Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:43

2009-12-17
U2009/7241/SAM/IS (delvis)
U2009/7226/IS
Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Box 22007
104 22 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Internationella programkontoret för utbildningsområdet
Riksdagen har beslutat om Internationella programkontoret för utbildningsområdets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Internationella programkontoret för utbildningsområdet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2007:949) med instruktion för Internationella programkontoret för utbildningsområdet. 

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Myndigheten ska verka för att antalet utresande studenter inom delprogrammet Erasmus ska öka till minst 3 000 och att antalet utresande lärare ska öka till minst 700. Särskilt när det gäller lärarutbildningarna är det väsentligt att en ökad rörlighet beträffande såväl studenter som lärare kommer till stånd.

Myndigheten ska verka för att antalet beviljade fortbildningsstipendier inom delprogrammet Comenius ska öka till 500.

Återrapportering avseende programmen

Antalet inkomna och beviljade ansökningar samt antalet deltagare i mobilitetsprogrammen eller programdelarna ska delas upp och redovisas i lämpliga grupper.

Myndigheten ska analysera resultatet av deltagandet i de program som myndigheten ansvarar för och föreslå åtgärder för att öka programmens genomslagskraft. Vidare ska myndigheten redogöra för insatser som den genomfört, även i samverkan med andra myndigheter, i syfte att genom internationalisering stödja en ökad kvalitet i utbildningsväsendet.

Myndigheten ska redogöra för vilka åtgärder den vidtagit för att öka deltagandet i de delar av EU:s program för livslångt lärande där det inte råder fullt programutnyttjande. I de delar fullt programutnyttjande råder ska redovisning göras av åtgärder för att öka kvaliteten i ansökningarna. Myndigheten ska även redogöra för insatser som den genomfört för ökad rörlighet av studenter och lärare inom lärarutbildningarna.

Återrapportering avseende övrig verksamhet

Högskoleverket och Internationella programkontoret för utbildningsområdet alternerar som ordförande i forum för internationalisering. Den myndighet som under året har agerat ordförande ska i årsredovisningen redogöra för arbetet i forumet. Redogörelsen ska för 2010 särskilt avse de resultat som uppnåtts till följd av förbättrad samordning i frågor som rör rekrytering och mottagning av utländska studenter.

Återrapportering avseende användning av medel

Myndigheten ska redovisa hur medlen under följande anslag har använts:

  1. 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnomsorg, anslagspost 3 Till Statens skolverks disposition,
  2. 2:54 Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.,
    anslagspost 7 Stödåtgärder inom ramen för EU:s utbildningsprogram

För 2010 har myndighetens ramanslag 4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet, anslagspost 1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet, förstärkts med 750 000 kronor. Detta med anledning av nya programdelar inom EU:s Program för livslångt lärande samt årligen ökande volymer för programmet. Förstärkningen avser i huvudsak delprogrammet Grundtvig. Myndigheten ska i årsredovisningen redovisa hur medlen har använts.

Årsredovisningen ska innehålla en redovisning med kommentarer rörande finansiering och kostnader för respektive program. Av redovisningen ska även framgå dels förvaltningskostnaden, dels totalt beviljade utbetalda medel inom respektive program. Redovisningen ska delas upp på respektive finansieringskälla. Myndighetens kostnadsbärare Myndighetskostnader inkl. periodiseringar untantas från ovan beskrivna årsredovisningskrav.

Återrapportering avseende utgiftsprognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.
Utgiftsprognoser för 2010 lämnas senast:
- den 18 januari,
- den 25 februari,
- den 6 maj,
- den 29 juli, och
- den 28 oktober.
 

2

Organisationsstyrning

Återrapportering

Myndigheten ska redovisa på vilket sätt samverkan sker med andra myndigheter avseende information rörande de program som myndigheten administrerar och informerar om.

Myndigheten ska redovisa hur man arbetar för att tillvarata resultat från programmen i samverkan med andra myndigheter.

Myndigheten undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att till Regeringskansliet, med kopia till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

3

Uppdrag

Uppdrag

  1. Myndigheten ska vara förmedlingsorgan för Sveriges förvaltningspartnerskap under 2010. Förvaltningspartnerskapet är ett samarbete mellan Europeiska kommissionen, Europaparlamentet och den svenska regeringen som syftar till att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor i Sverige. I uppdraget ingår att planera, genomföra och följa upp förvaltningspartnerskapets insatser. Programkontoret ska även kontinuerligt informera styrgruppen för förvaltningspartnerskapet om hur arbetet inom förvaltningspartnerskapet fortskrider. För uppdraget får myndigheten under 2010 använda högst 800 000 kronor från det på statsbudgeten under utgiftsområde 16 för budgetåret 2010 uppförda anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, anslagspost 9. Medlen ska utbetalas av Statens skolverk efter rekvisition. Programkontoret ska i årsredovisningen för 2010 rapportera utfallet av insatserna. Myndigheten ska därutöver föreslå inriktning för insatserna för 2011 senast den 31 oktober 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

4:1

Internationella programkontoret för utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Internationella programkontoret för utbildningsområdet57 016
ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet (ram)37 716
ap.2Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område (ram)19 300

Villkor för anslag 4:1

ap.2 Statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans och vuxenutbildningens område

Anslagsposten får belastas med utgifter för utbetalning av bidrag enligt förordningen (2000:523) om statsbidrag för att främja internationella kontakter inom skolans område.

Anslagsposten får därutöver belastas med utgifter för utbetalning av bidrag inom programmet arbetsplatsförlagd utbildning utomlands. Av anslagsposten nyttjas minst 3 500 000 för detta ändamål.  

Anslagsposten får därutöver belastas med utgifter för utbetalning av bidrag inom Comenius aktivitet Fortbildningsstipendier. Av anslagsposten får 2 000 000 nyttjas för detta ändamål. 

Anslagsposten får därutöver belastas med utgifter för utbetalning av bidrag inom de decentraliserade programdelarna inom Grundtvig, Leonardo da Vinci och Comenius i de fall underskott uppstår på bidragsmedlen från EU. Av anslagsposten får högst 1 300 000 nyttjas för detta ändamål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.11 7103 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
4:1 Internationella programkontoret för utbildningsområdet
ap.22 000500
2011
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheten administrerar utbildningsprogrammet Atlas. Under 2010 behöver myndigheten fatta beslut om att utdela stipendier för att kunna ge mottagarna rimliga förutsättningar att planera och genomföra verksamhet  under 2011.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 400
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)4 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Internationella programkontoret för utbildningsområdets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-253 143
2010-02-253 143
2010-03-253 143
2010-04-253 143
2010-05-253 143
2010-06-253 143
2010-07-253 143
2010-08-253 143
2010-09-253 143
2010-10-253 143
2010-11-253 143
2010-12-253 143
Summa37 716
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Internationella programkontoret för utbildningsområdets disposition enligt detta regleringsbrev är:
4:1 ap.1Internationella programkontoret för utbildningsområdet

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Myndigheten får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Bidragen disponeras av myndigheten.

På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Sara Sjölén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Utrikesdepartementet/USTYR
Finansdepartementet/BA
Näringsdepartementet/RT
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Svenska institutet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Statens skolverk
Högskoleverket
Statens Kulturråd
Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning
Tillväxtverket
Ungdomsstyrelsen
Verket för innovationssystem

Senast uppdaterad: