Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:4

2009-12-21
Ju2009/10261/DOM
Ju2009/10419/KRIM (delvis)
Gentekniknämnden
Box 1380
171 27 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Gentekniknämnden
Riksdagen har beslutat om Gentekniknämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Gentekniknämnden och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Nämnden ska arbeta för att främja en etiskt försvarbar och säker användning av gentekniken genom rådgivande verksamhet, genom att följa utvecklingen på genteknikområdet samt genom att bevaka de etiska frågorna. Nämnden ska även sprida information inom området.

Återrapportering

Beskrivning av hur verksamheten bedrivits. Redovisningen ska ske under rubrikerna Människors hälsa, Djurs hälsa samt Miljöskydd.

2           Övriga mål och återrapporteringskrav

Prognoser

Gentekniknämnden ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. 

18 januari
25 februari
6 maj
29 juli
28 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:9

Gentekniknämnden (Ramanslag)

Disponeras av Gentekniknämnden4 116
ap.1Gentekniknämnden (ram)4 116
Disponeras av regeringen0
ap.2Gentekniknämnden - Regeringens disposition (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:9 Gentekniknämnden
ap.11233 %0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)399
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Gentekniknämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25343
2010-02-25343
2010-03-25343
2010-04-25343
2010-05-25343
2010-06-25343
2010-07-25343
2010-08-25343
2010-09-25343
2010-10-25343
2010-11-25343
2010-12-25343
Summa4 116
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Gentekniknämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Gentekniknämnden

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Gentekniknämnden undantas från kraven enligt 3 kap. förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. I årsredovisningen ska nämnden dock översiktligt ange hur verksamheten bedrivits.

2. Gentekniknämnden ska inte finansiera investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten med lån i Riksgäldskontoret enligt kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188). Sådana investeringar ska i stället finansieras från anslaget 1:9 Gentekniknämnden.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Andreas Gustafsson
Kopia till

Riksdagen, Justitieutskottet
Riksdagen, Jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen, Samordningskanslierna
Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Justitiedepartementet, Enheten för ledningsstöd och administration
Justitiedepartementet, Enheten för immaterialrätt och transporträtt
Socialdepartementet, Enheten för hälso- och sjukvård
Finansdepartementet, Budgetavdelningen
Finansdepartementet, Enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, Enheten för statlig förvaltning
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet, Djur- och livsmedelsenheten
Jordbruksdepartementet, Lantbruksenheten
Miljödepartementet, Enheten för kretslopp och kemikalier
Näringsdepartementet, Enheten för forskning, innovation och näringsutveckling
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Enheten för diskrimineringsfrågor
Integrations- och jämställdhetsdepartementet, Jämställdhetsenheten
Förvaltningsavdelningen, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret

Senast uppdaterad: