö- och klimatpolitik. Analyserna ska omfatta miljöpolitiska styrmedel och andra miljöekonomiska analyser av relevans för svensk miljö- och klimatpolitik.

6. Konjunkturinstitutet ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen avseende förvaltningsanslaget för 2010—2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010.

7. Konjunkturinstitutet ska bidra till utvecklingen av den ekonomiska statistikens kvalitet, t.ex. genom att delta i olika arbetsgrupper, råd och liknande organ, samt genom att granska det statistiska underlagets kvalitet i det löpande prognos- och analysarbetet samt vid behov föreslå utredningar och förbättringar.

3

Uppdrag

1. Konjunkturinstitutet ska förse regeringen (Finansdepartementet) med leveranser av utfalls- och prognosdata i det gemensamma databasformatet. Tidpunkter för leveranserna och omfattningen av dessa bestäms i samråd med Finansdepartementet.

2. Konjunkturinstitutet ska löpande informera Finansdepartementet i frågor som rör utveckling och införande av nya modeller och rutiner för det löpande arbetet med prognoser och medelfristiga kalkyler.

3. Konjunkturinstitutet ska underhålla modellerna KIMOD, FIMO och input-/outputmodellen med tillhörande databaser och dokumentation. Institutet ska förse Finansdepartementet med användarsupport och utbildning.

4. Konjunkturinstitutet ska, efter samråd med Finansdepartementet, ta fram och senast den 31 december 2010 leverera en prognosbank i en struktur anpassad för Finansdepartementets version av modellen FIMO.

5. Konjunkturinstitutet ska utarbeta en rapport om de samhällsekonomiska förutsättningarna för lönebildningen. Rapporten ska beakta relevanta jämställdhetsaspekter. Konjunkturinstitutet beslutar om rapportens utformning och publiceringstidpunkt med hänsyn till avtalsförhandlingarna och efter samråd med Medlingsinstitutet.  

6. Konjunkturinstitutet ska utvärdera det ekonomiska stödet till åtgärder för att främja utvecklingen av hållbara städer. Institutet ska i sin utvärdering särskilt bedöma stödets kostnadseffektivitet för att uppnå de syften som anges i förordningen (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer. Utvärderingen ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 maj 2010.

7. Konjunkturinstitutet ska kartlägga vilket behov som finns av modellbaserad analys inom miljö- och klimatområdet och redovisa hur det kan tillgodoses. Kartläggningen ska även omfatta de analysmodeller som finns i andra länder och utgå från redan tillgängliga modeller. Kartläggningen ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 31 mars 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:7

Konjunkturinstitutet (Ramanslag)

Disponeras av Konjunkturinstitutet52 633
ap.1Konjunkturinstitutet (ram)52 633

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:7 Konjunkturinstitutet
ap.11 5793 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:9 (2007) Ekonomiska rådet
ap.1 (2007)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)4 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konjunkturinstitutets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-254 386
2010-02-254 386
2010-03-254 386
2010-04-254 386
2010-05-254 386
2010-06-254 386
2010-07-254 386
2010-08-254 386
2010-09-254 386
2010-10-254 386
2010-11-254 386
2010-12-254 387
Summa52 633
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konjunkturinstitutets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Konjunkturinstitutet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsverksamhet
Statistiktjänster, kurser1 2290770700701 299
Utredningsrapporter, användarstöd916-2001 2001 300-100616
Administration av ålderspension med ersättning från AP-fonderna0021521500
Summa2 145-2002 1852 215-301 915
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgift för administration av ålderpension med ersättning från Första - Fjärde AP-fonderna och som dras från pensionsspararnas inkomstpensionskonton, bestäms av regeringen. 

Avgifternas storlek i övrigt bestäms av Konjunkturinstitutet, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Avgifterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Konjunkturinstitutet får ta emot bidrag för sin verksamhet från forskningsråd, forskningsstiftelser, forskningsfonder, statliga myndigheter samt organ inom Europeiska unionen och Förenta nationerna. Bidragsintäkterna disponeras av Konjunkturinstitutet.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Konjunkturinstitutet undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till regeringen (Finansdepartementet), med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultat av arbetet med risk- och sårbarhetsanalyser.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Marie Hyllander
Kopia till

Försvarsdepartementet/SSK
Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BA Strukturenheten
Finansdepartementet/EA
Finansdepartementet/SSA SMS
Miljödepartementet/H
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Medlingsinstitutet

Senast uppdaterad: